Mateřská škola Školička s.r.o.

třída Seznámek

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

 

ZA POZNÁNÍM SE SEZNÁMKEM

 

Platnost dokumentu: od 1. 9. 2021

 

Obsah

1        Identifikační údaje o mateřské škole.

2        Obecná charakteristika školy.

3        Podmínky vzdělávání

3.1 Věcné vybavení

3.2 Životospráva.

3.3 Psychosociální podmínky.

3.4 Organizační chod.

3.5 Řízení mateřské školy.

3.6 Personálního zajištění

3.7 Spoluúčast rodičů.

3.8 Vzdělávání dětí se speciálními potřebami a dětí mimořádně nadaných.

4        Organizace vzdělávání

5        Charakteristika vzdělávacího programu.

5.1 Vzdělávací cíle a záměry.

5.2 Formy a metody.

6        Vzdělávací obsah.

6.1 Integrované bloky.

7        Evaluační systém..

Bibliografie.

 


Vše co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole

Robert Fulghum


 

1       Identifikační údaje o mateřské škole

Název školy:                                                 Mateřská škola Školička (pobočka MŠ Seznámek)

Zřizovatel:                                                    Mateřská škola Školička, s.r.o.

Provozovatel:                                              Mateřská škola Školička, Sinkulova 70/27, 147 00 Praha 4, zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 98608

Ředitelka:                                                     Mgr. Kateřina Francová

Adresa sídla školy:                                      U Nikolajky 28, 150 00 Praha 5

Telefon:                                                        +420 734 848 896

E-mail:                                                          seznamek@skola-jesle.cz

Název vzdělávacího programu:                Za poznáním se Seznámkem

2       Obecná charakteristika školy

Typ:                                                               Jednotřídní mateřská škola s celodenním provozem

Kapacita školy:                                            25 dětí

Věk dětí:                                                       2- 6 (7) let

Provozní doba:                                            Pondělí – pátek 7:30- 18:00 hodin

Pracovní tým:                                              2 pedagogičtí pracovníci

1 provozní pracovník

Prostory školy byly zkolaudovány dne:   30. 11. 2011

Plný provoz školy byl zahájen ke dni:      1. 12. 2011

Seznámek je firemní mateřskou školou provozovanou pro společnost Seznam.cz. Má jedno centrální pracoviště v místě svého sídla U Nikolajky 28, Praha 5, 150 00. Škola je umístěna v prvním nadzemním podlaží dvoupodlažní budovy. V přízemí budovy sídlí mateřská škola Nikolajka PK. V areálu jsou dále garáže a parkovací stání pro rodiče a personál. V okolí se nachází parky, dětská hřiště, městská knihovna, zimní stadion Nikolajka, pošta, obchodní centrum. Škola je dostupná MHD Prahy (metro Anděl, autobus Santoška, Václavka).

Provozní doba školy je od 7:30 do 18:00 hodin a provoz je celoroční, bez přerušení. MŠ Seznámek poskytuje celodenní předškolní vzdělávání, které vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Prostory školy jsou jednopodlažní. Nachází se zde šatna, dvě technické místnosti, oddělené sociální zařízení pro personál a děti, jídelna s přípravnou jídla, kancelář pedagogických pracovníků a dvě třídy pro děti. Zahrada je součástí areálu a její povrch je tvořen umělou trávou a pískem. V plánu je její opravení a dovybavení, aby vyhovovala i dětem mladším tří let. Oplocená zahrada je vybavena herními prvky, pískovištěm, náčiním, nářadím a hračkami, které jsou uloženy v jedné z garáží v boxech a policích. V blízkosti zahrady jsou vzrostlé stromy, které poskytují stinné prostředí. Údržbu zahrady, vysázených rostlin a travnatých ploch zajišťuje externí firma.

3       Podmínky vzdělávání

Vzdělávání v MŠ Seznámek probíhá v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Výchova je zaměřena na osobnostně orientovaný model, s dodržením a důrazem na práva a potřeby dětí.

3.1 Věcné vybavení

Jednotlivé třídy jsou prostorově dostačující a vyhovují nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Vybavení místností dětským nábytkem je účelné a odpovídá výšce dětí. Prostorové podmínky a vnitřní uspořádání školy umožňuje volné hry dětí, odpočinek, osobní hygienu a pohybová cvičení. V jedné z heren jsou nově vybudované speciální skříně na ukládání lůžkovin. Podlahy jsou pokryty PVC, dlažbou, v hernách koberci a jsou pravidelně udržovány. Radiátory jsou zabezpečeny dřevěnými kryty. Umělé osvětlení zajišťují zářivky. Místnosti jsou dobře větratelné a okna jsou vybavena žaluziemi nebo roletami.

