Š K O L N Í   V Z D Ě L Á V A C Í   P R O G R A M

pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Školička, s.r.o.

pobočka: Školička Na Vyhlídce

zpracovaný podle RVP PV

Rok s Večerníčkem

 

Platnost: od 1. 9. 2021

Naše motto:

Dříve, než nám klesnou víčka

těsně před spaním,
uvidíme Večerníčka, jak se uklání,
pokud vám není moc,

dobrý večer, dobrou noc,
zamává čepičkou,
z kouzelných hromádek

hází lístky pohádek maličkou ručičkou.

 

Obsah:

 1. 1. Identifikační údaje
 2. 2. Obecná charakteristika školy
 3. 3. Podmínky vzdělávání
 4. 4. Organizace vzdělávání
 5. 5. Charakteristika vzdělávacího programu
 6. 6. Vzdělávací obsah
 7. 7. Evaluační systém

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název školy:

Mateřská škola Školička (pobočka Na Vyhlídce)

Zřizovatel:

Mateřská škola Školička, s.r.o.

Provozovatel:

Mateřská škola Školička, Sinkulova 70/27, 147 00 Praha 4, zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 98608.

Ředitelka:

Mgr. Kateřina Francová

Adresa sídla školy:

Na Vyhlídce 68, 190 00 Praha 9

Telefon/fax:

734 848 896

e-mail:

info@skolka-jesle.cz

Právní forma:

s.r.o.

Název vzdělávacího programu:

Rok s Večerníčkem

ŠVP zpracován:

podle RVP PV č.j. 32 405 / 2004 – 22

Zpracovala:

Mgr. Kateřina Francová

Platnost dokumentu:

od 1. 9. 2021 do 1. 9. 2022

 

2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Typ:

jednotřídní MŠ s celodenním provozem

Kapacita MŠ:

14 dětí

Věk dětí:

2 - 6 let

Provozní doba:

pondělí až pátek 7:30 – 17:30 hod

Pracovní tým:

2 pedagogická pracovnice

1 provozní pracovnice

 

Mateřská škola se nachází v klidné městské části se starou zástavbou v Praze 9 - Proseku. Jedná se o třípodlažní budovu, která zcela slouží pro účely školky. Součástí je také zahrada vybavená herními prvky. V blízkém okolí se nachází dětská hřiště, park Přátelství, přírodní památka Prosecké skály i obchodní centrum.

Dopravní dostupnost školy je velmi dobrá, a to v docházkové vzdálenosti metra „C“ stanice Prosek a také autobusové zastávky Prosek.

Provozní doba školy je od 7:30 do 17:30 hodin. Provoz není přerušen ani v období letních prázdnin.

MŠ Na Vyhlídce poskytuje celodenní předškolní vzdělávání dětem od 2 zpravidla do 6 let v návaznosti na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Na Vyhlídce provozuje 1 třídu. Kapacita školy je 14 dětí.

Prostory MŠ jsou dostačující pro výchovně – vzdělávací činnosti a pohybové aktivity dětí. Důraz je kladen také na volnočasové aktivity a odpočinek. Nachází se zde šatna, sociální zařízení, jídelna s přípravnou jídla, kancelář pedagogických pracovníků a dvě třídy pro děti. Interiér školy je přizpůsoben potřebám dětí s cílem vytvářet podnětné prostředí. Rodiče mohou po dohodě vstupovat do tříd a účastnit se i činností s dětmi.

Škola má čtyři zaměstnance, a to vedoucí učitelku, dvě učitelky a hospodářku. Zaměstnanci spolupracují s rodiči a společně se podílejí na organizování školních aktivit (vzdělávací akce, výlety, workshopy atd.)

 

3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

Pobytem dítě v MŠ získává možnost, bezkonkurenčně nejpřirozenější cesty, jak se může připravit na školu.

Mateřská škola však napomáhá dítěti s přípravou pro první třídu, ale také pomáhá navazovat vztahy s jinými dětmi, lidmi a doplňuje výchovnou úlohu domácího prostředí.

