DĚTSKÁ SKUPINA NIKOLAJKA

číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0016667


VÝCHOVNÝ PLÁN 2020/21

 

 

 

 

Rok s Večerníčkem

 

Zpracoval: Kateřina Francová a Kateřina Mlezivová

Platnost dokumentu: od 1. září 2020

 

OBSAH

1. Identifikační údaje o dětské skupině

2. Podmínky péče o dítě

4. Organizace

5. Charakteristika programu péče o dítě

 

 

1. Identifikační údaje o DS

Název DS:                   Dětská skupina Nikolajka

Adresa:                       U Nikolajky 28, 150 00 Praha 5

Kontakty:                    tel.: 734 848 889

e-mail: info@skolka-jesle.cz

Provozovatel:             Jesle, školky, dětské skupiny, z.s.

Habartická 499/50, Praha 9

IČ: 22829814

Kapacita DS: 24 míst

Provozní doba: 8,00 – 18,00 hod.

Věk dětí: 1 rok – 7 let

 

 

2. Podmínky péče o dítě

Materiální podmínky:

 • dostatečné a vyhovující prostory pro celodenní pobyt dětí,
 • veškerý nábytek, hračky, didaktické pomůcky, vybavení odpovídají daným normám

bezpečnostním podmínkám a vhodnému estetickému vzhledu,

 • hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je kdykoli samy nabídnout, eventuelně o ně požádat po prohlédnutí,
 • estetický vzhled interiéru DS doplňují dětské výrobky a přírodní materiály a prvky
 • na budovu navazují přilehlé venkovní prostory a zahrada, sloužící k rozvoji spontánní her a pohybových aktivit dětí,
 • k dispozici je pískoviště s drobnými hračkami, průlezky, dětské dopravní prostředky, míče, kruhy, tyčky, lehací podložky, špalíky a jiné hrací prvky.
 • Ke spokojenému pobytu dětí v DS a k jejich všestrannému rozvoji  napomáhají všechny pečující osoby  údržbou, obnovováním a doplňováním hraček, didaktických pomůcek, tělovýchovného náčiní, výtvarného materiálu a celkového vybavení.

 

Životospráva a psychohygiena dětí:

DS Devítka nabízí a umožňuje:

 • plnohodnotnou a vyváženou stravu; vhodnou skladbu jídelníčku. Dodavatel stravy společnost Česká jídelna zaručuje dodržování technologie přípravy pokrmů a nápojů.
 • dodržování pitného režimu – tzn. pití k dispozici po celý den,
 • pro účely stravování dětí slouží výdejna a výdej jídla zajišťují kvalifikovaní pracovníci
 • hospodářka DS sestavuje kvalitní jídelníček, který je vždy umístěn pro aktuální týden na nástěnce DS a na internetových stránkách
 • každodenní pobyt dětí venku - dostatečný, s ohledem na aktuální počasí,
 • dostatek volného pohybu dětí ve třídě, ve venkovním prostředí nebo při vycházce,
 • vyvážené střídání spontánních a řízených činností,
 • respektování individuality jedince – pečující osoby zatěžují děti přiměřeně, dle jejich
 • možností,
 • respektování individuální potřeby spánku – děti po obědě odpočívají na lůžku, nejsou však nuceny do spaní; dětí, které nemohou spát, jsou vedeny ke klidným činnostem a hrám,
 • zajištění pravidelného denního režimu s dostatečnou flexibilitou, větší vstřícnost k různým požadavkům rodičů,

 

Psychosociální podmínky:

 • Snahou a cílem je respektování potřeb dětí, pečující osoby na ně reagují a napomáhají k jejich uspokojování
 • Děti mají rovnocenné postavení
 • Pečující osoby vytvářejí takové prostředí, aby se děti cítily bezpečně a spokojeně
 • Je uplatňován individuální adaptační program
 • PO navozují situace klidu, pohody a relaxace
 • Skupina je pro děti kamarádským společenstvím
 • Podporujeme v dětech sebedůvěru, odvahu nebát se nových zkušeností

Organizace chodu DS

 • Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí
 • Denní režim je natolik flexibilní, aby vyhovoval aktuálním potřebám dětí
 • Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážen

Spoluúčast rodičů

Ve vztazích mezi PO a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost,

porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství. Rodiče

jsou informováni prostřednictvím informačních nástěnek, individuálních konzultací s PO.