Herny jsou vybaveny hračkami, pomůckami, materiály a doplňky, které jsou pravidelně doplňovány a odpovídají počtu dětí a jejich věku. Hračky a doplňky jsou umisťovány tak, aby s nimi mohly děti samostatně manipulovat. Hračky i pomůcky mají své místo a děti jejich umístění znají a jsou vedeny k úklidu po ukončení hry. Součástí třídy jsou žebřiny. Ve třídách jsou k dispozici klávesy, televize s USB a HDMI připojením, DVD přehrávač, interaktivní tabule s výukovými programy. V plánu je dokoupení fotoaparátů a magic boxu. V pracovně pedagogických pracovníků jsou počítače s internetem, scanner, černobílá tiskárna a lednice pro zaměstnance.

Přípravna jídel je vybavena myčkou, mikrovlnnou troubou, lednicí a vyhřívanými výdejními lázněmi. V jídelně jsou stoly pro děti, stůl s várnicí a skříně na výtvarné potřeby. Děti se samy svými výtvarnými pracemi podílejí na výzdobě interiéru školy. Práce dětí jsou volně přístupné a mohou je zhlédnout děti, rodiče i přátelé školy.

Hygienická zařízení jsou uzpůsobena potřebám a počtu dětí, jsou zdravotně nezávadná a bezpečná, velikostně přizpůsobena dětem a jsou estetického vzhledu. Místnost je dále vybavena sprchovým koutem. Děti používají papírové utěrky.

Na budovu školy navazuje zahrada. V garáži u zahrady jsou uskladněny v boxech a regálech odrážedla, hračky na písek, auta, kolečka a další pomůcky. Zahrada je postupně rekonstruována a upravována dle potřeb dětí.

Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní i hygienické normy dle platných předpisů (prostory zkolaudovány pro provoz mateřské školy).

3.2 Životospráva

MŠ Seznámek nemá vlastní kuchyň, pouze výdejnu, která má zpracovaný systém kritických bodů (HACPP) a provozní řád. Stravování včetně dietní stravy zajišťuje externí firma. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava (dle předpisu). Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů, děti mají stále k dispozici dostatek tekutin a mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Jídelníček obsahuje dostatečné množství ovoce a zeleniny. Děti s potravinovými alergiemi a dalšími stravovacími omezeními mají nárok na dietní stravu, která odpovídá jejich požadavkům.

MŠ Seznámek zajištuje dětem pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci.

Dětem škola poskytuje dostatečný a každodenní pobyt venku s ohledem na aktuální kvalitu ovzduší. Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, dětských hřištích, parcích, ale i v interiéru mateřské školy.

Škola respektuje individuální zvláštnosti dětí, potřebu volných aktivit, spánku a odpočinku.

Pedagogové jsou vzorem pro děti a chovají se podle zásad zdravého životního stylu.

3.3 Psychosociální podmínky

Škola se snaží o vytvoření příjemného klimatu, dbá na bezpečí dítěte i dospělých tak, aby se cítili spokojeně a jistě. Nově příchozímu dítěti jsou poskytovány vhodné podmínky pro adaptaci.

Seznámek vychází ze základních lidských potřeb podle Maslowa a potřeb dítěte podle Matějíčka.

Pyramida potřeb podle Maslowa:

 

Potřeby dítěte podle Matějčka:

 • Potřeba určitého množství, proměnlivosti a kvality vnějších podnětů
 • Potřeba určité stálosti, řádu a smyslu v podnětech, tj. smysluplného světa
 • Potřeba prvotních emocionálních a sociálních vztahů
 • Potřeba jistoty, že je dítě potřebné pro druhé
 • Potřeba otevřené budoucnosti nebo životní perspektivy

Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno. Děti jsou vedeny k dodržování školního řádu a učí se pravidlům soužití ve společnosti. Pedagog neomezuje jejich svobodnou volbu a volnou aktivitu. Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů a škola je pro děti kamarádským společenstvím.  Pedagog dítěti naslouchá, podporuje ho, svým chováním vylučuje nezdravou soutěživost a negativní slovní komentáře.

