Vnitřní řád školní jídelny - výdejny MŠ ŠKOLIČKA

Vnitřní řád školní jídelny - výdejny MŠ Školička (třídy Seznámek a Vyhlídka)

Vnitřní řád školní jídelny -  výdejny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny. Školní jídelna ( výdejny)zajišťuje stravování řádně zapsaných dětí a stravování zaměstnanců školy. Vnitřní řád školní jídelny - výdejny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně - výdejně, v případě nezletilých žáků i pro zákonné zástupce.

Vnitřní řád školní jídelny – výdejny je zpracován v souladu s těmito zákony a vyhláškami:

  • zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákonem č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláškou č.84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC, ve znění pozdějších předpisů,
  • nařízení EU č. 852/2004 o hygieně potravin, ve znění pozdějších předpisů.

Jídelníček je vždy sestavován podle zásad zdravé výživy a dodržování výživových norem u sledovaných potravin a v rozsahu dle § 4 odst. 3 a 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

S vnitřním řádem školní jídelny - výdejny jsou rodiče seznámeni prostřednictvím nástěnek před školní jídelnou a v mateřské škole, dále prostřednictvím webových stránek školy a na informativních schůzkách.

 

I. Práva a povinnosti strávníků a zákonných zástupců dětí

Ve školní výdejně se strávníci chovají slušně, dodržují pravidla kulturního chování a stolování, respektují pokyny pedagogů a kuchařek.

Zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny nebo ředitele školy, v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti či podnětu se mohou obrátit na nadřízený nebo kontrolní orgán poskytovatele s podnětem na prošetření postupu při vyřizování stížnosti.

Zákonný zástupce má povinnost informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní způsobilosti dítěte, v době nemoci neprodleně dítě odhlásit z obědů, respektovat dobu odhlašování obědů a dodržovat termíny splatnosti úplaty za školní stravování.

 

II. Provoz a vnitřní režim

Doba výdeje v MŠ: přesnídávka       9,15  – 9,45 hodin

Oběd                12,00 – 13,00 hodin

Svačina             14,30 – 15,30 hodin

Jídelní lístek

Jídelní lístek je vyvěšen na informační tabuli v MŠ a na internetových stránkách školy.

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), jsou na jídelním lístku uváděny alergeny. Na nástěnkách a na webových stránkách školy je zveřejněn seznam alergenů, jednotlivé alergeny jsou očíslovány a tato čísla alergenů jsou uvedena vždy za pokrmem v jídelním lístku.

Organizace stravování

Obědy jsou denně dováženy externím dodavatelem (firma Česká jídelna). Po jejich dodání do prostor MŠ jsou termoporty v přepravním boxu uloženy na pojízdný vozík. S přepravními boxy jede hospodářka MŠ až k prostorám před výdejnu. Z boxů následně vyjme jednotlivé termoporty, změří teplotu dodané stravy a umístí termoport do ohřevné vany - aby byl dodržen teplotní řetězec.

Při manipulaci s teplými obědy je dodržován teplotní řetězec, kterým se rozumí:

ñu teplých jídel dodržování teploty 60 oC (dle vyhlášky l37/2004 §25 -  podmínky uvádění pokrmů do doběhu) s poklesem teploty max. o 3 oC,

 

Jídlo se dětem podává v jídelně.  Strávníkům MŠ je vydávána přesnídávka, kompletní oběd skládající se z polévky, hlavního chodu a nápoje, podle možnosti a vhodnosti i salát, kompot, ovoce, moučník nebo dezert a svačina. Na požádání je možno stravu přidat.

Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě.

Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v prostorách výdejny dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, § 2, odst. 7.

Pracovnice v provozu školní výdejny v MŠ zajišťuje pitný režim pro děti a výdej stravy.

Za dodržování hygienických předpisů při výrobě a výdeji stravy pro dětské strávníky je zodpovědný personál školní jídelny. Při podávání jídel ve třídách MŠ dohlíží na dětské strávníky pedagogický dohled. Za čistotu stolů a podlah odpovídají uklízečky. Úklid ve školní výdejně je zajišťován  průběžně během dne.

Dietní stravování

Zařízení není povinno zajišťovat dietní stravování. Po předchozí domluvě  a na základně lékařského potvrzení lze dietní stravu uvařit nebo je umožněno si vlastní stravu do školní jídelny donést.(viz. Dohoda o stravování dítěte, která je sepsána se zákonným zástupcem dítěte). Strava bude uložena podle její povahy v chladničce nebo na jiném určeném místě odděleně od pokrmů připravených ve školní kuchyni a mimo její výrobní prostory. Za obsah přinášeného jídlonosiče odpovídá zákonný zástupce.

 

Přihlašování a odhlašování stravy

Změny ve stravování je nutné hlásit ihned.

Nárok na stravu – strávník má nárok na jídlo pouze v případě, že je přítomen ve školním zařízení.

Odhlášky stravy se provádějí ústně nebo telefonicky nejpozději do 11.00 hodin předchozího dne nepřítomnosti dítěte:

Seznámek – tel.: 734 848 896

Vyhlídka – 734 600 222

Výdej do jídlonosičů  v první den nemoci. (Pokud dítěti stravu z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti - nejčastěji nemoci - nelze včas odhlásit, mohou si pro ni rodiče přijít, a to v době od 11:00 do 11:45 hodin. Nutností jsou vlastní jídlonosiče, které si rodiče bezprostředně před výdejem přinesou. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti).

Jídlo podávané do jídlonosičů je určeno k okamžité spotřebě, nejdéle do 14.00 hod.

Školní jídelna zodpovídá za kvalitu stravy do okamžiku výdeje. Za skladované a ohřívané jídlo nepřebírá škola zodpovědnost.

Za čistotu jídlonosiče zodpovídá zákonný zástupce dítěte

Způsob úhrady stravného

Rodiče jsou povinni platit poplatek za stravování na základě zaslání elektronického vyúčtování, které je zasíláno měsíčně. Dítě s nezaplacenou stravou nebude přijato do MŠ.

Úhrada stravného je prováděna bezhotovostním způsobem.

 

III. Bezpečnost a ochrana zdraví

Za bezpečnost dětí ve školní výdejně zodpovídá v plné míře dozor.

Úrazy a nevolnost jsou řešeny okamžitě. Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně. Každý úraz pedagogický pracovník neprodleně zaznamená do knihy úrazů a oznámí ho vedení školy.

V rámci bezpečnosti se strávníci chovají ve školní výdejně dle pravidel BOZP, v souladu                            s hygienickými předpisy, dle zásad slušného chování a společenských pravidel stolování. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny personálu školní výdejny a pedagogického dohledu.

Způsob řešení nouzových a havarijní situací (např. přerušení dodávky energií, vody apod.) projedná ředitel školy neprodleně se zřizovatelem a seznámí strávníky s jejím řešením.

IV. Ochrana majetku školy

Strávníci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení.

Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. Povinností všech zaměstnanců školy je majetek školy chránit a nepoškozovat.

 

 

V. Závěrečná ustanovení

S vnitřním řádem školní jídelny - výdejny jsou strávníci a v případě žáků i jejich zákonní zástupci seznámeni zveřejněním řádu na nástěnce v MŠ.

Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto „Vnitřním řádu školní jídelny - výdejny“, pokyny vedoucí školní jídelny a příslušného dozoru.

Tento vnitřní řád školní jídelny – výdejny nabývá účinnosti dne 1. 9. 2020

 

V Praze, dne 1. 9. 2020

 
© 2010 skolka-jesle.cz - školicka ® |