PPO sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim porozumět

a vyhovět. Společně s rodiči konzultují zdravotní stav a potřeby dítěte. Společně hledají optimální

výchovné postupy.

Rodiče mají možnost podílet se na dění v DS, účastnit se různých programů a akcí

(besídky, karneval, sportovní den). Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v DS děje (nástěnky, zpravodaj, konzultace, webové stránky). Projeví-li zájem, mohou se spolupodílet při plánování programu DS, při řešení vzniklých problémů apod. PO rovněž nabízejí služby poradenských zařízení a odborníků, s nimiž škola spolupracuje.

 

4. Organizace péče o děti

Řízení DS

 • Dle náplně práce má každá pečující osoby DS vymezené pracovní povinnosti
 • Velký důraz je kladen na týmovou práci
 • Vedením DS je pověřena vedoucí pečující osoba

Kolektiv DS:

Pečující osoba: Veronika Karešová

Pečující osoba: Kateřina Mlezivová

Pečující osoba: Zuzana Hendrychová

Pečující osoba: Kateřina Steuterová

Pečující osoba: Hana Matysová

Hospodářka: Zuzana Kyselová

 

 

Denní režim:

8,00 - 9,00 příchod dětí, volná hra

spontánní činnosti (volná hra v DS)

9,00 – 9,30 pohybová výchova (aerobik pro děti, pohybově-rytmická cvičení)

9,30 – 10,00 svačinka

10,00 – 10,20 řízená činnost (výtvarné činnosti, pohybové aktivity, modelování apod.)

10,20 - 11,30 venkovní aktivity

11,30 – 12,00 výtvarná činnost

12,00 - 12,30 oběd

12,30 - 14,30 odpolední klid

14,30 – 15,00 svačina

15,00 - 18,00 odpolední aktivity (venkovní aktivity, hry, soutěže apod.)

 

Organizace dne je pouze orientační, PO si program dne přizpůsobuje aktuální situaci ve skupině. Musí však bezpodmínečně dbát na hygienické požadavky a individuální zájmy dětí

Spontánní činnosti

-        Prostřednictvím volných her umožníme dětem navázat kontakt se skupinou vrstevníků, získat nové zkušenosti, vědomosti, dovednosti a návyky.

-        Dětem pro hru poskytujeme dostatek prostoru, materiálu a hraček

-        PO hru obohacuje novými nápady, ale dbá na to, aby hru nenarušovala

Řízené činnosti

-        V rámci řízených činností dětem zprostředkováváme poznání, vytváříme prostor pro získávání vědomostí a dovedností

-        Nabízíme dětem různorodé činnosti, které jsou tematicky propojené

 

Pohybové chvilky

-        Děti mají dostatečný prostor pro pohybové vyžití po celý den, tzn. Při hře, při pobytu venku. Motivované cvičení zařazujeme každý den, dbáme na správné držení těla, vedeme děti k vytrvalosti a zdatnosti. Děti do cvičení nenutíme, ale snažíme se o jejich motivování z pohybu

 

Hygiena a sebeobsluha

-        Hygienické potřeby: Děti od 3 let věku provádějí děti samostatně. Pokud potřebují pomoc, je jim nabídnuta PO, kdykoliv průběhu dne.

-        Děti do 3 let věku jsou pravidelně přebalovány a pomoc PO je neustálá

Pobyt venku

-        Probíhá na zahradě, formou vycházky

-        Poskytujeme dětem poznatky o okolí, přírodě, pohybové vyžití

Odpočinek a praní prádla

 

-        Děti mají zajištěný odpočinek v DS a to vždy po obědě mezi 12:30 – 14:30 hod.

-        Doba odpočinku je s přihlédnutím na potřeby dítěte.

-        Na počátku docházky je dítěti přiděleno lůžko, peřina a polštář.

-        Tyto předměty jsou označeny značkou, kterou si dítě samo zvolí.

-        Značka a tyto předměty dítě vlastní po celou dobu docházky do DS.