Pedagog děti podporuje, sympatizuje s nimi, projevuje se přímou, vstřícnou, empatickou a naslouchající komunikací. Je uplatňován pedagogický styl s nabídkou, který počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Ve vztahu mezi dítětem a pedagogem panuje důvěra, tolerance, ohleduplnost, zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora. Vzdělávání je přizpůsobeno věku dětí a jejich potřebám.

3.4 Organizační chod

Denní řád je v souladu s potřebami dítěte, přizpůsobuje se aktuálním podmínkám a potřebám dětí i pedagogů. Denní řád podporuje soukromí a volnost dětí. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem. Pedagogický přístup rozvíjí dítě do jeho maximálních možností a dbá na individuální rozvoj dítěte. Řízená činnost probíhá v individuální, skupinové i frontální formě a pedagog při výuce využívá aktivizující podněty. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky.

Denní program zahrnuje:

 • Volnou hru
  • Pohybové aktivity
  • Výchovně vzdělávací aktivity
  • Spontánní hru vyváženou s řízenou činností
  • Pobyt venku
  • Stravu
  • Pitný režim
  • Hygienu
  • Klidový režim

3.5 Řízení mateřské školy

Ředitelka jasně a srozumitelně vymezuje úkoly zaměstnanců, zajišťuje kurzy, školení, své zaměstnance motivuje a respektuje jejich názor. Pedagogický sbor pracuje jako tým a spolupracuje s rodiči, díky tomu vzniká ve škole příjemné klima. Pedagogové se podílí na tvorbě školních vzdělávacích programů a třídních vzdělávacích programů, jejichž součástí jsou evaluační činnosti, z kterých jsou vyvozovány závěry pro další práci pedagogů. MŠ Seznámek spolupracuje s firmou Seznam.cz, s DS Nikolajka a odborníky- Pedagogicko-psychologickou poradnou, se Speciálně pedagogickým centrem a Střediskem výchovné péče.

3.6 Personálního zajištění

V mateřské škole pracují kvalifikovaní učitelé s pedagogickým vzděláním, kteří pravidelně absolvují kurzy a vzdělávají se v oblasti předškolní pedagogiky. Služby pedagogů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče. Všichni zaměstnanci školy jednají podle společenských pravidel, pedagogických a metodických zásad a jsou profesionály ve svém oboru. Pedagogové spolupracují s odborníky specializovaných služeb zvláště při péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

3.7 Spoluúčast rodičů

Snahou mateřské školy je, aby byl vztah s rodiči založen na partnerských vztazích, kde mezi rodiči, učitelkami i správními zaměstnanci panuje oboustranná důvěra, otevřenost, vstřícnost, respekt a ochota spolupracovat. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole a účastnit se různých programů, jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje. Škola respektuje individuální potřeby rodin, jejichž děti navštěvují Seznámek a chrání jejich soukromí. Zaměstnanci zachovávají diskrétnost svěřených informací. Pedagogové podporují rodinnou výchovu a poskytují rodičům informace o prospívání, pokrocích a rozvoji jejich dětí. V případě zájmu pedagogové poskytují rodičům poradenství v oblasti výchovy a vzdělávání předškolních dětí.

3.8 Vzdělávání dětí se speciálními potřebami a dětí mimořádně nadaných

Škola spolupracuje s kvalifikovanými odborníky ze Speciálně pedagogického centra a konzultuje výchovně vzdělávací postup a diagnostiku dítěte. V případě docházky dítěte se speciálními potřebami nebo dítěte mimořádně nadaného se pedagogové snaží přizpůsobit plány, aktivity a denní režim. V případě potřeby škola spolupracuje s majitelem objektu a společně se zaměstnanci se snaží o přizpůsobení prostorů školy.

4       Organizace vzdělávání

MŠ Seznámek je věkově smíšená jednotřídní mateřská škola. Do školy jsou přijímány děti rodičů pracujících ve firmě Seznam.cz. O přijetí dítěte rozhoduje pověřená osoba firmy Seznam.cz ve spolupráci s ředitelkou mateřské školy. Mezi další kritéria pro přijetí obvykle patří: dovršení věku 2 let, základní hygienické návyky, samostatnost stravování dítěte.

Třída je vnitřně rozdělena do menších skupin podle věku, individuálních schopností a dovedností. Maximální kapacita školy je 25 dětí ve věku zpravidla od 2 do 6, popřípadě 7 let. Vzhledem k tomu, že Seznam.cz je internetová firma, je snaha školku zaměřit na IT technologie a pracovat s nimi s ohledem na věk dětí. MŠ Seznámek vychází z výchovy orientované na dítě. Připravuje dětem podnětné obsahově bohaté prostředí a pedagogové uplatňují odpovídající metody a formy práce. Zaměřují se především na metody prožitkového a kooperativního učení.

