Mateřská škola Školička s.r.o. - školička Seznámek

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ZA POZNÁNÍM SE SEZNÁMKEM

Platnost dokumentu: od 1. 9. 2019

page1image2856

Obsah

 1. 1 Identifikační údaje o mateřské škole .............................................................................. 4

 2. 2 Obecná charakteristika školy ......................................................................................... 4

 3. 3 Podmínky vzdělávání ..................................................................................................... 5

  3.1 Věcné vybavení ....................................................................................................................... 5

  3.2 Životospráva............................................................................................................................ 7

  3.3 Psychosociální podmínky ........................................................................................................ 8

  3.4 Organizační chod..................................................................................................................... 9

  3.5 Řízení mateřské školy............................................................................................................ 10

  3.6 Personálního zajištění ........................................................................................................... 10

  3.7 Spoluúčast rodičů.................................................................................................................. 10

  3.8 Vzdělávání dětí se speciálními potřebami a dětí mimořádně nadaných .............................. 11

 4. 4 Organizace vzdělávání ................................................................................................. 11

 5. 5  Charakteristika vzdělávacího programu ........................................................................ 11

  5.1 Vzdělávací cíle a záměry........................................................................................................ 11

  5.2 Formy a metody .................................................................................................................... 12

 6. 6 Vzdělávací obsah ......................................................................................................... 13

  6.1 Integrované bloky ................................................................................................................. 13

 

1 Identifikační údaje o mateřské škole

Název školy: Mateřská škola Školička (pobočka MŠ Seznámek)

Zřizovatel: Seznam.cz

Provozovatel: Mateřská škola Školička, Sinkulova 70/27, 147 00 Praha 4, zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 98608

Mateřská škola Školička, s.r.o.

Ředitelka: Mgr. Kateřina Francová

Adresa sídla školy:U Nikolajky 28, 150 00 Praha 5

Telefon: +420 734 848 896

E-mail:seznamek@skola-jesle.cz

Název vzdělávacího programu: Za poznáním se Seznámkem

Zpracovaly:Hana Zemanová, Kateřina Francová

 

2 Obecná charakteristika školy

Typ: jednotřídní mateřská škola s celodenním provozem

Kapacita školy: 25 dětí

Věk dětí:2- 6 (7) let

Provozní doba: pondělí – pátek 7:30- 18:00 hodin

Pracovní tým:3 pedagogičtí pracovníci 1 provozní pracovník

Prostory školy byly zkolaudovány dne:30. 11. 2011

Plný provoz školy byl zahájen ke dni: 1. 12. 2011

 

Seznámek je firemní mateřskou školou provozovanou pro společnost Seznam.cz. Má jedno centrální pracoviště v místě svého sídla U Nikolajky 28, Praha 5, 150 00. Škola je umístěna v prvním nadzemním podlaží dvoupodlažní budovy. V přízemí budovy sídlí mateřská škola Nikolajka PK. V areálu jsou dále garáže a parkovací stání pro rodiče a personál. V okolí se nachází parky, dětská hřiště, městská knihovna, zimní stadion Nikolajka, pošta, obchodní centrum. Škola je dostupná MHD Prahy (metro Anděl, autobus Santoška, Václavka).

Provozní doba školy je od 7:30 do 18:00 hodin a provoz je celoroční, bez přerušení. MŠ Seznámek poskytuje celodenní předškolní vzdělávání, které vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Prostory školy jsou jednopodlažní. Nachází se zde šatna, dvě technické místnosti, oddělené sociální zařízení pro personál a děti, jídelna s přípravnou jídla, kancelář pedagogických pracovníků a dvě třídy pro děti. Zahrada je součástí areálu a její povrch je tvořen umělou trávou a pískem. V plánu je její opravení a dovybavení, aby vyhovovala i dětem mladším tří let. Oplocená zahrada je vybavena herními prvky, pískovištěm, náčiním, nářadím a hračkami, které jsou uloženy v jedné zgaráží vboxech a policích. Vblízkosti zahrady jsou vzrostlé stromy, které poskytují stinné prostředí. Údržbu zahrady, vysázených rostlin a travnatých ploch zajišťuje externí firma.

