VÝCHOVNÝ PLÁN PRO OBDOBÍ 2019/2020

 

BAREVNÝ ROK

Naše motto:

Mám zelenou barvičku,

tou nakreslím travičku.

Žlutou tužkou housata,

Zasvítí jak ze zlata.

A červená barvička?

Ta nakreslí jablíčka.

Už jsou zralá, nízko visí,

pojďte děti, kousněte si.

 


OBSAH:

 1. Identifikační údaje o dětské skupině

 

 1. Podmínky péče o dítě

 

 1. Organizace

 

4.    Charakteristika programu péče o dítě

 

 

 

 

 1. Identifikační údaje o DS

Název DS:        Dětská skupina Devítka

 

Adresa:            Na Vyhlídce 68/105, Praha 9, 190 00

 

Kontakty:                     tel.: 734 600 222

e-mail: info@skolka-jesle.cz

 

Provozovatel:               Jesle, školky, dětské skupiny, z.s.

Habartická 499/50, Praha 9

IČ: 22829814

 

 

Kapacita DS: 12 míst

 

Provozní doba: 7.30 – 18.00 hod.

 

Věk dětí: 1 rok – 7 let

 

Platnost dokumentu: od 1. 9. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Podmínky péče o dítě

Materiální podmínky:

 • dostatečné a vyhovující prostory pro celodenní pobyt dětí,
 • veškerý nábytek, hračky, didaktické pomůcky, vybavení odpovídají daným normám

bezpečnostním podmínkám a vhodnému estetickému vzhledu,

 • hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je kdykoli samy nabídnout, eventuelně o ně požádat po prohlédnutí,
 • estetický vzhled interiéru DS doplňují dětské výrobky a přírodní materiály a prvky
 • na budovu navazují přilehlé venkovní prostory a zahrada, sloužící k rozvoji spontánní her a pohybových aktivit dětí,
 • k dispozici je pískoviště s drobnými hračkami, průlezky, dětské dopravní prostředky, míče, kruhy, tyčky, lehací podložky, špalíky a jiné hrací prvky.
 • Ke spokojenému pobytu dětí v DS a k jejich všestrannému rozvoji  napomáhají všechny pečující osoby  údržbou, obnovováním a doplňováním hraček, didaktických pomůcek, tělovýchovného náčiní, výtvarného materiálu a celkového vybavení.

 

Životospráva a psychohygiena dětí:

DS Devítka nabízí a umožňuje:

 • plnohodnotnou a vyváženou stravu; vhodnou skladbu jídelníčku. Dodavatel stravy společnost Sodexo zaručuje dodržování technologie přípravy pokrmů a nápojů.
 • dodržování pitného režimu – tzn. pití k dispozici po celý den,
 • pro účely stravování dětí slouží výdejna a výdej jídla zajišťují kvalifikovaní pracovníci
 • hospodářka DS sestavuje kvalitní jídelníček, který je vždy umístěn pro aktuální týden na nástěnce DS a na internetových stránkách
 • každodenní pobyt dětí venku - dostatečný, s ohledem na aktuální počasí,
 • dostatek volného pohybu dětí ve třídě, ve venkovním prostředí nebo při vycházce,
 • vyvážené střídání spontánních a řízených činností,
 • respektování individuality jedince – pečující osoby zatěžují děti přiměřeně, dle jejich
 • možností,
 • respektování individuální potřeby spánku – děti po obědě odpočívají na lůžku, nejsou však nuceny do spaní; dětí, které nemohou spát, jsou vedeny ke klidným činnostem a hrám,
 • zajištění pravidelného denního režimu s dostatečnou flexibilitou, větší vstřícnost k různým požadavkům rodičů,

 

Psychosociální podmínky:

 • Snahou a cílem je respektování potřeb dětí, pečující osoby na ně reagují a napomáhají k jejich uspokojování
 • Děti mají rovnocenné postavení
 • Pečující osoby vytvářejí takové prostředí, aby se děti cítily bezpečně a spokojeně
 • Je uplatňován individuální adaptační program
 • PO navozují situace klidu, pohody a relaxace
 • Skupina je pro děti kamarádským společenstvím
 • Podporujeme v dětech sebedůvěru, odvahu nebát se nových zkušeností

Organizace chodu DS

 • Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí
 • Denní režim je natolik flexibilní, aby vyhovoval aktuálním potřebám dětí
 • Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážen

Spoluúčast rodičů

Ve vztazích mezi PO a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost,

porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství. Rodiče

jsou informováni prostřednictvím informačních nástěnek, individuálních konzultací s PO.

PPO sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim porozumět

a vyhovět. Společně s rodiči konzultují zdravotní stav a potřeby dítěte. Společně hledají optimální

výchovné postupy.

Rodiče mají možnost podílet se na dění v DS, účastnit se různých programů a akcí

(besídky, karneval, sportovní den). Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v DS děje (nástěnky, zpravodaj, konzultace, webové stránky). Projeví-li zájem, mohou se spolupodílet při plánování programu DS, při řešení vzniklých problémů apod. PO rovněž nabízejí služby poradenských zařízení a odborníků, s nimiž škola spolupracuje.