5       Charakteristika vzdělávacího programu

V našem školním vzdělávacím programu se snažíme o propojení nejrůznějších oblastí spojených s životem dětí a lidí. Vzhledem k tomu, že MŠ Seznámek je firemní školka internetové společnosti Seznam.cz, součástí jedné z oblastí jsou i IT technologie.

5.1 Vzdělávací cíle a záměry

 • Rozvíjení dítěte do jeho maximálních individuálních možností, jeho učení a poznání
 • Osvojení si základních hodnot, na nichž je naše společnost založena
 • Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí
 • Kontaktní kruh

5.2 Formy a metody

Pravidelně se děti setkávají při společné komunikaci, zažívají pocit společenství, bezpečí a důvěry a sdílejí zde své názory a pocity, kultivují si své vztahy partnerství s druhými.

 • Spontánní herní činnosti dětí

Škola se snaží ve svém procesu vzdělávání dát dětem dostatek prostoru ke spontánním (herním) činnostem, které jsou základní potřebou předškolního věku.

 • Zacílené didaktické činnosti

Tyto činnosti učitelé organizují během dne (individuálně, skupinově, nebo s celou třídou), motivují je a usměrňují při nich spontánní a záměrné učení dětí.

 • Didaktický styl s nabídkou (vzdělávací nabídka)

Škola dětem připravuje vzdělávací prostředí (herní, výtvarné a pracovní kouty) a aktivity, děti si z této nabídky individuálně a svobodně volí.

 • Prožitkové učení

Je způsob učení, který škola upřednostňuje. Hlavními znaky tohoto učení jsou: spontánnost, objevnost, radost z poznávání, komunikativnost, prostor pro aktivitu a tvořivost, konkrétní činnosti a celostnost.

 • Kooperativní učení

Je způsob učení založený na vzájemné spolupráci dětí, při které děti řeší společné složitější problémy a situace.

 • Příprava na školu

Individuální a skupinové činnosti zaměřené na osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost, a získání osobní samostatnosti.

6       Vzdělávací obsah

6.1 Integrované bloky

Plán s názvem Za poznáním se Seznámkem je rozdělen do čtyř integrovaných bloků, které se jmenují „Příroda“, „Lidé a technika“, „Tradice, svátky a významné události“, „Vesmír a svět kolem nás.“ V jednotlivých blocích se snažíme dětem předat co nejvíce zkušeností a poznatků z jednotlivých oblastí. V jednotlivých aktivitách klademe důraz na prožitek dětí.

 • Příroda

Seznamování se se změnami v průběhu ročních období. Poznávání zákonitostí přírody a seznamování se s přírodními vědami. Představení živočichů a rostlin nacházejících se v České republice i ve světě. Vysvětlení pojmů živá a neživá příroda. Pozorování a povídání si o lidském těle.

Co pedagog u dítěte podporuje

 • rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
  • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
  • osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
  • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
  • vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)
  • rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny

Co pedagog dítěti nabízí

 • činnosti zaměřené k poznávání lidského těla
  • zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová a relaxační cvičení)
  • činnosti zaměřené na prožitek
  • příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazu
  • pozorování přírody, ročního cyklu
  • výlety do okolí
  • didaktické a vzdělávací aktivity
  • Lidé a technika

Poznáváme vše, co člověk na Zemi vytvořil za dobu své existence. Seznamujeme se s inovativními informačními technologiemi a pracujeme s nimi.

Co pedagog u dítěte podporuje

 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
  • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
  • vytváření základů pro práci s informacemi
  • osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)
  • rozvoj a užívání všech smyslů
  • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
  • rozvoj společenského i estetického vkusu

Co pedagog dítěti nabízí

 • manipulační činnosti a úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním a materiálem
  • činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním
  • seznamujeme se s infrastrukturou města
  • seznámení s vynálezy, objevy
  • práce s IT technologií (tablety, magic box, interaktivní tabule, fotoaparáty)
  • Tradice, svátky a významné události

Povídáme si o významných událostech v roce, dramaticky je zpracováváme a řešíme aktuální dění doma i ve světě. Dodržujeme české tradice a povídáme si o jejich historii a současné podobě.