3 Podmínky vzdělávání

Vzdělávání v MŠ Seznámek probíhá v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Výchova je zaměřena na osobnostně orientovaný model, s dodržením a důrazem na práva a potřeby dětí.

3.1 Věcné vybavení

Jednotlivé třídy jsou prostorově dostačující a vyhovují nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Vybavení místností dětským nábytkem je účelné a odpovídá výšce dětí. Prostorové podmínky a vnitřní uspořádání školy umožňuje volné hry dětí, odpočinek, osobní hygienu a pohybová cvičení. V jedné z heren jsou nově vybudované speciální skříně na ukládání lůžkovin. Podlahy jsou pokryty PVC, dlažbou, v hernách koberci a jsou pravidelně udržovány. Radiátory jsou zabezpečeny dřevěnými kryty. Umělé osvětlení zajišťují zářivky. Místnosti jsou dobře větratelné a okna jsou vybavena žaluziemi.

5

Herny jsou vybaveny hračkami, pomůckami, materiály a doplňky, které jsou pravidelně doplňovány a odpovídají počtu dětí a jejich věku. Hračky a doplňky jsou umisťovány tak, aby s nimi mohly děti samostatně manipulovat. Hračky i pomůcky mají své místo a děti jejich umístění znají a jsou vedeny k úklidu po ukončení hry. Součástí třídy jsou žebřiny. Ve třídách jsou k dispozici klávesy, televize s USB a HDMI připojením, DVD přehrávač, interaktivní tabule a tablety s výukovými programy. V plánu je dokoupení fotoaparátů a magic boxu. V pracovně pedagogických pracovníků jsou počítače s internetem, scanner, černobílá tiskárna a lednice pro zaměstnance.


Přípravna jídel je vybavena myčkou, mikrovlnnou troubou, lednicí a vyhřívanými výdejními lázněmi. V jídelně jsou stoly pro děti, stůl s várnicí a skříně na výtvarné potřeby. Děti se samy svými výtvarnými pracemi podílejí na výzdobě interiéru školy. Práce dětí jsou volně přístupné a mohou je zhlédnout děti, rodiče i přátelé školy.

Hygienická zařízení jsou uzpůsobena potřebám a počtu dětí, jsou zdravotně nezávadná a bezpečná, velikostně přizpůsobena dětem a jsou estetického vzhledu. Místnost je dále vybavena sprchovým koutem. Děti používají papírové utěrky a mají oddělené kelímky s kartáčky.

6

Na budovu školy navazuje zahrada. V garáži u zahrady jsou uskladněny v boxech a regálech odrážedla, hračky na písek, auta, kolečka a další pomůcky.

Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní i hygienické normy dle platných předpisů (prostory zkolaudovány pro provoz mateřské školy).

3.2 Životospráva

MŠ Seznámek nemá vlastní kuchyň, pouze výdejnu, která má zpracovaný systém kritických bodů (HACPP) a provozní řád. Stravování včetně dietní stravy zajišťuje externí firma. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava (dle předpisu). Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů, děti mají stále k dispozici dostatek tekutin a mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Jídelníček obsahuje dostatečné množství ovoce a zeleniny. V MŠ Seznámku je umožněn výběr obědů vždy ze dvou variant. Děti s potravinovými alergiemi a dalšími stravovacími omezeními mají nárok na dietní stravu, která odpovídá jejich požadavkům.

MŠ Seznámek zajištuje dětem pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci.


7

Dětem škola poskytuje dostatečný a každodenní pobyt venku s ohledem na aktuální kvalitu ovzduší. Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, dětských hřištích, parcích, ale i v interiéru mateřské školy.

Škola respektuje individuální zvláštnosti dětí, potřebu volných aktivit, spánku a odpočinku. Odpočinek dětí je rozdělen na děti nespací a na děti spací.

Pedagogové jsou vzorem pro děti a chovají se podle zásad zdravého životního stylu.