 

 1. Organizace péče o děti

Řízení DS

 • Dle náplně práce má každá pečující osoby DS vymezené pracovní povinnosti
 • Velký důraz je kladen na týmovou práci
 • Vedením DS je pověřena vedoucí pečující osoba

Kolektiv DS:

Administrativní podpora: Markéta Hanzlíková

Pečující osoba: Anna Šebková

Pečující osoba: Ivana Srbová

Hospodářka: Radka Vacínková

 

 

Denní režim:

8,00 - 9,00 příchod dětí, volná hra

spontánní činnosti (volná hra v DS)

9,00 – 9,30 pohybová výchova (aerobik pro děti, pohybově-rytmická cvičení)

9,30 – 10,00 svačinka

10,00 – 10,20 řízená činnost (výtvarné činnosti, pohybové aktivity, modelování apod.)

10,20 - 11,30 venkovní aktivity

11,30 – 12,00 výtvarná činnost

12,00 - 12,30 oběd

12,30 - 14,30 odpolední klid

14,30 – 15,00 svačina

15,00 - 18,00 odpolední aktivity (venkovní aktivity, hry, soutěže apod.)

 

Organizace dne je pouze orientační, PO si program dne přizpůsobuje aktuální situaci ve skupině. Musí však bezpodmínečně dbát na hygienické požadavky a individuální zájmy dětí

Spontánní činnosti

-       Prostřednictvím volných her umožníme dětem navázat kontakt se skupinou vrstevníků, získat nové zkušenosti, vědomosti, dovednosti a návyky.

-       Dětem pro hru poskytujeme dostatek prostoru, materiálu a hraček

-       PO hru obohacuje novými nápady, ale dbá na to, aby hru nenarušovala

Řízené činnosti

-       V rámci řízených činností dětem zprostředkováváme poznání, vytváříme prostor pro získávání vědomostí a dovedností

 1. Nabízíme dětem různorodé činnosti, které jsou tematicky propojené

 

Pohybové chvilky

-       Děti mají dostatečný prostor pro pohybové vyžití po celý den, tzn. Při hře, při pobytu venku. Motivované cvičení zařazujeme každý den, dbáme na správné držení těla, vedeme děti k vytrvalosti a zdatnosti. Děti do cvičení nenutíme, ale snažíme se o jejich motivování z pohybu

 

Hygiena a sebeobsluha

-       Hygienické potřeby: Děti od 3 let věku provádějí děti samostatně. Pokud potřebují pomoc, je jim nabídnuta PO, kdykoliv průběhu dne.

-       Děti do 3 let věku jsou pravidelně přebalovány a pomoc PO je neustálá

Pobyt venku

-       Probíhá na zahradě, formou vycházky

 1. Poskytujeme dětem poznatky o okolí, přírodě, pohybové vyžití

Odpočinek a praní prádla

 

 1. Děti mají zajištěný odpočinek v DS a to vždy po obědě mezi 12:30 – 14:30 hod.
 2. Doba odpočinku je s přihlédnutím na potřeby dítěte.
 3. Na počátku docházky je dítěti přiděleno lůžko, peřina a polštář.
 4. Tyto předměty jsou označeny značkou, kterou si dítě samo zvolí.
 5. Značka a tyto předměty dítě vlastní po celou dobu docházky do DS.

Praní ložní prádla, společně s ostatními věcmi, je zajištěno pověřenou osobou v DS

 

Doplňkové aktivity

-       Těmito aktivitami se snažíme obohatit život dětí.

 1. Jedná se o oslavy svátků, narozenin, Vánoce, Velikonoce, Den dětí, Den matek. Výlety, divadlo…

4. Charakteristika programu péče o dítě

ŽLUTÉ ZÁŘÍ

 

Tematické části

 1. Začíná barevný rok – Přivítáme nové kamarády a společně se seznámíme. Povíme si o denním rozvrhu školky, stanovíme si společně pravidla.
 2. Máme rádi žlutou - Poznáváme sami sebe i ostatní osoby ve svém okolí, zjišťujeme, co máme rádi, co se nám líbí a co naopak. Učíme se představit se ostatním, kolik je nám let, kde bydlíme atd. Vnímáme rozdíly, že každý člověk je jiný.
 3. Moje rodina – Povídáme si o tom, kam patříme, kdo s námi žije ve stejné domácnosti, kdo patří mezi naše nejbližší (užší rodina) a další příbuzné (širší rodina), děti se orientují v příbuzenských vztazích, učí se vzájemné pomoci a vcítění se do ostatních.

Charakteristika

Hlavním cílem tohoto bloku je rozvíjet schopnost projevovat se autenticky a autonomně, posilovat prosociální chování a aktivní přizpůsobování se společenskému prostředí a zvládání jeho proměn. Seznamujeme děti se světem lidí. Děti si osvojí základní poznatky o zejména sociálním prostředí, ve kterém žijí. Naučí se, jaký je rozdíl mezi rodinou a kamarády, budou se lépe orientovat v příbuzenských vztazích.