Co pedagog u dítěte podporuje

 • vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
  • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
  • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu
  • rozvoj kooperativních dovedností
  • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
  • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

Co pedagog dítěti nabízí

 • přiblížení českých tradic a svátků
  • přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.)
  • hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce
  • využívání praktických ukázek z okolí dítěte
  • aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění
  • práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií
  • povídání o významných osobnostech českých dějin
  • Vesmír a svět kolem nás

Povídáme si o vzniku Země a o vesmíru. Seznamuje se se širším okolím a s rolí člověka ve společnosti.

Co pedagog u dítěte podporuje

 • vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
  • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí
  • osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy
  • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
  • posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.)
  • vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
  • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
  • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)

Co pedagog dítěti nabízí

 • výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí apod.)
  • všímání si změn a dění v nejbližším okolí
  • poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit
  • hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, kterých se dítě běžně účastní, praktický nácvik bezpečného chování v některých dalších situacích, které mohou nastat
  • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu
  • poznávání vesmíru pomocí interaktivních technologií

7       Evaluační systém

Úrovně evaluace v mateřské škole:

1. ŠVP – ředitelka, vedoucí učitelka

 • Vyhodnocuje naplňování vzdělávacích záměrů a cílů, věcné podmínky vzdělávání, psychosociální podmínky, organizační zajištění chodu mateřské školy

2. TVP – učitelky

 • Vyhodnocují vlastní vzdělávací nabídku, integrované bloky
 • Evaluace TVP po ukončení školního roku
 • Průběžné sledování a vyhodnocování individuálního rozvoje a učební pokroky každého jednotlivého dítěte

3. Autoevaluace

 • Vlastní vnitřní kontrola pedagoga, vyhodnocování procesu vzdělávání a jeho výsledků jako zpětná vazba pro zkvalitnění činnosti školy.

Časový plán:

 • Evaluace třídních integrovaných bloků – jde o sledování a ověřování funkčnosti vytvořeného programu pro třídu za účelem plánování dalšího postupu - po ukončení tematických celků
 • Evaluační zpráva za třídu 1x ročně
 • Vývojový záznam o dítěti – dle potřeby, cca 3x ročně

Formy a metody provádění evaluace:

 • Běžným pozorováním
 • Záměrným pozorováním (hospitace, orientační vstupy…)
 • Příležitostnými i pravidelnými rozhovory (s kolegyní, s rodiči, s dětmi…)
 • Formou zápisů do třídních knih
 • Připravované činnosti sledujeme a vyhodnocujeme podle obecných cílů
 • Týdenní náměty sledujeme a vyhodnocujeme podle specifických cílů

Systém evaluačních procesů:

1. Vnitřní zdroje (hodnocení pedagogy, dalšími zaměstnanci, dětmi…)

2. Vnější zdroje o rodině (ústně, případně písemně v dotazníku, anketě…)

 • Odborníci (např.z PPPP, SPC) – hodnotí ústně a písemně stav či pokroky jednotlivců
 • ČSI – má přesně stanovené metody, hodnotící škálu

Vyhodnocování individuálního rozvoje dítěte:

 • Spočívá v tom, že včas vyrovnává nedostatky i nerovnoměrnosti v úrovni vzdělávání a předchází tak možným obtížím v dalším vzdělávání dítěte.
 • Individuální evaluace zároveň podchycuje rozvoj talentů, zájmů a schopností dítěte.

Vyhodnocování denních činností dítěte:

 • Hodnocení nejzajímavějších činností během dne z pohledu dítěte
 • Oblíbenost jednotlivých činností u dětí
 • Zjistíme, jaká jsou jejich přání

 


Bibliografie

LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2006. Psyché (Grada). ISBN 80-247-1284-9.

MATĚJČEK, Zdeněk. Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte: normy vývoje a vývojové milníky z pohledu psychologa: základní duševní potřeby dítěte: dítě a lidský svět. Praha: Grada, 2005. Pro rodiče. ISBN 80-247-0870-1.

OPRAVILOVÁ, Eva. Předškolní pedagogika. Praha: Grada, 2016. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-5107-8.

PRŮCHA, Jan a Soňa KOŤÁTKOVÁ. Předškolní pedagogika: učebnice pro střední a vyšší odborné školy. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0495-4.

SMOLÍKOVÁ, Kateřina. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2004. ISBN 80-87000-00-5.

 

 
© 2010 skolka-jesle.cz - školicka ® |