VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINY DEVÍTKA
ADRESA: DS Devítka, Na Vyhlídce 68, 190 00 Praha 9
Provozovatel: Jesle, školky, dětské skupiny, z.s., se sídlem Habartická 499/50, Praha 9,

IČ: 22829814

Vedoucí pečující osoba dětské skupiny v souladu s č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, vydává vnitřní organizační řád dětské skupiny, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci dětské skupiny.

Základní informace:

Adresa provozovny: Na Vyhlídce 68/105, Praha 9

Zahájení provozu dětské skupiny: 1. červenec 2016

Kapacita dětské skupiny: 12 dětí

I. Práva a povinnosti účastníků

1. Základní cíle dětské skupiny při zabezpečování procesu péče o dítě

1.1. Dětská skupina (dále jen „DS“) v rámci poskytované péče o dítě:

1. podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,

2. podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,

3. podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,

4. podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,

5. vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,

6. poskytuje celodenní péči v souladu s hygienickými normami.

1.2. Vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v dětské skupině.

2. Základní práva a povinnosti dětí přijatých do dětské skupiny

2.1. Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo

• na vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto vnitřního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,

• na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v DS, • na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi,
• na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví, • na zvláštní péči a výchovu v případě postižení.

2.2. Při pobytu v dětské skupině mají dále všechny děti práva, které jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte.

3. Základní práva a povinnosti zákonných zástupců

3.1. Rodiče dětí případně opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo:

na informace o průběhu pobytu dítěte v DS,

na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života,

konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s pečující osobou nebo vedoucí pečující
osobou,

přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu dětské skupiny,

projevit jakékoliv připomínky k provozu DS pečujícím osobám.

3.2. Zákonní zástupci dětí jsou povinni:

řídit se vnitřním řádem dětské skupiny,

zajistit, aby dítě docházelo řádně do DS, bylo vhodně upraveno, osobně ho předat pečující
osobě,

včas informovat o nepřítomnosti dítěte v DS v souladu s podmínkami stanovenými
vnitřním řádem,

informovat DS o zdravotní způsobilosti dítěte a případných změnách způsobilosti,
o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv
na průběh péče o dítě,

ohlásit výskyt infekčního onemocnění,

oznamovat DS údaje, které jsou podstatné pro průběh péče nebo bezpečnost dítěte a
změny v těchto údajích,

zaplatit ve stanoveném termínu poplatek za pobyt dítěte v DS a stravné,

na vyzvání vedoucí pečující osoby se osobně zúčastnit projednání závažných otázek
týkajících se dítěte,

dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci DS, s jinými dětmi docházejícími do DS a
s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti,

sledovat informace na nástěnkách DS.

3.3. Práva a povinnosti pečujících osob (dále jen PO) a vedoucí pečující osoby (dále jen VPO):

VPO i PO přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte,

má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí na svoji práci,

rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných cílů DS,

je povinna odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem.

II. Podmínky pro přijetí dítěte v DS

Přihlašování dětí k pobytu v dětské skupině je prováděno na základě registračního formuláře vyplněného zákonným zástupcem dítěte. Registrační formulář je možné zaslat ve fyzické podobě na adresu zařízení nebo v elektronické formě na adresu: info@skolka-jesle.cz . Je možné zažádat o přijetí dítěte ústní formou po předchozí dohodě s vedoucí pečující osobou. O přijetí dítěte do dětské skupiny rozhoduje provozovatel dětské skupiny.

Podpisem „Smlouvy o docházce dítěte do dětské skupiny“ je dítě do DS přijato. Tímto aktem se rodiče zavazují dodržovat veškerá ustanovení v uvedené smlouvě.

1. Přijetí dítěte do DS

Zápis dětí do DS probíhá v průběhu celého kalendářního roku. Děti jsou do DS přijímány na základě následujících kritérií:

- věk dítěte dosahuje min. 18 měsíců,

- minimálně jeden z rodičů dítěte je v pracovním poměru, pracuje jako OSVČ nebo je
registrován na úřadu práce, příp. studuje,

- rodiče nebo zákonní zástupci dítěte řádně předloží dokumenty uvedené ve smlouvě o poskytování péče (monitorovací list podpořené osoby, evidenční list dítěte, potvrzení o zaměstnání – příp. potvrzení o studiu, potvrzení o účasti na důchodovém pojištění
v případě OSVČ nebo potvrzení o evidenci na úřadu práce),

- kapacita DS umožňuje přijetí dítěte v požadovaném rozsahu.