Praní ložní prádla, společně s ostatními věcmi, je zajištěno pověřenou osobou v DS

 

Doplňkové aktivity

-        Těmito aktivitami se snažíme obohatit život dětí.

-        Jedná se o oslavy svátků, narozenin, Vánoce, Velikonoce, Den dětí, Den matek. Výlety, divadlo…

 

 

_______________________________________________________________________________

 

 

ČERVENEC – SRPEN

„Léto plné zábavy“

 

Podtémata

 • Letní radovánky
 • Pojedeme na prázdniny
 • Vandrování po světě

Hlavní cíle:

-        Vytváření zdravých životních návyků jako základů zdravého životního stylu

-        Zdravotně zaměřené činnosti (protahovací, uvolňovací, relaxační a dechové cvičení)

-        V rozsahu dětských možností přispívat k předávání základního povědomí o kultuře jiných národů

-        Orientace v dopravních prostředcích

-        Rozvíjení pohybové dovednosti

-        Zařazovaní cviků pro získání návyků přímého držení těla

Specifické cíle:

-        přirozeně a bez zábran komunikovat s ostatními

-        hledat otázky a odpovědi z oblasti osobního soukromí

-        aktivity umožňující dítěti poznat rozmanitost kultur

-        upevňovat intonaci písní, rytmus a dynamiku

-        upevňovat základní společenské návyky ve styku s dospělými i dětmi

-        samostatně se výtvarně vyjadřovat

-        práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií

-        pomáhat pečovat o okol. životní prostředí

-        mluví všichni stejným jazykem?

-        proč je tak důležité znát tolik řečí

Kompetence

-        chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný

-        chápat otázky všech lidí i dětí bez rozdílu barvy pleti

-        pochopení že změny způsobené lidskou činností mohou prostě chránit a zlepšovat

-        osvojení si poznatků o ostatních dětech z celého světa

 

 

 

ZÁŘÍ

„Těšíme se do školky“

Podtémata:

• Pravidla naší skupiny

• Moje značka, Jména kamarádů

• Naše okolí a prostředí

• Co umím sám

Hlavní cíle:

-        Podporovat tělesný rozvoj, osobní spokojenost a pohodu

-        motivovat dítě k aktivnímu poznávání – poznávat nové, objevovat neznámé

-        rozvíjet schopnost dítěte přizpůsobovat se, reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi

-        vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry

Specifické cíle:

-        Rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

-        Rozvoj a užívání všech smyslů

-        Uvědomění si vlastního těla

-        Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, porozumění) i produktivních (vytváření pojmů)

-        Posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému

-        Rozvoj komunikativních dovedností v rámci společenství

-        Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte

-        Rozvoj schopnosti žít ve společnosti, přizpůsobit se, přináležet k tomuto společenství

-        Vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije

-        Osvojování jednoduchých poznatků o kulturním a technickém prostředí

Kompetence:

-        zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci

-        zvládnout jednoduchou obsluhu a pracovní úkony

-        uplatňovat základní hygienické a zdravotně preventivní návyky

-        ovládat koordinaci ruky a oka

-        správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči

-        naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky)

-        vhodná komunikace s dospělými a kamarády – dětská přátelství

-        překonávat stud, oprostit se od sobectví, dělit se o hračky

-        uplatňovat základní společenské návyky ve styku s dospělými i s dětmi (zdravení, poděkování)

-        adaptovat se na prostředí školy i jeho běžné proměny, přizpůsobit se společnému programu

-        orientovat se bezpečně v okolním prostředí domova, školy

 

ŘÍJEN

„Podzim v plném proudu“

Podtémata:

• Plody lesa a zahrady

• Barvy a tvary

• Zvířátka v lese

 

Hlavní cíle:

-        Systematicky rozvíjet řeč dítěte a cvičit schopnosti a dovednosti

-        Rozvíjet schopnost podílet se na činnostech a vést děti k chápání vývoje, pohybu a proměn

Specifické cíle:

-        Rozvoj užívání všech smyslů

-        Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

-        Rozvoj řečových schopností

-        Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, radost z nového)

-        Rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování vztahů dítěte k jiným lidem

-        Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, spolupodílet se, přináležet k tomuto společenství