 

Cíle:

 • Rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě
 • Rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy
 • Rozvoj schopnosti projevovat se autenticky a autonomně
 • Poznávání pravidel společného soužití
 • Posilování prosociálního chování ve vztahu ke svému okolí
 • Uvědomění si vlastního těla

Nabídka činností:

 • Kooperativní činnosti ve dvojicích a ve skupinkách
 • Poznávání ročního období při vycházkách do okolí
 • Společné sdílení zážitků a aktivní naslouchání druhému
 • Matematická představivost – třídění do skupin dle barev
 • Různorodé společenské hry a skupinové aktivity
 • Rozvoj paměti a fantazie – co známe v dané barvě
 • Výzdoba skupiny laděná do žluté barvy
 • Rozvoj zrakového vnímání – hry na přiřazování barev
 • Konstruktivní stavba svého domu z lega a dalších stavebnic
 • Zaměření na gramatickou rovinu řeči
 • Zpěv písní s tematikou kamarádů a barev
 • Relaxační hry s masážními pomůckami

Očekávané výstupy

 • Pochopení základních společenských pravidel
 • Uvědomění si své role (v rodině, ve třídě, v herní skupině) a chování se podle ní
 • Schopnost respektovat potřeby druhého dítěte, dělit se s ním o hračky a pomůcky
 • Rozšíření aktivní slovní zásoby
 • Námětové hry zaměřené na vztahy v rodině
 • Všímání si změn v rodině a okolí
 • Zvládání základní sebeobsluhy při stolování

 

ORANŽOVÝ ŘÍJEN

 

Tematické části

 1. Máme rádi oranžovou – Povídáme si o typickém znaku měsíce října oranžových dýních. Poznáme, jak se tato plodina pěstuje, pozorujeme ji v jejím přirozeném prostředí a zkoušíme, k čemu všemu se dá využít.
 2. Košík plný zdraví – Povídáme si o tom, jaké ovoce je pro podzim typické. Rozlišujeme a poznáváme, co vše se pěstuje u nás a co v jiných zemích. Ochutnáváme sezónní ovoce a zeleninu.
 3. Pestrobarevní draci a strašidla - Vyrábíme papírové draky a společně je pouštíme venku. Seznámíme se se svátkem Halloween. Děti získají povědomí o kultuře jiných zemí. Společně budeme připravovat masky a na konci měsíce nás čeká dětský karneval.

 

Charakteristika

Cílem tematického bloku je, aby si děti osvojily základní znaky podzimu, uvědomily si rozdíl mezi ročními obdobími. Při pozorování měnící se přírody budou používat všechny své smysly – zrak, sluch, čich, hmat atd., a tím je budou neustále rozvíjet. Důraz bude kladen rovněž na rozvoj jazykových schopností jak expresivních, tak receptivních. Pomocí dramatizace se dále rozvíjí vnější a vnitřní emoce, fantazie a děti se učí zvládat trému a vystupovat před obecenstvem.

 

Cíle:

 • Rozvoj užívání všech smyslů
 • Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností
 • Rozvoj základních kulturních postojů, návyků a dovedností
 • Rozvoj kooperativních dovedností
 • Rozvoj fantazie
 • Verbální i neverbální projev emocí

 • Nabídka činností:
 • Rozvoj prostorové orientace - poznávání okolí DS
 • Vyřezávání z dýní
 • Výlet na „dýňovou farmu“
 • Poslech zvuků lesa a reakce na ně
 • Výtvarné práce s námětem multikulturní výchovy
 • Pohybová hra „Medvěd spí“
 • Četba a poslech pohádek
 • Zpěv písní a přednes básní s podzimní tematikou
 • Vytváření výrobků z listí a plodů stromů
 • Dramatizace pohádky „O Budulínkovi“

 

Očekávané výstupy

 • Schopnost poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • Schopnost vést rozhovor, umět naslouchat
 • Porozumění slyšenému
 • Schopnost vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
 • Uplatňování návyků při konverzaci s dospělými i dětmi
 • Bezpečná orientace ve známém i méně známém prostředí (domov x DS)

 

HNĚDÝ LISTOPAD

 

Tematické části

 1. Máme rádi hnědou - lesní barvy – Pozorujeme přírodu v lese, rozlišujeme stromy, rostliny, vnímáme klidnou atmosféru, vůni a zvuky lesa. Při vytváření výrobků využíváme přírodních materiálů.
 2. Zvířata usínají – Poznáváme zvířata, která žijí v lese. Stavíme pro ně domečky z jehličí, větviček - vytváření empatie a lásky ke zvířatům.
 3. Kaštany, žaludy, bukvice – Chodíme na procházky do přírody, rozvíjíme ohleduplnost k obyvatelům lesa v chráněném území Prosecké skály, poučení dětí o bezpečnosti při pobytu venku a zejména v lese. Učíme se rozeznávat plody stromů – přiřazujeme jednotlivé plody ke stromům

 

Charakteristika

Hlavním cílem tohoto bloku je rozvíjet pocit dětí, že jsou součástí přírody, a tak dbát na rozvoj spoluodpovědnosti za ni a za svět kolem nás. U dětí se rozvíjí empatie a snaha pomoci živým tvorům. Při vycházkách v přírodě děti rozvíjí své smysly a získané dojmy a prožitky se učí vyjadřovat pomocí slov. Při pozorování přírody se u dětí vytváří i smysl pro estetiku – schopnost vážit si a obdivovat krásné věci.