2. Evidence dítěte
Při nástupu dítěte do DS předají rodiče/zákonní zástupci řádně vyplněný Evidenční list dítěte. Rodiče nahlásí v DS každou změnu v uvedených údajích.
Evidence pobytu děti je prováděna elektronickým způsobem.
Informace o dětech jsou využívány pouze pro vnitřní potřebu dětské skupiny a v souladu s dotační výzvou „Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost v hl. m. Praze“, která byla vyhlášena Ministerstvem práce a sociálních věcí.
III. Provoz dětské skupiny
1. Podmínky provozu a organizace dne v dětské skupině
1.1. Dětská skupina je otevřena každý pracovní den od 7.30 do 18.00 hod. vyjma 23. prosince, kdy je provozní doba zkrácena od 7,30 hod. do 15,00 hod. a 31. prosince, kdy je zařízení zavřeno.

1.2. DS může organizovat školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje DS zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

2. Vnitřní denní režim

2.1. Denní režim dětí probíhá podle orientačního časového rozvržení dne:
Organizace DS se řídí denním řádem. Režim dne je přizpůsoben přirozenému biorytmu dětí.

7:30 – 10:00 /10.15/
zájmové hry, pohybové chvilky, hygiena, dopolední svačina, řízené činnosti

10:00/10.15/ – 11:45/12.00/
příprava a pobyt venku, činnosti jsou přizpůsobovány klimatickým podmínkám

12:00/12.15/ – 14:30
oběd, hygiena, klid na lůžku, klidové činnosti ve třídě pro děti s menší potřebou spánku

14:30 – 18:00
hygiena, odpolední svačina, hry, zájmové činnosti, pohybové činnosti, individuální péče, zájmové kroužky
2.2. Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí. Informace o připravovaných akcích v DS jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky.
2.3. Rodiče jsou povinni vybavit dítě vhodným oblečením a obuví na pobyt venku.
2.4. Rodič zajistí dítěti vhodné oblečení a obuv na pobyt v DS, které mu nebrání v běžných aktivitách a podporuje jeho samostatnost při převlékání. Na vycházku se dítě převléká do oblečení určeného na ven. V případě potřeby rodič zajistí náhradní oblečení ve skříňce dítěte.
3. Předávání dětí

3.1. Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

děti se přijímají v době od 7.30 hod do 9.00 hod,

děti, které chodí po obědě domů, si vyzvedávají rodiče mezi 12.30 a 13.00 hod,

ostatní děti se rozcházejí mezi 14.30 hod a 18.00 hod,

DS je z bezpečnostních důvodů od 8.30 do 12.00 a od 12.30 do 14.30 uzavřena,

v případě, že si rodiče dítěte potřebují výjimečně vyzvednout dítě mimo uvedené časy,
oznámí tuto skutečnost do 9,00 hod. pečujícím osobám.

3.2. Podmínky předávání dětí při příchodu do DS

• rodiče za děti zodpovídají až do předání pečující osobě,
• rodiče jsou povinni děti přivádět až do šatny, převléci je, osobně předat pečující osobě a

informovat ji o zdravotním stavu dítěte, resp. o problémech, které mělo předešlý den, • rodiče předávají dítě zcela zdravé, bez příznaků nemoci či infekce,
• pokud pečující osoba přebírající dítě zjistí některý z příznaků nemoci (silná rýma,

„skleněné“ oči, zvýšená teplota, kašel apod.) má právo dítě nepřijmout a vyžádat si

vyjádření pediatra,
• děti do DS nejsou přebírány před zahájením provozu tj. před 7.30 hod.

3.3. Podmínky při vyzvedávání dítěte

• děti z DS smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi zplnomocněné v evidenčním listě, které jsou na požádání povinni doložit svou totožnost,

• vyzvedávání dětí se děje přímo v DS, v případě pobytu venku na hřišti,
• rodiče jsou povinni upozornit pečující osobu , že si dítě přebírají,
• v případě, že dítě odchází z DS, rodiče čekají v prostorách chodby v přízemí.

Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pracovník

1. pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,

2. informuje telefonicky vedoucí pečovatelku DS,

3. obrátí na Policii ČR – podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí
o pomoc.