3.3 Psychosociální podmínky

Škola se snaží o vytvoření příjemného klimatu, dbá na bezpečí dítěte i dospělých tak, aby se cítili spokojeně a jistě. Nově příchozímu dítěti jsou poskytovány vhodné podmínky pro adaptaci.

Seznámek vychází ze základních lidských potřeb podle Maslowa a potřeb dítěte podle Matějíčka.

Pyramida potřeb podle Maslowa:

Potřeby dítěte podle Matějčka:


Potřeba určitého množství, proměnlivosti a kvality vnějších podnětů

Potřeba určité stálosti, řádu a smyslu vpodnětech, tj. smysluplného světa

8

 • Potřeba prvotních emocionálních a sociálních vztahů

 • Potřeba jistoty, že je dítě potřebné pro druhé

 • Potřeba otevřené budoucnosti nebo životní perspektivy


Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno. Děti jsou vedeny kdodržování školního řádu a učí se pravidlům soužití ve společnosti. Pedagog neomezuje jejich svobodnou volbu a volnou aktivitu. Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů a škola je pro děti kamarádským společenstvím. Pedagog dítěti naslouchá, podporuje ho, svým chováním vylučuje nezdravou soutěživost a negativní slovní komentáře.

Pedagog děti podporuje, sympatizuje s nimi, projevuje se přímou, vstřícnou, empatickou a naslouchající komunikací. Je uplatňován pedagogický styl s nabídkou, který počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Ve vztahu mezi dítětem a pedagogem panuje důvěra, tolerance, ohleduplnost, zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora. Vzdělávání je přizpůsobeno věku dětí a jejich potřebám.

3.4 Organizační chod

Denní řád je v souladu s potřebami dítěte, přizpůsobuje se aktuálním podmínkám a potřebám dětí i pedagogů. Denní řád podporuje soukromí a volnost dětí. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem. Pedagogický přístup rozvíjí dítě do jeho maximálních možností a dbá na individuální rozvoj dítěte. Řízená činnost probíhá v individuální, skupinové i frontální formě a pedagog při výuce využívá aktivizující podněty. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky.

Denní program zahrnuje:

 • Volnou hru

 • Pohybové aktivity

 • Výchovně vzdělávací aktivity

 • Spontánní hru vyváženou s řízenou činností

 • Pobyt venku

 • Stravu

 • Pitný režim

 • Hygienu

 • Klidový režim

9

3.5 Řízení mateřské školy

Ředitelka jasně a srozumitelně vymezuje úkoly zaměstnanců, zajišťuje kurzy, školení, své zaměstnance motivuje a respektuje jejich názor. Pedagogický sbor pracuje jako tým a spolupracuje s rodiči, díky tomu vzniká ve škole příjemné klima. Pedagogové se podílí na tvorbě školních vzdělávacích programů a třídních vzdělávacích programů, jejichž součástí jsou evaluační činnosti, z kterých jsou vyvozovány závěry pro další práci pedagogů. MŠ Seznámek spolupracuje s firmou Seznam.cz, sMŠ Nikolajka a odborníky- Pedagogicko-psychologickou poradnou, se Speciálně pedagogickým centrem a Střediskem výchovné péče.

3.6 Personálního zajištění

V mateřské škole pracují kvalifikovaní učitelé s pedagogickým vzděláním, kteří pravidelně absolvují kurzy a vzdělávají se v oblasti předškolní pedagogiky. Služby pedagogů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče. Všichni zaměstnanci školy jednají podle společenských pravidel, pedagogických a metodických zásad a jsou profesionály ve svém oboru. Pedagogové spolupracují s odborníky specializovaných služeb zvláště při péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

3.7 Spoluúčast rodičů

Snahou mateřské školy je, aby byl vztah s rodiči založen na partnerských vztazích, kde mezi rodiči, učitelkami i správními zaměstnanci panuje oboustranná důvěra, otevřenost, vstřícnost, respekt a ochota spolupracovat. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole a účastnit se různých programů, jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje. Škola respektuje individuální potřeby rodin, jejichž děti navštěvují Seznámek a chrání jejich soukromí. Zaměstnanci zachovávají diskrétnost svěřených informací. Pedagogové podporují rodinnou výchovu a poskytují rodičům informace o prospívání, pokrocích a rozvoji jejich dětí. V případě zájmu pedagogové poskytují rodičům poradenství v oblasti výchovy a vzdělávání předškolních dětí.

