Základní informace a podmínky

 

Otevírací doba: 7,30 – 17,30 hodin

Příchod dětí do Školičky:                    7,30 – 9,00 hod.

Odchod dětí ze Školičky:                    dle vybrané varianty (13,00 hod., 15,00 hod., 17,300 hod.)

 

Platnost a podmínky čerpání permanentek:

 

Platnost permanentek je časově omezena podle frekvence pravidelné docházky, na kterou je dítě  ve školce zapsáno.

 

Frekvence návštěv 1x týdně               platnost: 12 týdnů od data vydání

Frekvence návštěv 2x týdně               platnost:   6 týdnů od data vydání

Frekvence návštěv 3x týdně               platnost:   4 a půl týdne od data vydání

Frekvence návštěv 4x týdně               platnost:   3 a půl týdne od data vydání

Frekvence návštěv 5x týdně               platnost:   2 týdny od data vydání (10 po sobě jdoucích pracovních dní)

 

Permanentka 10 hodin                        platnost:   8 týdnů od data vydání

Permanentka 20 hodin                        platnost:  12 týdnů od data vydání

 

Hodinové permanentky je možné čerpat pouze po dobu adaptačního režimu nebo v odpoledních hodinách od 14.00 hodin, případně pro prodlouženou docházku nad uhrazený čas pobytu dítěte ve školce.

Permanentka musí být zaplacena nejpozději k termínu 2. návštěvy dítěte ve Školičce Na Vyhlídce čerpané z dané permanentky nebo do týdne od zaslání výzvy k úhradě. K ceně permanentky je vždy přičteno stravné dle platného ceníku. K zaplacení nové permanentky jsou rodiče vyzýváni e-mailovou zprávou nebo písemně vedením Školičky. V této zprávě je uvedena  cena a datum platnosti nové permanentky.

Platnost permanentky je počítána od dne nejbližší návštěvy po vypršení předešlé permanentky i v případě, že dítě není v tento den ve Školičce přítomno. Částka za nevyčerpané docházky se nevrací ani nepřevádí do následujícího období. Vráceno je pouze předem uhrazené stravné za tyto návštěvy, pokud je řádně omluveno.

Podmínky paušálních plateb

Měsíční paušální platby pokrývají docházku ve všech pracovních dnech v daném měsíci ve vybraném časovém rozsahu a jejich výše je stejná pro všechny měsíce roku bez ohledu na počet pracovních dní v měsíci. K paušální platbě je vždy připočítána cena za stravu odpovídají počtu pracovních dní v měsíci. V případě nepřítomnosti dítěte delší než 5 pracovních dnů v měsíci je odečítáno 50 % poměrné denní ceny za šestý a každý další den nepřítomnosti v jednom měsíci od paušálu měsíce následujícího. Od platby následujícího měsíce je odečítána také plná výše nečerpané stravy v případě, že je odhlášena dle uvedených pravidel v odstavci Stravování. Měsíční paušál musí být připsán na účet nejpozději do 7. dne daného měsíce nebo do týdne od zaslání výzvy k úhradě.

Vyzvednutí dítěte

Děti budou ze školky vydány pouze dospělým osobám, a to těm, které budou rodiči či zákonnými zástupci uvedeni v Evidenčním listu.

Pokud si rodiče nestihnou vyzvednout dítě ve stanovený čas (13,00 , 15,00, 18,00 hod.), je třeba informovat o této situaci školku na tel. 734 600 222. Při vyzvednutí dítěte později o 15 minut a více bude účtována standardní cena za hodinové hlídání za každou započatou hodinu (140,- Kč), po 18. hodině 300,- Kč/hodina.

Stravování

Školička Na Vyhlídce zajišťuje stravování (1x oběd, 2x svačina) i pitný režim v průběhu celého dne v cenách dle aktuálního ceníku.

Cena stravného se hradí spolu s poplatky za školné předem.

V případě nepřítomnosti je nutno odhlásit stravu na následující den minimálně do 10.00 hodin předcházejícího pracovního dne, a to na tel. školky 734 600 222. Pokud nebude stravné odhlášeno do toho termínu, bude účtováno v plné výši. V případě měsíčních paušálů se nevyčerpané, řádně odhlášené stravné převádí do následujícího měsíce.