Pečující osoba vykonává dohled nad dítětem až do doby, kdy ho předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Dobu, po kterou pečující osoba s dítětem zůstává po skončení své pracovní doby, je nutno posuzovat jako nařízenou práci přesčas. V této době by však měla
s dítětem setrvávat v prostorách DS.

V případě opakovaného vyzvedávání dítěte zákonným zástupcem po skončení provozu DS bude tato skutečnost řešena písemným upozorněním, případně ukončením docházky dítěte.

3. 4. Postup při onemocnění dítěte v době pobytu v DS

při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v DS (teplota, zvracení, bolesti břicha apod.) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě,

pečující osoba není způsobilá podávat dítěti během pobytu dítěte v DS léky mimo výjimečné situace. Podávání léků dítěti je možné pouze v případě oboustranné dohody a písemného prohlášení rodičů.
4. Omlouvání docházky dětí
Nepřítomnost dítěte musí rodič telefonicky nebo osobně nahlásit a omluvit tak jeho docházku do 10. hodiny předchozího pracovního dne. V případě nesplnění této podmínky bude účtována cena oběda v plné výši.
Odhlášení stravného musí být nahlášeno telefonicky nebo osobně do 10. hodiny předchozího pracovního dne.
IV. Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a stravného v DS

1. Úhrada úplaty za pobyt dítěte v dětské skupiny

1.1. Zákonný zástupce je povinen platit provozovateli za umístění dítěte v zařízení a za jeho pobyt paušální platbu ve výši 3.900,- Kč měsíčně za jedno dítě ( dále též jen platba za péči o dítě).

1. 2. Měsíční platba za péči o dítě je paušální platbou v tom smyslu, že  je hrazena ve stejné měsíční výši bez ohledu na docházku ( absenci, nemoc)  dítěte v zařízení v daném měsíci.

1. 3. Zákonný zástupce je povinen uhradit paušální platbu za péči vždy nejpozději do  7. dne kalendářního měsíce, za který je paušální platba za péči hrazena, převodem na účet provozovatele.

2. Úhrada stravného

2.1. Zákonní zástupci dodržují při úhradě stravného podmínky stanovené ve Smlouvě o docházce dítěte do dětské skupiny. Cena za oběd dítěte bude účtována zákonnému zástupci i v případě, že  zákonný zástupce neomluví nepřítomnost dítěte v zařízení/ neodhlásí oběd  nejpozději do 10.00 hodin předchozího pracovního dne. Způsob odhlašování obědů je popsán ve vnitřním řádu zařízení, který je k dispozici na webových stránkách zařízení provozovatele  a v tištěné podobě na nástěnce v prostorách dětské skupiny.

V. Organizace stravování v dětské skupině

1. Zajištění stravování

1.1. Stravování dětí v dětské skupině je zajištěno po celý den pobytu dítěte. Teplé obědy jsou dováženy externím dodavatelem. Svačiny a pitný režim je zajištěn zaměstnanci dětské skupiny.

1.2. V DS je možno konzumovat jen stravu a pití nabízené provozovatelem, a to na místech k tomu určených. V případě speciálních potřeb dítěte, které budou zákonným zástupcem či lékařem uvedeny v evidenčním listě, bude stravovací režim řešen individuálně na základě dohody.

1.3. Pokud má dítě alergie na potraviny či nesnášenlivost určitých druhů potravin apod., je rodič o této skutečnosti povinen informovat provozovatele dětské skupiny písemně v evidenčním listě, příp. formou jeho pozdější přílohy.. Ve spolupráci s dodavatelem stravy je možné zajistit individuální stravovací režim (dietní režim). Pokud by stravovací omezení byla takového charakteru, že by provozovatel nemohl zajistit vhodnou variantu stravy, bude stravování zajištěno na základě dohody s rodiči.

2. Platba a odhlašování obědů

2.1. Rodiče jsou povinni platit poplatek za stravování na základě elektronického vyúčtování.

2.2. Obědy je možno odhlásit do 10 hodin předchozího dne. Odhlašování obědů se provádí telefonicky či osobně. Neodhlášený oběd propadá.

VIII. Závěrečné ustanovení

Seznámení se s vnitřním řádem a jeho dodržování je závazné pro zákonné zástupce dětí navštěvujících DS i pro zaměstnance DS.

Účinnost od 1.7. 2016
Vypracoval a schválil provozovatel Jesle, školky, dětské skupiny, z.s.

 
© 2010 skolka-jesle.cz - školicka ® |