Rodina byla dosud pro děti jediným zdrojem zkušeností v jejich vývoji, a tak se v MŠ snažíme vytvořit atmosféru, která je láskyplná a vyvolává v dítěti důvěru. Ta je nutná pro získání pocitu pohody, jistoty a radosti, což jsou komponenty, které jsou stavebními kameny pro pohyb ve školním světě.

Dítě získává také nové znalosti a dovednosti, které bude moci po celý život rozvíjet.

Vzdělávací program je zaměřen na potřeby dané skupiny dětí a sleduje potřeby dané skupiny.  Neopomíjíme také, že jen dítě, které je spokojené, je schopné se úspěšně vzdělávat a vstřebávat nové informace a poznatky.

Úkolem naší školy a pedagogických pracovníků je tedy dávat dítěti prostor, aby si mohlo určit směr a rychlost vykonávání činnosti. K tomu je třeba vytvořit určité podmínky.


Materiální vybavení školy

Jednotlivé třídy jsou prostorné, hygienická zařízení jsou uzpůsobena potřebám a počtu dětí, jsou zdravotně nezávadná a bezpečná. Vybavení místností nábytkem je účelné. Nábytek odpovídá výšce dětí. Prostorové podmínky a vnitřní uspořádání MŠ umožňuje volné hry dětí, odpočinek, osobní hygienu s otužováním a tělesná cvičení. Prostor na ukládání lehátek a lůžkovin umožňuje jejich provětrávání. Podlahy jsou pokryty PVC, dlažbou, v hernách koberci a jsou pravidelně udržovány. Radiátory jsou zabezpečeny dřevěnými kryty. Umělé osvětlení zajišťují zářivky. Místnosti jsou dobře větratelné. Okna jsou vybavena žaluziemi.

 

Vybavení hračkami, pomůckami, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí a jejich věku. Je průběžně podle možností doplňováno a obnovováno. Hračky a doplňky se snažíme umístit tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení. Hračky i pomůcky mají své místo a děti jejich umístění znají a jsou vedeny k úklidu po ukončení hry.

V pracovně pedagogických pracovníků je počítač s internetem, ve třídách je možno používat, CD přehrávač, klávesy, interaktivní tabuli.

Interiér školy je přizpůsoben potřebám dětí s cílem vytvářet podnětné prostředí. Děti se samy svými výtvarnými pracemi podílejí na výzdobě, výstavky prací mohou rodiče shlédnout v šatně, popř. si je děti odnášejí domů.

Před budovou MŠ je zahrada, která je vybavena pískovištěm a ostatními herními prvky. Část zahrady je uměle zatravněna s chodníky pro jízdu na odrážedlech. Zahrada tak umožňuje dětem rozmanité aktivity. Pozemek školní zahrady je oplocen, vysázené rostliny a travnatá plocha jsou udržovány externí firmou. Děti se podílejí na údržbě zahrady v rámci výchovy k péči o životní prostředí. Přestože kapacita zahrady splňuje hygienické normy, nenabízí dostatek prostoru pro volný pohyb dětí.

Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní i hygienické normy dle platných předpisů (prostory zkolaudovány pro provoz MŠ).

 

Životospráva

MŠ Na Vyhlídce nemá vlastní kuchyň, pouze výdejnu – ta má zpracovaný systém kritických bodů (HACPP) a provozní řád. Stravování vč. dietní stravy zajišťuje externí firma. Ve výdejně je pojízdná vyhřívaná lázeň.

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, skladba jídelníčku je pestrá a splňuje danou vyhlášku. Jídelníček obsahuje dostatečné množství ovoce a zeleniny v syrovém stavu. Ve stravě jsou prvky zdravé výživy: celozrnné pečivo, luštěniny apod. Děti s potravinovými alergiemi a dalšími stravovacími omezeními mají nárok na dietní stravu, která odpovídá jejich požadavkům.

 

Pitný režim je zajištěn během celého dne vč. pobytu venku.

Respektujeme potřebu spánku a odpočinku dětí, dětem s nižší potřebou je nabídnut klidný program

Pedagogové poskytují dětem vhodný vzor tím, že dodržují zásady zdravého životního stylu

Dodržujeme požadavek maximálně tříhodinového odstupu mezi jednotlivými jídly.

Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, pobyt může být zkrácen nebo vynechán pouze při nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku smogové situace. V letních měsících přenášíme co nejvíce činností do venkovního prostředí.

 

Psychosociální podmínky

Vycházíme z Maslowovy teorie potřeb:

 • Základní tělesné, fyziologické potřeby
 • Potřeba bezpečí a jistoty
 • Potřeba lásky, přijetí, sounáležitosti
 • Potřeba uznání, úcty, potřeba seberealizace

Tyto potřeby se snažíme respektovat, reagovat na ně a napomáhat v jejich uspokojování.

 

Všichni zaměstnanci MŠ:

 • Dbají na to, aby se děti i dospělí cítili v MŠ spokojeně, dobře, bezpečně
 • Umožňují nově příchozím dětem postupnou adaptaci na nové prostředí a podmínky
 • Respektují potřeby dětí, reagují na ně, napomáhají v jejich uspokojování
 • Chrání děti před neúměrnou zátěží, neurotizací, spěchem
 • Zajišťují dětem stejné postavení, žádné nezvýhodňují ani neznevýhodňují, nepodceňují, nezesměšňují
 • Uplatňují pedagogický styl podporující, sympatizující
 • Vylučují zbytečné organizování, manipulování s dětmi, podporování nezdravé soutěživosti, negativní slovní komentáře, komunikaci s dítětem pociťovanou jako násilí
 • Ve vztazích mezi dětmi i dospělými projevují vzájemnou toleranci, důvěru, ohleduplnost, zdvořilost, solidaritu, pomoc, podporu
 • Podporují děti v samostatných pokusech pochvalou a pozitivním hodnocením
 • Dětem dávají srozumitelné a jasné pokyny
 • Pěstují neformální vztahy mezi dětmi i dospělými, nenásilně je ovlivňují prosociálním směrem (prevence šikany a jiných sociálně patologických jevů)

Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby podněcovaly k vlastní aktivitě dětí, uspokojení potřeb experimentování. Je respektováno vlastní pracovní tempo dítěte. Pracovníci MŠ Na Vyhlídce vytváří podmínky pro individuální, skupinovou i frontální činnost.

V průběhu dne je dětem předkládána široká nabídka různorodých činností. Děti jsou vedeny k tomu, aby aktivity vždy dokončily a podle svých možností a schopností po sobě uklidily pracovní místo.

Děti se po celý školní rok učí dodržovat potřebný řád a jednotlivá pravidla soužití. V případě problémů, které vyžadují řešení nad rámec možností MŠ Na Vyhlídce, spolupracujeme společně s rodiči a s Pedagogicko – psychologickou poradnou.

 

Personální zajištění

 

Pedagogické pracovnice: 2

Provozní pracovnice: 1

 

Pedagogické pracovnice mají zájem o svůj odborný růst, soustavně se dále vzdělávají. Jsou si vědomy toho, že výchova a vzdělávání předškolních dětí v MŠ vyžaduje odborný, vysoce citlivý a odpovědný pedagogický přístup.

Samostudium učitelek je zaměřeno na zkvalitňování práce při uplatňování ŠVP v praxi.

Specializované služby, logopedie, péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou zajišťovány ve spolupráci s odborníky prostřednictvím rodičů.

Všechny pracovnice školy také neustále usilují o vytváření partnerských vztahů mezi školou a rodinou. Chovají se a jednají profesionálním způsobem, v souladu se společenskými pravidly, pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí.

 

Spolupráce s rodinou a institucemi

Naše mateřská škola spolupracuje s rodiči i jinými partnery s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnost ve prospěch rozvoje dětí a k prohloubení vzájemného výchovného působení mateřské školy, rodiny a veřejnosti.

Naší snahou je, aby byl vztah s rodiči založen na partnerských vztazích, kde mezi rodiči, učitelkami i správními zaměstnanci panuje oboustranná důvěra, otevřenost, vstřícnost, respekt a ochota spolupracovat.