 

Cíle:

 • Rozvoj spoluodpovědnosti za přírodu
 • Rozvoj sluchového vnímání
 • Rozvoj kultivace estetického vnímání a cítění
 • Rozvoj schopnosti sebeovládání
 • Schopnost získané dojmy a prožitky vyjádřit
 • Rozvoj ohleduplnosti a empatie
 • Rozvoj matematické představivosti
  • Nabídka činností:
 • Poznávání podzimní přírody při vycházkách do okolí
 • Zásady bezpečného chování při pobytu venku a ve městě
 • Poslech a četba pohádek – poznávání charakterových vlastností zvířat v pohádce
 • Prohlížení encyklopedií o počasí
 • Výroba a pouštění papírových draků
 • Pozorování zvířat v přírodovědné stanici
 • Práce s přírodním materiálem a barvami
 • Matematická představivost – porovnávání velikosti a výšky stromů
 • Matematická představivost – přiřazování plodů ke stromům

 

Očekávané výstupy

 • Být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem
 • Těšit se z hezkých a příjemných zážitků z přírodních krás
 • Vytváření základů pro práci s informacemi
 • Domluvit se slovy i gesty, improvizovat
 • Respektovat pravidla, uvědomovat si a přijímat zdůvodněné povinnosti
 • Rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí
 • Schopnost třídit a přiřazovat

 

ZLATÝ PROSINEC

 

Tematické části

 1. Máme rádi zlatou – Vánoční hvězda –  Povídáme si o měsíci plném vzácných návštěv. Vyrábíme vánoční ozdoby, píšeme dopis Ježíškovi, společně si vytvoříme adventní věnec.
 2. Přišel k nám Mikuláš – Na začátku prosince nás navštíví Mikuláš s čertem a andělem, pro které si děti připraví básničky a písničky..
 3. Těšíme se na Ježíška - Prožíváme adventní čas v klidu, pohodě a lásce.

 

Charakteristika

Hlavním cílem tohoto bloku je seznámit se s vánočními zvyky a zdůrazňovat hlavní smysl vánočních svátků – klid, pohodu a lásku. Podporujeme ducha českých Vánoc, povídáme si o tradicích – štědrovečerní večeři, vánočním stromečku, zpíváme koledy, těšíme se na Ježíška a vyrábíme pro své blízké drobné dárečky, abychom jim udělaly radost. Důraz klademe na spolupráci a vzájemnou pomoc, zdůrazňována je tolerance, respekt, děti se rovněž učí přizpůsobovat se.

 

Cíle:

 • Vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
 • Vytváření tolerance a respektu k lidem
 • Vytváření schopnosti přizpůsobit se
 • Poznávání vánočních zvyků u ostatních kultur
 • Rozvoj tvořivosti
 • Vytváření dovedností důležitých k podpoře osobní pohody i pohody prostředí

 

 • Nabídka činností:
 • Píšeme dopis Ježíškovi
 • Poslech vánočních příběhů
 • Návštěva divadelního představení s vánoční tematikou
 • Poznávání změn v přírodě
 • Písničky a říkanky na Mikulášskou besídku
 • Práce na interaktivní tabuli – program „Vánoce“
 • Plnění úkolů v adventním kalendáři
 • Seznámení s vánočními tradicemi
 • Porovnávání vánočních zvyků u nás a ve světě
 • Vytvoření povědomí o vztazích mezi postavami
 • Zpěv vánočních koled
 • Hry se zimní a vánoční tématikou

 

Očekávané výstupy

 • Schopnost pracovat ve skupinkách
 • Sdílení zážitků a aktivní naslouchání druhému
 • Uvědomění si a respektování rozdílnosti mezi lidmi
 • Uplatňování základních hygienických návyků
 • Schopnost uvědomit si a vážit si osobní pohody
 • Využívání tvořivého myšlení

BÍLOČERNÝ LEDEN

 

Tematické části

 1. Máme rádi bílou a černou - přivítání nového roku – Přivítáme se ve školce, děti si připomenou, co je to rok; roční období. Povyprávíme si o roce minulém a o tom, jak jsme strávili Vánoce.
 2. Den, týden, měsíc – Učíme se, jaké známe dny v týdnu, poznáváme měsíce a uvědomujeme si je jako součást celého roku. Poznáváme charakteristické znaky pro jednotlivé měsíce.
 3. Bílý x černý aneb poznáváme protiklady – Co jsou to protiklady? Učíme se je poznávat, rozvíjíme slovní zásobu.

Charakteristika

Hlavním cílem tematického bloku je seznámit děti s elementárními časovými pojmy a díky tomu schopností lépe se orientovat v čase. Podporujeme v dětech touhu po vědění a poznávání stále nových věcí, seznamujeme je s tím, co krásného nám nové roční období nabízí. Neustále u dětí rozvíjíme formou her paměť a prodlužujeme schopnost soustředění a pozornosti. Další cíl představuje rozvoj tvořivého myšlení, které je důležité pro řešení problémů, schopnosti prosadit se a vyjádřit své názory.