10

3.8Vzdělávání dětí se speciálními potřebami a dětí mimořádně nadaných

Škola spolupracuje s kvalifikovanými odborníky ze Speciálně pedagogického centra a konzultuje výchovně vzdělávací postup a diagnostiku dítěte. Vpřípadě docházky dítěte se speciálními potřebami nebo dítěte mimořádně nadaného se pedagogové snaží přizpůsobit plány, aktivity a denní režim. V případě potřeby škola spolupracuje s majitelem objektu a společně se zaměstnanci se snaží o přizpůsobení prostorů školy.

4 Organizace vzdělávání

MŠ Seznámek je věkově smíšená jednotřídní mateřská škola. Do školy jsou přijímány děti rodičů pracujících ve firmě Seznam.cz. O přijetí dítěte rozhoduje pověřená osoba firmy Seznam.cz ve spolupráci s ředitelkou mateřské školy. Mezi další kritéria pro přijetí obvykle patří: dovršení věku 2 let, základní hygienické návyky, samostatnost stravování dítěte.

Třída je vnitřně rozdělena do menších skupin podle věku, individuálních schopností a dovedností. Maximální kapacita školy je 25 dětí ve věku zpravidla od 2 do 6, popřípadě 7 let. Vzhledem k tomu, že Seznam.cz je internetová firma, je snaha školku zaměřit na IT technologie a pracovat s nimi s ohledem na věk dětí. MŠ Seznámek vychází z výchovy orientované na dítě. Připravuje dětem podnětné obsahově bohaté prostředí a pedagogové uplatňují odpovídající metody a formy práce. Zaměřují se především na metody prožitkového a kooperativního učení.

5 Charakteristika vzdělávacího programu

V našem školním vzdělávacím programu se snažíme o propojení nejrůznějších oblastí spojených s životem dětí a lidí. Vzhledem k tomu, že MŠ Seznámek je firemní školka internetové společnosti Seznam.cz, součástí jedné z oblastí jsou i IT technologie.

5.1 Vzdělávací cíle a záměry

 • Rozvíjení dítěte do jeho maximálních individuálních možností, jeho učení a poznání

 • Osvojení si základních hodnot, na nichž je naše společnost založena

 • Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost

  působící na své okolí

11

5.2 Formy a metody

Kontaktní kruh
Pravidelně se děti setkávají při společné komunikaci, zažívají pocit společenství, bezpečí

a důvěry a sdílejí zde své názory a pocity, kultivují si své vztahy partnerství s druhými.

Spontánní herní činnosti dětí
Škola se snaží ve svém procesu vzdělávání dát dětem dostatek prostoru ke spontánním (herním)

činnostem, které jsou základní potřebou předškolního věku.

Zacílené didaktické činnosti
Tyto činnosti učitelé organizují během dne (individuálně, skupinově, nebo s celou třídou),

motivují je a usměrňují při nich spontánní a záměrné učení dětí.

Didaktický styl s nabídkou (vzdělávací nabídka)
Škola dětem připravuje vzdělávací prostředí (herní, výtvarné a pracovní kouty) a aktivity, děti si

z této nabídky individuálně a svobodně volí.

Prožitkové učení
Je způsob učení, který škola upřednostňuje. Hlavními znaky tohoto učení jsou: spontánnost,

objevnost, radost z poznávání, komunikativnost, prostor pro aktivitu a tvořivost, konkrétní činnosti a celostnost.

Kooperativní učení
Je způsob učení založený na vzájemné spolupráci dětí, při které děti řeší společné složitější

problémy a situace.

Příprava na školu
Individuální a skupinové činnosti zaměřené na osvojení základů hodnot, na nichž je založena

naše společnost, a získání osobní samostatnosti.