Ve spolupráci s rodiči uskutečňujeme různé aktivity, které napomáhají k dobrému chodu školy:

 • Neformální rozhovory při denních příležitostných setkáních
 • Slavnosti – vánoční a velikonoční svátky, den dětí, tematické dny
 • Navštěvujeme divadelní představení pro děti, výstavy, muzea
 • Kroužky, výlety

O všech aktivitách i dění v naší mateřské škole informujeme rodiče prostřednictvím, nástěnek v šatně a na našich internetových stránkách.

 

Řízení MŠ

Ředitelkou MŠ je Mgr. Kateřina Francová. Učitelkou je Jana Holečková.

Organizace má dvě provozní vedoucí: Kateřinu Francovou a Markétu Hlavicovou, jež vydávají vnitřní předpisy, jako jsou řády, směrnice, pokyny a příkazy.

Mateřskou školu vede ředitelka.

 

 • Pravomoci a povinnosti každého zaměstnance jsou vymezeny v náplních práce a jmenovitě k nahlédnutí v kanceláři
 • Informační systém uvnitř MŠ je vymezen v organizačním řádu školy

 

Spolupráce mezi zaměstnanci funguje na dobré úrovni, všichni spolu otevřeně komunikují. Vyhodnocování práce probíhá na poradách, po hospitacích následuje ústní osobní hodnocení. Pedagogové spolupracují na velmi dobré úrovni s rodiči, všem je umožněno diskutovat o všech podmínkách vzdělávání, hovoří spolu denně o dětech

Velký důraz je kladen na týmovou práci, respektování profesních odlišností a vytváření prostředí důvěry, otevřenosti a přátelství. učitelka vytváří prostor pro spoluúčast na řízení pro všechny zaměstnance, názor a myšlenka každého zaměstnance je přijímána, všichni mají právo vyjádřit se, všichni se aktivně podílejí na dění v MŠ.

Ve škole je zaveden funkční informační systém. V režimu školy jsou zařazeny pravidelné porady řídících pracovníků a dále provozní porady na konkrétních pracovištích dle potřeb školy.

Záměrem kvalitního edukačního procesu je vnímat týmovou práci jako nezbytnou podmínku pro naplnění cílů RVP s cílem vést všechny pracovníky k uvědomění si myšlenky, že o tom, jak se bude dítě v mateřské škole cítit, rozhodují vztahy všech, které se na jeho vzdělávání podílejí.

Dalším cílem je podpora vzdělávání pracovníků a jejich uspokojení z práce.

Upřednostňujeme vzdělávání zaměřené na nové metody a formy práce. Poznatky ze seminářů jsou předneseny ostatním kolegům na poradách.

 

4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Režim dne:

Organizace MŠ se řídí denním řádem. Režim dne je přizpůsoben přirozenému biorytmu dětí.

7:30 – 9:00

zájmové hry, pohybové chvilky, hygiena

9:00 – 9:15

dopolední svačina

9:15 – 10:00

řízené činnosti

10:00 – 12:00

příprava a pobyt venku, činnosti jsou přizpůsobovány klimatickým podmínkám

12:00 – 15:00

oběd, hygiena, klid na lůžku, klidové činnosti ve třídě pro děti s menší potřebou spánku

15:00 – 17:30

hygiena, odpolední svačina, hry, zájmové činnosti, pohybové činnosti, individuální péče, zájmové kroužky

 

Stanoveným režimem dne je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci, reaguje i na neplánované situace v MŠ.

Poměr řízených a spontánních činností je vyrovnaný.

Děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě, pracují svým tempem. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové, frontální činnosti, prožitkové učení. Děti mají možnost účastnit se společných akcí dle vlastního přání.

Děti mají možnost podílet se na přípravě stolování, nalévat si pití, určovat si množství jídla, pomoci kamarádovi.

Při pěkném počasí pobývají děti venku v dopoledních i odpoledních hodinách. Organizujeme i delší vycházky do přírody.