 

Cíle:

 • Rozvoj zvídavosti
 • Rozvoj orientace v čase
 • Rozvoj paměti a pozornosti
 • Rozvoj spolupráce
 • Vytváření schopnosti žít ve společnosti ostatních lidí
 • Vytváření prosociálních postojů (respektu a přizpůsobivosti)

 • Nabídka činností:
  • Četba a poslech pohádek
  • Kreativní práce s knihou se zimní tematikou
  • Práce s přírodním materiálem
  • Pokusy s vodou
  • Pohybová hra Mrazík
  • Putování za sněžným mužem
  • Poznávání zimní přírody pomocí smyslů
  • Povědomí o naší planetě a hvězdách při návštěvě planetária

Očekávané výstupy

 • Umění prosadit se a vyjádřit své názory
 • Uvědomění si svých práv a povinností s ohledem na druhého
 • Porozumění neverbálním projevům
 • Osvojení si a pochopení elementárních časových pojmů (rok, měsíc, dnes, včera atd.)
 • Schopnost záměrného soustředění a udržení pozornosti
 • Zvládání jednoduchých pracovních úkonů
 • Zájem o vše, co se děje kolem nás

 

MODRÝ ÚNOR

 

Tematické části

 1. Máme rádi modrou – Poznáváme různá skupenství vody, se kterými se venku v zimě můžeme setkat – na procházce pozorujeme a rozlišujeme sníh, led, rampouch. Hrátky s vodou.
 2. Sportujeme v zimě – Povídáme si o sportech, které se v zimě provozují. Poznáváme pomůcky k těmto sportům a seznamujeme se s pravidly bezpečného chování při jejich výkonu.
 3. Od rána až do večera – Seznamujeme se s denním režimem, učíme se rozlišit ráno, dopoledne, odpoledne, večer. Vnímáme rozdíl mezi snídaní, svačinou, obědem, večeří. Povídáme si o pravidelných denních aktivitách a rozlišujeme den všední a víkend.

 

Charakteristika

Hlavní cíl bloku představuje poznávání a rozvíjení všech smyslů. Užíváním smyslů děti poznávají okolní svět a vše, co jim nabízí. Podporujeme v dětech touhu učit se nové věci právě pomocí jejich smyslů. Na konci bloku děti dokážou pojmenovat vlastnosti a znaky předmětů, které objeví díky hmatu, zraku, sluchu, chuti i čichu. Díky smyslům se rovněž vyvíjí schopnost lepší orientace v prostoru i v čase.

Cíle:

 • Rozvoj a užívání všech smyslů
 • Schopnost pojmenování vlastností a charakteristických znaků předmětů
 • Rozvoj zájmu o učení
 • Rozvoj kooperativních dovedností
 • Osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
 • Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se prostředí

 

 • Nabídka činností:
 • Aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v časovém období dne – procházky venku, pozorování prostředí ráno a večer
 • Výtvarná práce v netradičním prostředí
 • Hry s vodou – poznávání, co se s vodou děje v mrazu
 • Aktivity vedoucí k rozvoji estetického vnímání – pozorování zimní přírody
 • Určování a pojmenování vlastností a funkcí předmětů jako je barva, tvar, materiál, vůně, zvuk, atd. pomocí smyslů
 • Hry a činnosti, které vedou k ohleduplnosti
 • Zimní olympiáda – pohybové hry, rozvoj týmového ducha

 

Očekávané výstupy

 • Vědomé užívání všech smyslů
 • Touha poznávat a učit se nové věci
 • Chápání základních časových pojmů (ráno, poledne, večer)
 • Spolupracovat s ostatními dětmi ve skupinkách
 • Orientovat se v prostoru a v rovině
 • Schopnost správného držení těla
 • Dodržovat a podílet se na vytváření pravidel při hře
 • Pomáhat pečovat o životní prostředí

FIALOVÝ BŘEZEN

 

Tematické části

 1. Máme rádi fialky, aneb jaro ťuká na dveře – Poznáváme nové roční období, které přichází. Seznamujeme se s prvními květinami, které na jaře kvetou, a rozlišujeme různé druhy. Ty si poté ukazujeme na procházce.
 2. Březen – měsíc knihy - Seznamujeme se s knihou, učíme se, co to kniha je, jaké druhy známe (encyklopedie, pohádky atd.). Knížky si prohlížíme a posloucháme čtené příběhy.
 3. Povolání – proč dospělí pracují? – Co je to povolání? Jaká povolání známe? Představujeme si a rozlišujeme různé druhy povolání, poznáváme charakteristické znaky jednotlivých řemesel. Povídáme si o tom, jaká povolání vykonávají naši rodiče a čím bychom chtěli být, až vyrosteme.