-        Osvojování jednoduchých poznatků o světě a životě užitečných pro vytváření elementárního povědomí o přírodním prostředí, rozmanitosti a neustálých proměnách

Kompetence:

-        Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů

-        Zvládnout jednoduchou obsluhu a pracovní úkony

-        Uplatňovat zákl. hygienické a zdravotně preventivní návyky

-        Ovládat dech, tempo a intonaci řeči

-        Vnímat všemi svými smysly

-        Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci

-        Navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho

-        Uplatňovat základní společenské návyky ve styku s dospělými, dětmi (zdravit známé děti, dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, neskákat do řeči, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout)

-        Osvojit si elementární poznatky o sobě, o přírodě a přírodních jevech, o technických přístrojích, se kterými se dítě setkává v MŠ a svém okolí

 

 

LISTOPAD

„Podzimní radovánky“

 

Podtémata:

• Přiložíme ruku k dílu

• Počasí a pečujeme o své zdraví

• Pouštíme draky

Hlavní cíle:

-        Vést dítě k zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole – učit je spolupracovat

-        Rozvíjet poznání vlastních zájmů a potřeb, brát ohled na jiné

Specifické cíle:

-        Rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé, jemné motoriky, koordinace dýchání

-        Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

-        Rozvoj produktivních řečových schopností - výslovnost, vytváření pojmů, mluvní projevy, vyjadřování

-        Posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému - dětská herní skupina

-        Vytváření základů estetického vztahu k životu, kultuře a umění

-        Vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství

-        Osvojení dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí

-        Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a změnám

Kompetence:

-        Běžné způsoby pohybu v různém prostředí - zdolávat překážky, pohybovat se ve skupině, házet a chytat míč

-        Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem

-        Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, mínění ve vhodně zformulovaných větách

-        Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky

-        Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství

-        Odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná

-        Pochopit, že každý má ve společenství svou roli (třída, herní skupina) podle které je třeba se chovat

-        Zdvořile se chovat k dospělým i dětem - vážit si jejich práce

-        Spoluvytvářet pohodu prostředí, neničit přírodu, neubližovat živým tvorům

-        Všímat si rozmanitosti, změn a dění v nejbližším okolí

 

 

PROSINEC

„ Vánoční čas“

 

Podtémata:

Příchod čerta, anděla a Mikuláše

Týden plný pohádek

• Těšíme se na Ježíška

Hlavní cíle:

-        Vést dítě k zájmu spolupodílet se na společném životě v rodině, podporovat dětskou radost

-        V rozsahu dětských možností přispívat k předávání kulturního dědictví, tradic.

Specifické cíle:

-        Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti

-        0svojení si poznatků o pohybových činnostech a jejích kvalitě

-        Rozvoj kultivovaného projevu

-        Rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí

-        Vytváření prosociálních postojů k druhému - rozvoj soc. citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti

-        Rozvoj kulturně estetických dovedností (slovesných, hudebních, dramatických)

-        Rozvoj pocitu sounáležitosti s lidmi a společností

Kompetence

-        Koordinovat lokomoci a další polohy - sladit pohyb s rytmem a hudbou

-        Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem

-        Naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky

-        Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

-        Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým, respektovat je

-        Vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literárním, dramatické či hudební představení a hodnotit je (zdůvodnění kladů a záporů)

-        Osvojit si poznatky o sobě, o rodině, o životě a činnostech člověka, o soužití, zvycích a lidské společnosti

 

 

LEDEN

„Mráz nás zebe za ušima“

 

Podtémata:

• Týden zimních sportů

• Zvířátka v zimě

• Masopust

Hlavní cíle:

-        Podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, cvičit schopnosti a dovednosti

-        Rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se

-        Poskytnout dítěti možnost poznávat takové hodnoty, jako je péče o druhé, hodnoty spojené se zdravím

Specifické cíle:

-        Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody a vytváření zdravých životních návyků a postojů

-        Rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky, osvojovat si poznatky o tělovýchově a sportu

-        Rozvoj řečových schopností a jazykových produktivních dovedností (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu,vyjadřování)

-        Přispívat k vytváření návyků zdravého životního stylu

-        Rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)

-        Osvojovat si některé dovednosti, které předcházejí čtení a psaní, rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka

-        Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností

-        Vytvářet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení

-        Rozvíjet pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity)

-        Chránit osobní soukromí a bezpečí ve vztazích s dospělými

-        Rozvíjet základní kulturně společenské postoje

-        Vytvářet schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám

Kompetence:

-        Znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím s pohybem a sportem

-        Chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých, neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých

-        Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách

-        Přemýšlet, a to o čem přemýšlí také vyjádřit

-        Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj názor, přijmout jiný názor)

-        Řešit konflikty dohodou, uzavírat kompromisy

-        Vnímat umělecké a kulturní podněty a vyjadřovat své pocity a představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik

-        kreslit, modelovat, tvořit z papíru, vyrábět, konstruovat

-        Porozumět, že všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje a že s těmito změnami je třeba v životě počítat

 

 

ÚNOR

„Svět kolem nás“

 

Podtémata:

Co jsem, kdo jsem, čím jsem, kde bydlím

• Co děláme celý den a celý rok

Dopravní prostředky

Hlavní cíle:

-        Podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa

-        Porozumět věcem a jevům kolem sebe

-        Poskytovat dítěti možnost poznávat takové hodnoty jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, stejná hodnota a rovnost všech lidí

Specifické cíle:

-        Rozvoj užívání všech smyslů

-        Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

-        Rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka

-        Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení

-        Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností

-        Rozvoj schopnosti spolupracovat, spolupodílet se, vnímat a přijímat zákl. hodnoty

-        Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem

Kompetence

-      Zvládnout jemnou motoriku, zacházet s nástroji, náčiním, materiálem - grafickým i výtvarným

-        Rozlišovat a znát některá písmena a číslice

-        Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

-        Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého.

-        Obhájit svůj názor, uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou

-        Vyjednávat s dětmi, dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení

-        Utvořit si představu o tom, co je dobře a co špatně

-        Porozumět, že všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje a že s těmito změnami je třeba v životě počítat

 

 

BŘEZEN

„Jaro ťuká na vrátka“

 

Podtémata:

• Zvířátka a jejich mláďátka

• Jaro v trávě

• Svátky jara

Hlavní cíle:

-        Rozvíjet všechny poznávací a kreativní (tvůrčí) schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy a nadání

-        Poznávat hodnoty spojené se zdravím životem a důstojnými vztahy mezi lidmi, lidmi a přírodou

Specifické cíle:

-        Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jeho kvalitě

-        Rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy a prožitky

-        Rozvoj kultivovaného projevu

-        Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

-        Rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti

-        Vytvoření základu estetického vztahu k životu a umění

-        Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

Kompetence:

-        Pojmenovat části lidského těla, některé orgány, funkce

-        Mít povědomí o růstu těla, vývoji, změnách, znát co prospívá zdraví, nemoci, návyky

-        Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a kontrolovat ji, dokončit co započalo

-        Být citlivý ve vztahu k živým bytostem, k přírodě, k věcem

-        Chápat a respektovat práva druhých

-        Vnímat potřeby druhých, brát ohledy na druhé

-        Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik

-        Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví člověka podporovat, poškozovat.

-        Pečovat o okolní životní prostředí

 

 

DUBEN

„Pustíme se do práce“

 

Podtémata:

• Velikonoce

• Den Země

• Poznáváme zeleninu a ovoce

• Příprava záhonu a sázení semínek

Hlavní cíle:

-        Vést děti k sociální soudržnosti, připravovat je na život v multikulturní společnosti, aby vnímaly různost kulturních komunit jako samozřejmost a měly porozumění pro jejich rozdílné hodnoty i pro vzájemné sbližování

-        Podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa i dětskou radost z rozšiřujících se možností zasahovat do jeho dění.