12

6 Vzdělávací obsah

6.1 Integrované bloky

Plán s názvem Za poznáním se Seznámkem je rozdělen do čtyř integrovaných bloků, které se jmenují „Příroda“, „Lidé a technika“, „Tradice, svátky a významné události“, „Vesmír a svět kolem nás.Vjednotlivých blocích se snažíme dětem předat co nejvíce zkušeností a poznatků z jednotlivých oblastí. V jednotlivých aktivitách klademe důraz na prožitek dětí.

Příroda

Seznamování se se změnami vprůběhu ročních období. Poznávání zákonitostí přírody a seznamování se s přírodními vědami. Představení živočichů a rostlin nacházejících se v České republice i ve světě. Vysvětlení pojmů živá a neživá příroda. Pozorování a povídání si o lidském těle.

Co pedagog u dítěte podporuje

o rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

o rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
o osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich

kvalitě
o rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
o vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu,

přizpůsobivosti apod.)
o rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte,

rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny

Co pedagog dítěti nabízí

o činnosti zaměřené k poznávání lidského těla
o zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová

a relaxační cvičení)
o činnosti zaměřené na prožitek
o příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazu o pozorování přírody, ročního cyklu
o výletydookolí
o didaktickéavzdělávacíaktivity

13

Lidé a technika
Poznáváme vše, co člověk na Zemi vytvořil za dobu své existence. Seznamujeme se

s inovativními informačními technologiemi a pracujeme s nimi.

Co pedagog u dítěte podporuje

o pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

o vytvářeníelementárníhopovědomíoširšímpřírodním,kulturnímitechnickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

o vytvářenízákladůproprácisinformacemi
o osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci

(abeceda, čísla)
o rozvoj a užívání všech smyslů
o rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních o rozvoj společenského i estetického vkusu

Co pedagog dítěti nabízí

o manipulační činnosti a úkony spředměty, pomůckami, nástroji, náčiním a materiálem

o činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním

o seznamujemesesinfrastrukturouměsta
o seznámenísvynálezy,objevy
o práce s IT technologií (tablety, magic box, interaktivní tabule, fotoaparáty)

Tradice, svátky a významné události
Povídáme si o významných událostech v roce, dramaticky je zpracováváme a řešíme aktuální

dění doma i ve světě. Dodržujeme české tradice a povídáme si o jejich historii a současné podobě.

Co pedagog u dítěte podporuje

o vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

14

o seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

o seznamovánísmístemaprostředím,vekterémdítěžije,avytvářenípozitivního vztahu k němu

o rozvoj kooperativních dovedností
o osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
o rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání,

naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

Co pedagog dítěti nabízí

o přiblížení českých tradic a svátků
o přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti

v rámci zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.)
o hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života

a práce
o využívání praktických ukázek z okolí dítěte
o aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění
o práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií

a dalších médií
o povídání o významných osobnostech českých dějin

Vesmír a svět kolem nás

Povídáme si o vzniku Země a o vesmíru. Seznamuje se se širším okolím a s rolí člověka ve společnosti.

Co pedagog u dítěte podporuje

o vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
o vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou

přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí
o osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých

činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí

a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy
o seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

15

o posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.)

o vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

o posilovánípřirozenýchpoznávacíchcitů(zvídavosti,zájmu,radostizobjevování apod.)

o osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)

Co pedagog dítěti nabízí

o výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí apod.)
o všímání si změn a dění v nejbližším okolí
o poučeníomožnýchnebezpečnýchsituacíchadítětidostupnýchzpůsobech,jak

se chránit
o hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních

situacích, kterých se dítě běžně účastní, praktický nácvik bezpečného chování

v některých dalších situacích, které mohou nastat
o seznamovánísmístemaprostředím,vekterémdítěžije,avytvářenípozitivního

vztahu k němu
o poznávánívesmírupomocíinteraktivníchtechnologií

 

 
© 2010 skolka-jesle.cz - školicka ® |