 

Charakteristika

Hlavní cíl bloku se zaměřuje na přiblížení knižního světa dětem, vzbuzení jejich zájmu o knížky. Děti zjistí, že pomocí knížek a psané formy jazyka se mohou dozvědět spoustu nových a zajímavých informací nebo se pobavit a poslechnout si pěkný příběh. Děti budou poznávat pomocí zraku či hmatu stejná a odlišná písmena a naučí se dle zraku poznat napsané své jméno. Dalším cílem je připravit děti na pohyb očí zleva doprava, který je důležitý pro čtení, využívat se budou různé řady předmětů a obrázků.

 

Cíle:

 • Rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka
 • Rozvoj schopnosti řešit problémy
 • Rozvoj souvislého projevu a popisu zážitku
 • Rozvoj zrakového a sluchového vnímání
 • Rozvoj řečových schopností
 • Poznávání jiných kultur prostřednictvím literatury
 • Vytváření základů pro práci s informacemi

 

 • Nabídka činností:
 • Poznávání měsíce března
 • Zrakové vnímání – rozlišujeme květiny dle barvy
 • Četba a prohlížení knih, práce s knihou
 • Grafomotorika – spirály (kreslíme květiny)
 • Výlety do okolí (poznávání jarní přírody)
 • Námětové hry – různá povolání
 • Logické skládačky – přiřazujeme předměty k jednotlivým profesím
 • Zpěv písní s jarní tématikou
 • Práce s knížkou – vyhledávání informací
 • Třídění knížek dle druhů (leporelo, encyklopedie, pohádková knížka)
 • Společné hry, práce ve dvojicích

 

Očekávané výstupy

 • Sledovat očima zleva doprava
 • Projevovat zájem o knížky a četbu
 • Schopnost práce s obrazovým materiálem
 • Schopnost vyprávět příběh či pohádku
 • Schopnost smysluplně vyjádřit a obhájit si své názory
 • Poznat napsané své jméno
 • Schopnost získávat informace od lidí kolem nás pomocí rozhovoru
 • Schopnost řešit problémy a tvořivě myslet
 • Přirozeně komunikovat s druhým dítětem

 

 

 

 

 

ZELENÝ DUBEN

 

Tematické části

 1. Máme rádi, když se příroda zezelená - Poznáváme přírodu kolem sebe. Učíme se, že přírodě neubližujeme a chováme se v souladu s ní. Třídíme odpad, chráníme životní prostředí.
 2. Připravujeme zem pro semínka - Vyprávíme si o rostlinách, jak se sází a rostou a jak se o sazenice máme starat. Zkoušíme si vypěstovat vlastní květiny.
 3. Kouzelná návštěva – Ve školce nás navštíví čarodějnice. Poznáváme zvyk pálení čarodějnic. Vaříme lektvar a kouzlíme s hůlkou.

Charakteristika

Hlavním cílem bloku je naučit děti vážit si všeho, co nás obklopuje, podílet se na udržení dobrého stavu přírody a naší země. Děti se seznámí s pravidly, kterými se řídíme v chráněných oblastech, v lese atd. Vyzkouší si samy zasadit a vypěstovat sazeničky, pečovat o ně, naučí se houževnatosti a trpělivosti. Při pobytu venku a pěstování budou děti rozvíjet pohybové schopnosti a jejich koordinaci. Další cíl klade důraz na rozvoj schopnosti vnímání a porozumění, pomocí kterých budou děti poznávat i tajemství, jak přišly na svět.

 

Cíle:

 • Rozvoj receptivních jazykových dovedností – schopnost vnímání a porozumění
 • Rozvoj koordinace pohybů
 • Posilování přirozených poznávacích citů
 • Seznamování s pravidly chování k přírodě
 • Rozvoj trpělivosti

 

 • Nabídka činností:
 • Hry zaměřené k poznávání různých společenských rolí (dítě, dospělý, rodič atd.)
 • Pohybové činnosti rozvíjející prostorovou orientaci
 • Pracovní činnosti spojené s pěstováním rostlin
 • Zpěv písniček o rostlinách
 • Prohlížení encyklopedie – poznávání průběhu těhotenství
 • Výlety do okolí – seznamování se se správným chováním v přírodě
 • Práce se netradičním materiálem – výroba lektvaru
 • Dramatické činnosti – hra na čarodějnice a kouzelníky
 • Kreativní hry na rozvoj trpělivosti

 

Očekávané výstupy

 • Rozlišování na základě sluchu počáteční a koncové hlásky ve slovech
 • Schopnost vést rozhovor s druhým – naslouchat, nepřerušovat, ptát se a reagovat
 • Naučit se nazpaměť krátké texty a přednést je
 • Schopnost ovládat koordinaci ruky a oka
 • Schopnost přemýšlet a vést jednoduché úvahy
 • Uvědomování si důsledků svého chování vzhledem k přírodě
 • Šetrně zacházet s vlastními i cizími věcmi

RŮŽOVÝ KVĚTEN

 

Tematické části

 1. Růžové srdíčko pro maminku – Jaká je moje maminka? Proč ji mám rád?  Vyrábíme dárek k svátku pro maminky.
 2. Rozkvetlá příroda – Pozorujeme přírodu v rozkvětu. Učíme se o stromech, pozorujeme je na procházce a poté vyrábíme vlastní rozkvetlý strom.
 3. Dopravní prostředky – Seznamujeme se s dopravními prostředky, jejich druhy a specifickými znaky. Dělíme je do skupin dle toho, kde se pohybují (ve vzduchu, na silnici, na vodě atd.). Malujeme a poznáváme jejich obrázky. Napodobujeme zvuky dopravních prostředků.