-        Motivovat dítě k alternativnímu poznávání, porozumět věcem a jevům kolem sebe

Specifické cíle:

-        Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, pohody a vytváření zdravých životních návyků a postojů

-        Osvojení dovedností, které předcházejí čtení a psaní

-        Rozvoj tvořivosti (myšlení, sebevyjádření, řešení problémů)

-        Rozvoj schopností vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí

-        Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností

-        Vytvoření základu estetického vztahu ke světu a kultuře

Kompetence

-        Rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí

-        Chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu sebe i druhých

-        Domluvit se slovy i gesty

-        Sledovat očima zleva doprava

-        Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité

-        Bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování

-        Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého

-        Vnímat umělecké a kulturní podněty, učit se je hodnotit

-        Uvědomovat si, co je nebezpečné, odhadnout některá nebezpečí a snažit se jim vyhnout

 

 

KVĚTEN

„podívej se jak to kvete“

 

Podtémata:

svátek maminek

• Moje rodina

• Moje tělo

Hlavní cíle:

-        Učit děti spolupracovat spoluodpovídat, akceptovat a tolerovat druhé

-        Vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získávání zdravé sebedůvěry

Specifické cíle:

-        Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

-        Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti

-        Rozvoj jazykových dovedností receptivních, produktivních (vnímání, porozumění + výslovnost, mluvní projev, vyjadřování)

-        Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi a dospělými

-        Vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách

-        Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí

Kompetence

-        Ovládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, jednoduchou obsluhu a pracovní úkony

-        Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů

-        Poznat a vymyslet: synonyma, homonyma, antonyma

-        Vést rozhovor

-        Utvořit jednoduchý rým

-        Rozlišovat hlásky ve slovech

-        Chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, lidmi, požádat druhého o pomoc….

-        Utvořit si představu - co je dobře a co špatně, co se smí a co nesmí

-        Odmítat společensky nežádoucí chování ……

-        Chovat se slušně a zdvořile, dodržovat pravidla her

 

 

ČERVEN

„Haló prázdniny“

 

Podtémata:

• Svátek dě

• Hádej, kam teď letíme

• Hledání ztraceného pokladu

• Hurá, prázdniny

Hlavní cíle:

-        Rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích

-        V rozsahu dětských možností přispívat k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot, jazyka a poznání

Specifické cíle:

-        Vytváření zdravých životních návyků a postojů

-        Získání schopnosti řídit chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci

-        Přechod názorného myšlení k slovně - logickému

-        Posilování, kultivování a obohacování vzájemné komunikace

-        Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností

-        Vytvoření základů estetického vztahu ke světu, životu, kultuře a umění a estetických dovedností

-        Osvojení dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí a k spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí

-        Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem

Kompetence

-        Mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí

-        Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů

-        Poslouchat a plnit pokyny, povinnosti, slovní příkazy

-        Řešit kognitivní problémy, úkoly, situace…

-        Chápat základní číselné a matematické pojmy, prostorové pojmy

-        Vnímat, co si druhý přeje či potřebuje

-        Oprostit se od nepřiměřených projevů (sobectví…)

-        Uvědomovat si práva ve vztahu k druhému

 

 

ČERVENEC – SRPEN

„Léto plné zábavy“

 

 

Podtémata

 • Letní radovánky
 • Pojedeme na prázdniny
 • Vandrování po světě

Hlavní cíle:

-        Vytváření zdravých životních návyků jako základů zdravého životního stylu

-        Zdravotně zaměřené činnosti (protahovací, uvolňovací, relaxační a dechové cvičení)

-        V rozsahu dětských možností přispívat k předávání základního povědomí o kultuře jiných národů

-        Orientace v dopravních prostředcích

-        Rozvíjení pohybové dovednosti

-        Zařazovaní cviků pro získání návyků přímého držení těla

Specifické vzdělávací cíle:

-        přirozeně a bez zábran komunikovat s ostatními

-        hledat otázky a odpovědi z oblasti osobního soukromí

-        aktivity umožňující dítěti poznat rozmanitost kultur

-        upevňovat intonaci písní, rytmus a dynamiku

-        upevňovat základní společenské návyky ve styku s dospělými i dětmi

-        samostatně se výtvarně vyjadřovat

-        práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií

-        pomáhat pečovat o okol. životní prostředí

-        mluví všichni stejným jazykem?

-        proč je tak důležité znát tolik řečí

Kompetence

-        chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný

-        chápat otázky všech lidí i dětí bez rozdílu barvy pleti

-        pochopení že změny způsobené lidskou činností mohou prostě chránit a zlepšovat

-        osvojení si poznatků o ostatních dětech z celého světa

 

 
© 2010 skolka-jesle.cz - školicka ® |