DĚTSKÁ SKUPINA NIKOLAJKA

 

 

Vážení rodiče,

jsme velmi rádi, že jste se rozhodli umístit své děti do DS Nikolajka a doufáme, že zde Vy i Vaše děti budete spokojeni.

Dovolte, abychom Vám tímto předali přehled základních informací k provozu DS Nikolajka:

 

 

Základní informace a podmínky

 

Otevírací doba: 8,00 – 18,00 hodin

Příchod dětí do školičky:                    8,00 – 9,00 hod.

Odchod dětí ze školičky:                    dle vybrané varianty (13,00 hod., 15,00 hod., 18,00 hod.)

 

Platnost zakoupených permanentek:

Frekvence návštěv 1x týdně               platnost: 12 týdnů od data vydání

Frekvence návštěv 2x týdně               platnost:   6 týdnů od data vydání

Frekvence návštěv 3x týdně               platnost:   4 a půl týdne od data vydání

Frekvence návštěv 4x týdně               platnost:   3 a půl týdne od data vydání

Frekvence návštěv 5x týdně               platnost:   2 týdny od data vydání

 

Permanentka 10 hodin                        platnost:   8 týdnů od data vydání

Permanentka 20 hodin                        platnost:  12 týdnů od data vydání

Hodinové permanentky je možné čerpat pouze po dobu adaptačního programu nebo v odpoledních hodinách od 14.00 hodin.

 

Podmínky čerpání permanentek:

Permanentka musí být zaplacena nejpozději k termínu 2. návštěvy dítěte v DS čerpané z dané permanentky. K ceně permanentky je vždy přiúčtováno stravné – viz platný ceník. K zaplacení nové permanentky jsou rodiče vyzváni e-mailovou zprávou  od vedení DS. V této zprávě je uvedena  cena a datum platnosti nové permanentky.

Platnost permanentek je časově omezena. Při docházce 1x v týdnu je permanentka platná po dobu 12 týdnů, při docházce 2 x v týdnu 6 týdnů, při docházce 3 x v týdnu je platnost omezena na 4 a půl týdne, při docházce 4 x v týdnu na 3 a půl týdne.  Permanentka pro 10 návštěv u každodenní návštěvy platí 2 týdny (10 pracovních dní). Platnost permanentky je počítána od dne nejbližší plánované návštěvy po vypršení předešlé permanentky i v případě, že dítě není v tento den ve školičce přítomno. Částka za nevyčerpané docházky se nevrací ani nepřevádí do následujícího období. Vráceno je pouze předem uhrazené stravné za tyto návštěvy, pokud je řádně omluveno.

Podmínky paušálních plateb

Měsíční paušální platby pokrývají docházku ve všech pracovních dnech v daném měsíci ve vybraném časovém rozsahu a jejich výše je stejná pro všechny měsíce roku bez ohledu na počet pracovních dní v měsíci. K paušální platbě je vždy připočítána cena za stravu odpovídají počtu pracovních dní v měsíci. V případě nepřítomnosti dítěte delší než 5 pracovních dnů v měsíci je odečítáno 50 % poměrné denní ceny za šestý a každý další den nepřítomnosti v jednom měsíci od paušálu měsíce následujícího. Od platby následujícího měsíce je odečítána také plná výše nečerpané stravy v případě, že je odhlášena dle uvedených pravidel v odstavci Stravování. Měsíční paušál musí být připsán na účet nejpozději do 7. dne daného měsíce nebo do týdne od zaslání výzvy k úhradě.

Další informace

V případě plánované nepřítomnosti prosíme o odhlášení dítěte na daný den minimálně 2 pracovní dny dopředu, a to na telefonní číslo 734 848 889. Toto telefonní číslo slouží také pro ohlašování nemoci dítěte a odhlášení obědů. Zpráva může být podána telefonicky nebo formou SMS.

Pokud si rodiče nestihnou vyzvednout dítě ve stanovený čas (13,00 , 15,00, 18,00 hod.), je třeba zavolat tuto informaci na tel.:. 734 848 889

Při vyzvednutí dítěte později o 15 minut a více bude účtována standardní cena za hodinové hlídání za každou započatou hodinu (140,- Kč), po 18. hodině 500,- Kč.