 

Opatření při pobytu venku:

 • Při pobytu dětí na školní zahradě nedovolí učitelka dětem bez dozoru na průlezky, houpačky, skluzavky a jiné nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu
 • Učitelka nedovolí při pobytu na školní zahradě samostatné vzdálení dětí do prostor, kam na ně nevidí
 • Při vycházkách se děti učí chodit ve dvojicích tak, aby učitelka zajistila jejich bezpečnou chůzi, chodí po chodníku, učitelka dbá na bezpečné přecházení vozovky, nosí s sebou terčík
 • Děti jsou při vycházkách seznamovány s pravidly bezpečného chování na ulici a v dopravě, nosí reflexní vesty

 

Organizace

 • Denní program je sestaven pružně a orientuje se pouze podle záchytných bodů (stravování, pobytu venku), jinak si jej učitelka může poupravit dle aktuálních potřeb dětí. Činnosti jsou organizovány jak individuálně, tak skupinově i frontálně, dle potřeb dané skupiny a zájmů či možnostech dětí
 • Klidové a pohybové aktivity se prolínají celým dnem.
 • Děti mají možnost rozvíjet hry během celého dne, výsledky svých činností si mohou vystavit, učitelka je nápomocna při výběru hraček a pomůcek
 • Učitelka využívá svých poznatků z práce s dětmi při situačním plánování, zapojuje děti do plnění vzdělávacích cílů (zprávy pro rodiče i děti jsou poskytovány na nástěnkách, zasílány elektronickou poštou a umístěny na webových stránkách školy)

 

Učitelka je poučena o specializovaných centrech a poradenských zařízeních. V případě poskytnutí individuální péče je pedagogický pracovník schopen vyžádat si odbornou radu v těchto zařízeních.

 

Výchovně vzdělávací proces je zaměřen na hlavní složky:

 • Sebeobsluha
 • Grafomotorika
 • Sociální a společenská příprava
 • Rozvoj sluchového vnímání
 • Rozvoj zrakového vnímání
 • Rozvoj představivosti a barevné rozlišování
 • Řeč, myšlení
 • Jemná a hrubá motorika

 

Filozofie programu:

Snažíme se hledat cesty pro to, aby děti měly co nejpříjemnější start do života

 

 • Hájit a tvořit vlastní úsudek
 • Učit se spolupracovat
 • Orientovat se v životě, v okolním světě
 • Posilovat vlastní sebevědomí a sebehodnocení
 • Učit se řešit konfliktní situace – hledat společná řešení
 • Pojmenovat a zvládat svoje pocity, vcítit se do pocitů druhého (empatie)

 

Kroužky a aktivity

V MŠ mohou děti navštěvovat kroužky, které zajišťují externí lektoři. Nabídka vychází se zájmu dětí a rodičů.  Rodiče pro své děti vybírají z této nabídky:

 

 • Angličtina pro děti
 • Kroužek sportovních her
 • Kroužek taneční
 • Kroužek šikovné ruce
 • Kroužek keramiky

 

Zdravý životní styl v mateřské škole zahrnuje pitný režim, otužování, hry a sportovní aktivity na zahradě, výlety a vycházky do okolí. Děti mají rády cvičení na nářadí a pohybové hry. Cvičením se snažíme předcházet vadnému držení těla. Zařazujeme také cvičení na protažení a relaxaci. Využíváme zahrady i parku k pohybovým hrám, v zimě k sáňkování a bobování.

 

Charakteristika třídy:

Kapacita MŠ je 14 dětí, jedná se o jednotřídní MŠ, třída je věkově smíšená. Ve třídě jsou děti ve věku od 2 do 6 let, jedná se tedy o heterogenní skupinu dětí. Ve třídě je přítomna jedna pedagožka. Denní program u mladších dětí je zaměřen na soužití s dětským kolektivem, učí se zde sebeobsluze, komunikaci a osvojování si základních hygienických návyků. Výchovně vzdělávací program je tedy i v rámci týdenních tematických celků zaměřen na zvládnutí zmiňovaných činností s cílem umožnit v budoucnosti bezproblémové plnění běžného programu MŠ.

U starších dětí je kladen důraz na jejich osamostatnění, dodržování pravidel, navazování přátelských a kolektivních vztahů, upevnění hygienických a sebeobslužných návyků, rozvoj komunikačních dovedností, smyslového vnímání a schopnosti postupně prodlužovat řízenou činnost. V rámci předškolní přípravy pak nácvik správného držení tužky, štětce a nůžek, nácvik držení příboru, přípravy stolování a dalších činností.