Další informace

V případě nepřítomnosti z jiného než zdravotního důvodu je nutné nahlásit nepřítomnost dítěte minimálně 2 pracovní dny předem osobně při návštěvě školky nebo na tel. čísle 734 600 222. Toto telefonní číslo slouží také pro ohlašování nemoci dítěte a odhlášení obědů. Zpráva může být podána telefonicky nebo formou SMS.

Úhrada školkovného

V hotovosti proti příjmovému dokladu vydanému odpovědným zástupcem Školičky Na Vyhlídce

Úhrada bezhotovostní platbou na účet 0251962319/0800

Do poznámky k platbě, prosím, uvádějte příjmení dítěte a školku, kterou navštěvuje – např. „Novák Vyhlídka“.

V případě zpoždění platby nad termíny uvedené v předchozích bodech si provozovatel školky vyhrazuje právo účtovat úroky ve výši 0,3% za každý den prodlení.

 

Podmínky zahájení docházky, nástupu do nového školního roku, přerušení a ukončení docházky

 

Zahájení docházky

Při zápisu do Školičky Na Vyhlídce je zákonnému zástupci dítěte účtován registrační poplatek ve výši 3.000 korun. Tento poplatek je odečten od druhé platby plnocenné permanentky na 10 návštěv nebo druhé platby měsíčního paušálu (nevztahuje se na hodinové permanentky). V případě, že dítě k docházce do Školičky Na Vyhlídce nenastoupí v dohodnutém termínu nebo docházku ukončí dříve, než stanovují výše uvedené podmínky pro odečtení  registračního poplatku, je registrační poplatek v plné výši nevratný.

Pokračování docházky v dalším školním roce

Docházka je dohodnuta na dobu neurčitou, automaticky přechází do následujícího školního roku, pokud není jednou ze stran učiněna výpověď z docházky podle podmínek v bodě „Ukončení docházky“.

Ukončení docházky

Ukončení docházky je nutno ohlásit minimálně dva kalendářní měsíce před poslední návštěvou, a to písemně. Doručení je možné elektronickou poštou na e-mailovou adresu info@skolka-jesle.cz.  Za datum oznámení je považováno datum doručení zásilky nebo e-mailové zprávy. V případě, že bude ukončení docházky nahlášeno v předstihu kratším než dva kalendářní měsíce před datem ukončení docházky, bude zákonnému zástupci účtována plná cena školkovného odpovídající období dvou kalendářních měsíců od data oznámení ukončení docházky nebo počtu návštěv, které by dítě při řádné docházce do Školičky Na Vyhlídce za toto období vyčerpalo. Pokud by byla ve dvou měsících předcházejících výpovědi snížena frekvence docházky dítěte, bude odstupné účtováno z vyšší frekvence. V případě ukončení docházky ze zdravotních důvodů je nutné předložit potvrzení od lékaře. V takovém případě bude účtováno 50 % ceny školkovného za období dvou měsíců. Splatnost odstupného je 14 dní od zaslání vyúčtování odstupného.

V případě ukončení ze strany provozovatele Školičky Na Vyhlídce musí být ukončení oznámeno rodičům písemně (elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce) dva měsíce před termínem ukončení. Pokud je docházka dítěte ze strany provozovatele Školičky Na Vyhlídce ukončena z důvodu neplacení docházky dítěte, je provozovatel Školičky Na Vyhlídce oprávněn ukončit docházku dítěte okamžitě a účtovat dlužnou částku a dvouměsíční odstupné dle podmínek.

Přerušení docházky

Přerušení docházky je možné v případě nepřítomnosti dítěte delší než 4 týdny a je nutné ohlásit je minimálně jeden kalendářní měsíc před poslední návštěvou. Je vázáno na úhradu rezervačního poplatku ve výši 3.000 Kč. Na odečtení rezervačního poplatku se vztahují stejné podmínky jako při zahájení docházky do Školičky Na Vyhlídce. Přerušení je možné na dobu maximálně 3 měsíců. V případě, že dítě v dohodnutém termínu neobnoví docházku do Školičky, bude zákonnému zástupci účtováno odstupné dle podmínek ukončení docházky (viz bod ukončení docházky).

 
© 2010 skolka-jesle.cz - školicka ® |