 

Charakteristika

Hlavním cílem tematického bloku je osvojení si poznatků o dopravních prostředcích a seznámení s rizikem a nebezpečím, které děti může potkat na silnici. Naučí se základní pravidla bezpečnosti při pohybu na vozovce jako chodci i jako cyklisté. Děti budou rozvíjet svoji představivost při výtvarných a dalších kreativních činnostech při znázorňování jarní přírody. Zaměříme se i na budování pozitivních sociálních vztahů ke své rodině a děti vytvoří pro maminku pěkný dáreček.

 

Cíle:

 • Rozvoj představivosti a fantazie
 • Rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu
 • Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví a bezpečí
 • Vytváření elementárního povědomí o technickém prostředí
 • Seznamování se se světem lidí, kultury a umění
 • Rozvoj dodržování pravidel při chování ve vztahu k druhému

 

 • Nabídka činností:
 • Matematická představivost – počítáme, kolik kol má auto, kolo …
 • Vycházky – pozorujeme semafory, řídíme se pravidly bezpečného provozu
 • Cesta vlakem, prohlédnutí lokomotivy
 • Prohlédnutí vlakových nádraží na výstavě Království železnic
 • Výroba placek pro maminku
 • Práce s encyklopedií – ukazujeme si dopravní prostředky, seznámení se světem moderní techniky
 • Hry na téma rodiny, přátelství
 • Výlety do okolí (poznávání jarní přírody)
 • Námětové hry – pan policista, pan průvodčí …
 • Rozvoj rozumových schopností – hádanky na povolání
 • Recitace básní o stromech, květinách
 • Společné hry, práce ve dvojicích

 

Očekávané výstupy

 • Mít povědomí o způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde hledat v případě potřeby pomoc
 • Schopnost porozumět rýmům a umět tvořit jednoduchý rým
 • Rozlišovat dopravní značky, označení nebezpečí atd.
 • Dodržovat dohodnutá pravidla při chování ve městě
 • Uvědomovat si nebezpečí, se kterým je možné se v okolí setkat
 • Schopnost vyjadřovat emoce k ostatním pomocí tvořivé činnosti
 • Schopnost orientovat se v dopravních prostředcích a dělit je na skupiny

 

ČERVENÝ ČERVEN

 

Tematické části

 1. Zvířata napříč světadíly – Poznáváme a rozlišujeme zvířátka, která žijí jak u nás, tak v cizích zemích. Na výletě v Zoo se snažíme pojmenovat co nejvíce z nich.
 2. Vodní živočichové – Poznáváme vodní živočichy, povídáme si, čím se liší od jiných. Třídíme je na ty, kteří žijí v oceánech a kteří v rybnících.  Jejich přirozené prostředí si prohlížíme v encyklopediích a dokumentech, ukazujeme si, čím se živí apod.
 3. Těšíme se na prázdniny – Seznamujeme se s pojmem prázdniny. Co se o prázdninách dělá? Povídáme si o plánech na prázdniny.

 

Charakteristika

Cílem červnového bloku je seznámit děti se základními poznatky o svém těle, o tom, jak o něj mají pečovat, aby bylo stále zdravé a fit. Děti se naučí rozlišovat, co tělu škodí a co mu naopak prospívá. Další cíl se zaměřuje na vytvoření povědomí o tom, že existují další země a kultury a schopnost dětí respektovat tyto kultury a odlišnosti, které představují. Zároveň se děti naučí vážit si místa, kde žijí, poznají, co krásného jim nabízí.

 

Cíle:

 • Uvědomění si vlastního těla
 • Vytváření pozitivního postoje ke zdravému životnímu stylu
 • Rozvoj základních kulturně společenských postojů a návyků
 • Poznávání jiných zemí a jejich kultur
 • Vytváření pozitivního vztahu k naší zemi
 • Schopnost respektovat odlišnosti

 

 • Nabídka činností:
 • Poznávání a uvědomování si vlastního těla pomocí relaxačních cvičení
 • Vypravování zážitků a aktivit spojených s výlety
 • Vytváření zdravých životních návyků pomocí knížek, pohybového a hudebního projevu
 • Dramatizace světa zvířat – zaměření na poznávání jejich rysů a vlastností
 • Poznávání zvířat napříč světadíly – výlet do zoologické zahrady
 • Prohlížení dokumentů a četba encyklopedií o vodních živočiších
 • Projektový den – poznáváme oceán pomocí různých aktivit s využitím všech smyslů
 • Příprava a realizace společného výletu
 • Cvičení organizačních dovedností
 • Rozvoj logického uvažování – co si sbalit na výlet
 • Konstruktivní hry – společná stavba farmy a zoologické zahrady

 