 

Naším cílem je vytvářet vhodné sociální klima, které se zakládá na vzájemné důvěře a úctě. Úzce spolupracujeme s rodinou, rodinnou výchovu podporujeme a pomáháme rodičům v péči o dítě. Máme na zřeteli, že předškolní věk je z hlediska socializace dítěte a jeho společenské adaptace klíčovým obdobím.

Ze školního vzdělávacího programu vychází třídní vzdělávací programy.

 

MŠ Na Vyhlídce preferuje model osobnostně orientované výchovy s důrazem na individuální rozvoj každého z dětí s cílem individuálního naplňování kompetencí dle RVP PV.


Adaptační program

Při nástupu do MŠ doporučujeme rodičům tzv. adaptační dobu. Adaptační doba a způsob adaptace je u každého dítěte zcela individuální a vždy po dohodě rodičů s učitelkami. Pro překlenutí počátečních problémů mají děti možnost přinést si hračku z domova. Mohou si ji kdykoliv vzít a hrát si s ní, berou si ji na lehátko při odpočinku.

 

Předškolní příprava

Děti jsou vedeny k samostatnosti a odpovědnosti za svou činnost (dokončení činnosti, výběr činnosti z předložené nabídky atp.) Klademe důraz na všestranný rozvoj osobnosti dítěte (rozvoj motorických schopností, sluchového a zrakového vnímání, rozumových schopností, schopnosti souvislého vyjadřování a porozumění řeči). Dále je rozvíjena možnost volných aktivit při samostatné a kooperativní hře. Dle individuálních potřeb zařazujeme aktivity, jako např. nácvik stříhání, lepení, skládání puzzle. Zvláštní pozornost je věnována logopedickým cvičením, která se prolínají v rámci celého dne formou hry.

 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Předškolní vzdělávání těchto dětí je uskutečňováno formou individuální integrace do běžné třídy na základě vyšetření v PPP nebo SPC a na základě monitoringu učitelů, který probíhá na žádost a se souhlasem rodičů.

 

Zásady pro práci s dítětem se zdravotním postižením či znevýhodněním:

 • Spolupracovat s odbornými pracovníky školského poradenského pracoviště
 • Dle doporučení PPP nebo SPC zpracovat individuální vzdělávací plán
 • Uplatňovat speciální metody a formy práce na základě lékařského a speciálně pedagogického vyšetření
 • Úzce spolupracovat s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte
 • Respektovat zvláštnosti a možnosti dítěte
 • Používat potřebné didaktické a kompenzační pomůcky
 • Pedagog, který s dítětem pracuje, by měl mít odpovídající vzdělání (speciálně pedagogické) nebo se seznámit s typem postižení
 • Vytvářet vhodné klima ve třídě, kde je dítě s postižením zařazeno

 

Zásady pro práci s dítětem se sociálně kulturním znevýhodněním:

 • U dětí z odlišného jazykového prostředí věnovat pozornost osvojení českého jazyka
 • Seznamovat dítě s našimi kulturními zvyklostmi a tradicemi
 • V případě potřeby zpracovat individuální vzdělávací plán
 • Úzce spolupracovat s rodiči, zákonnými zástupci, s poradenským pracovištěm
 • Provádět průběžně monitorování dětí pocházejících se sociálně znevýhodňujícího prostředí, v případě potřeby kontaktovat rodiče a odborné pracoviště

 

Vzdělávání dětí mimořádně nadaných

Pomoc při identifikaci a následné péči o mimořádně nadané dítě poskytuje PPP se souhlasem rodičů.

 

Zásady pro práci s mimořádně nadaným dítětem:

 • Spolupracovat s rodiči či zákonnými zástupci žáka
 • Spolupracovat s poradenským zařízením
 • Ve spolupráci s nimi vypracovat individuální vzdělávací plán
 • Přizpůsobit formy a metody práce, nabídku činností, pomůcek a materiálu
 • Pomáhat začlenit děti do přirozené vrstevnické skupiny (vzájemná tolerance)

 

5. CHARAKTERISTIKA VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Náš ŠVP PV jsme nazvaly „Rok s Večerníčkem“. Při jeho vytváření jsme vycházely především z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, Metodických listů pro předškolní vzdělávání, Metodického portálu, z filozofie Zdravé MŠ a projektu Začít spolu.