Děti budou vydávány pouze dospělým, a to těm, kteří budou rodiči či zákonnými zástupci uvedeni v Přihlášce.

 

Stravování

Dětská skupina zajišťuje stravování (1x oběd, 2x svačina) i pitný režim v průběhu celého dne.

Ceny stravného:

Cena za 1 svačinu:      15,-- Kč

Cena za 1 oběd:           70,-- Kč

Obědy zajišťujeme dovozem teplých jídel. Přípravu realizuje společnost Sodexo, která garantuje receptury vhodné pro dětské strávníky.

Cena stravného se hradí spolu s poplatky za pobyt dítěte předem.

V případě nepřítomnosti je nutno odhlásit stravu na následující den minimálně do 10.00 hodin předcházejícího pracovního dne. Pokud nebude stravné odhlášeno do toho termínu, bude účtováno v plné výši. V případě měsíčních paušálů se nevyčerpané, řádně odhlášené stravné odečítám od ceny stravného v následujícím měsíci.

Úhrada za pobyt dítěte v dětské skupině

V hotovosti proti příjmovému dokladu vydanému odpovědným zástupcem DS Nikolajka.

Úhrada bezhotovostní platbou, a to na účet: 0251962319/0800 u dětí starších dvou let,

na účet 2490131319/0800 u dětí mladších dvou let

Specifický symbol platby: 002

Variabilní symbol platby: rodné číslo dítěte

Do poznámky uvádějte příjmení dítěte a školku, kterou navštěvuje (např. Novák Nikolajka)

Podmínky zahájení docházky, přerušení a ukončení docházky

 

Zahájení docházky

Při zápisu do dětské skupiny Nikolajka je zákonnému zástupci dítěte účtován registrační poplatek ve výši 3.000 korun. Tento poplatek je odečten od druhé platby plnocenné permanentky na 10 návštěv nebo druhé platby měsíčního paušálu (nevztahuje se na hodinové permanentky). V případě, že dítě k docházce do dětské skupiny Nikolajka nenastoupí v dohodnutém termínu nebo docházku ukončí dříve, než stanovují výše uvedené podmínky pro odečtení registračního poplatku, je registrační poplatek v plné výši nevratný.

 

Pokračování docházky v dalším školním roce

Docházka je dohodnuta na dobu neurčitou, automaticky přechází do následujícího školního roku, pokud není jednou ze stran učiněna výpověď z docházky podle podmínek v bodě „Ukončení docházky“.

Ukončení docházky

Ukončení docházky je nutno ohlásit minimálně dva kalendářní měsíce před poslední návštěvou, a to písemně. Doručení je možné elektronickou poštou na e-mailovou adresu info@skolka-jesle.cz.  Za datum oznámení je považováno datum doručení zásilky nebo e-mailové zprávy. V případě, že bude ukončení docházky nahlášeno v předstihu kratším než dva kalendářní měsíce před datem ukončení docházky, bude zákonnému zástupci účtována plná cena školkovného odpovídající období dvou kalendářních měsíců od data oznámení ukončení docházky nebo počtu návštěv, které by dítě při řádné docházce do školky Nikolajka za toto období vyčerpalo. Pokud by byla ve dvou měsících předcházejících výpovědi snížena frekvence docházky dítěte, bude odstupné účtováno z vyšší frekvence. V případě ukončení docházky ze zdravotních důvodů je nutné předložit potvrzení od lékaře. V takovém případě bude účtováno 50 % ceny školkovného za období dvou měsíců. Splatnost odstupného je 14 dní od zaslání vyúčtování odstupného.

V případě, že je docházka ukončena ze strany provozovatele, musí provozovatel o této skutečnosti informovat rodiče s předstihem dvou měsíců od data ukončení docházky.

 

Přerušení docházky

Přerušení docházky (nepřítomnost delší než 4 týdny) je nutné ohlásit minimálně jeden kalendářní měsíc před poslední návštěvou, a je vázáno na úhradu registračního poplatku ve výši 3.000 Kč. Na odečtení registračního poplatku se vztahují stejné podmínky jako při zahájení docházky do dětské skupiny Nikolajka.

 
© 2010 skolka-jesle.cz - školicka ® |