Očekávané výstupy

 • Osvojení si základních poznatků o svém těle a faktorech, které na něj působí
 • Osvojení si základních zdravotně preventivních návyků
 • Uvědomění si odpovědnosti za své zdraví – co mu škodí, co mu prospívá
 • Mít povědomí o tom, co životnímu prostředí prospívá a co mu škodí
 • Vnímat přání a potřeby druhého
 • Uplatňování návyků v základních formách společenského chování ve styku s ostatními

 

DUHOVÝ ČERVENEC A SRPEN

Tematické části

Červenec

 1. Letem světem – Společně se vydáváme na cestu kolem světa. Seznamujeme se s tím, že se lidé v různých částech světa liší a že v každé zemi se žije trochu jinde. Povídáme si o tom, v čem tyto rozdíly jsou.
 2. Asie, Afrika, Austrálie – Naše první zastávky budou u kamarádů v Asii, Africe a Austrálii. Společně si prohlédneme obrázky a mapy z těchto světadílů a pomocí encyklopedií a prezentací se seznámíme s tamějšími obyvateli.
 3. Evropa, Amerika, Antarktida – Naše cestování uzavřeme návštěvou Ameriky, Antarktidy a také našeho světadílu – Evropy. Porovnáme, v čem se světadíly od sebe liší a opět si prostřednictvím obrázkových encyklopedií přiblížíme, jak to asi v těchto koutech světa vypadá. Zopakujeme si také, kde žijeme, že naším světadílem je Evropa a my, že pocházíme z České Republiky. Na závěr celého cestování zhodnotíme, na kterém světadílu se nám nejvíce líbilo.

Srpen

 1. Co nás obklopuje? (látky a jejich vlastnosti) – Rozlišujeme různé druhy látek a hrou se snažíme rozpoznat různé materiály a pojmenovávat jejich vlastnosti.
 2. Kouzla a čáry – Zkoušíme si různé pokusy s vodou, octem, sodou atd. Poznáváme svět kolem nás.
 3. Máme rádi pohádky – Vyprávíme si pohádky a poznáváme nové příběhy i postavy. Malujeme svého oblíbeného pohádkového hrdinu.  Rozlišujeme zlo a dobro. Pěstujeme mravní cítění. Učíme se vyprávět pohádku

 

Charakteristika

Hlavním cílem prázdninového bloku je vytvářet u dětí touhu po poznání. Děti budou poznávat vše, co je obklopuje a to pomocí praktických pokusů. Dozví se tak spoustu informací o tom, jaké existují látky, jaké mají vlastnosti a jak reagují. Děti budou rozvíjet multikulturní cítění a globální vnímání světa. Naučí se poznávat a tolerovat rozdíly mezi lidmi různých kultur. Získají povědomí o místě, kde žijí.

Pomocí pohádkových příběhů si vytvoří povědomí o morálních hodnotách mezi lidmi, budou schopni rozlišovat mezi zlem a dobrem. S pohádkovými postavami se u dětí bude rovněž rozvíjet neverbální komunikace, budou se více zaměřovat na mimiku, gestiku, haptiku apod.

 

Cíle:

 • Rozvoj motorických schopností
 • Rozvoj hmatového vnímání
 • Zájem o poznání všeho nového
 • Rozvoj multikulturního cítění
 • Rozvoj tolerance a empatie
 • Rozvoj globálního myšlení
 • Vytváření znalostí o světě a naší zemi
 • Vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
 • Porozumění základním projevům neverbální komunikace
 • Rozvoj schopnosti vnímání a naslouchání

 • Nabídka činností:
 • Pohybové aktivity s míčem
 • Vytváření mapy a kamarádů z různých koutů světa
 • Prohlížení encyklopedií o Zemi a o jednotlivých světadílech
 • Pohybové hry inspirované různými světadíly
 • Poslech a poznávání jiných jazyků
 • Písničky a básničky o světadílech
 • Činnosti zaměřené na porozumění a respektování pravidel při pohybových hrách
 • Estetické a tvůrčí aktivity při práci s různými materiály a látkami
 • Poslech pohádek a jejich dramatizace
 • Projevování citů a emocí prostřednictvím pohádkových postav
 • Poznávání dramatického a výtvarného umění prostřednictvím kulturních akcí
 • Praktické činnosti pomocí kterých si dítě osvojí vlastnosti odlišných materiálů a bude schopno je pojmenovat
 • Smyslové hry na rozvoj vnímání
 • Matematická představivost – rozvoj prostorové orientace
 • Hry zaměřené na rozvoj logické posloupnosti dějů a příběhů
 • Poslech a zpěv písní z pohádek

Očekávané výstupy

 • Pojmenování většiny toho, co nás obklopuje
 • Vyjádřit samostatně a smysluplně své myšlenky a pocity
 • Zachycení a vyjádření svých prožitků
 • Získání povědomí o světě a jiných kulturách
 • Tolerance a empatie vůči ostatním lidem
 • Vnímání sebe jako součást světa
 • Chápání nálad a emocí druhých
 • Ovládat dechové svalstvo – využívat břišní dýchání, prodlužovat výdechový proud
 • Chovat se a jednat s ohledem na druhé

 

 
© 2010 skolka-jesle.cz - školicka ® |