Na Vyhlídce zdůrazňujeme potřebu pozitivní a láskyplné atmosféry, potřebu kamarádů a blízkých lidí, ochotu vzájemně si pomáhat, rozvíjíme schopnost ohleduplnosti a empatie dětí. Rozvíjíme touhu po poznávání nových věcí a zájem dětí o učení formou her.

 

Hlavní cíle předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.

 

Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dítěte před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu každého dítěte.

Důraz klademe na vědomí, že proces vzdělávání má být pro dítě přirozenou činností a stavět na vnitřní motivaci dítěte a budovat v něm samostatnost a svobodu.

 

Specifické cíle směřují k vytváření podmínek k optimální výchově a vzdělávání dítěte. Každé dítě by mělo mít příležitost v předškolním vzdělávání získat základní kompetence, které jsou pro jeho osobnostní rozvoj, životní spokojenost a vzdělávání žádoucí.

 

Hlavním prostředkem rozvoje a kultivace předškolního dítěte, obohacením jeho poznání i sociální zkušenosti v MŠ je obsah předškolního vzdělávání, který je strukturován do oblastí.

 

I. oblast: DÍTĚ A JEHO TĚLO oblast biologická

Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti biologické je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj pohybových i manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním návykům.

 

II. oblast: DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA oblast psychologická

Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti psychologické je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, emoční inteligence, jeho citů a vůle, stejně tak i jeho vzdělávací schopnosti a sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznání a učení.

 

III. oblast: DÍTĚ A TEN DRUHÝ oblast interpersonální

Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti interpersonální je podporovat vytváření vztahu dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.

 

IV. oblast: DÍTĚ A SPOLEČNOST oblast sociálně kulturní

Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti sociálně kulturní je uvést dítě do společnosti ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa kultury a umění, pomoci dětem osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje, přijmout základní všeobecně uznávané, morální i etické hodnoty a podílet se na utváření společenské hodnoty.

 

V. oblast: DÍTĚ A SVĚT oblast environmentální

Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti environmentální je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí – počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu – vytvořit základ pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí.

 

Specifické cíle směřují k vytváření podmínek pro optimální výchovu a vzdělávání dítěte, které by mělo v průběhu předškolního vzdělávání příležitost získat ty základní kompetence, které jsou pro jeho osobní rozvoj, životní spokojenost a vzdělání žádoucí.

Pro etapu předškolního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence:

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Kompetence komunikativní
 • Kompetence sociální a personální
 • Kompetence činnostní a občanské

Hlavní pedagogický záměr

Hlavní pedagogický záměr je orientován směrem k dítěti a směřuje k tomu, aby děti získaly dobré základy do života a pro další vzdělávání, a aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Vychází z osobnostně orientované výchovy.

 

 • Usilujeme o osobní rozvoj každého dítěte s ohledem na jeho nadání, potřeby, zájmy a schopnosti, se zřetelem na celkový rozvoj osobnosti v úzké součinnosti s rodinou
 • Každé dítě vnímáme jako jedinečnou osobnost, která má své individuální i specifické potřeby a možnosti a jejich aktivitám vytváříme potřebné podmínky – možnost svobodné volby
 • Vycházíme ze znalostí dětí jejich aktuálního rozvojového stavu i konkrétní životní i sociální situace – každé dítě má právo být jiné, má jiné potřeby, rozvíjet a učit se svým tempem
 • Dáváme dětem možnost spoluúčasti na volbě i tvorbě programu, respektujeme právo dítěte na neúčasti nabízené činnosti – právo být pouze pozorovatelem
 • Děti se učí prostřednictvím prožitkového a činnostního učení
 • Vzdělávání probíhá na základě přirozených činností, učení by mělo být spontánní, s důrazem na vnitřní motivaci dítěte a jeho osobní aktivitu
 • Respektujeme pedagogické zásady, povzbuzujeme děti nesmělé, posilujeme sebevědomí a pozitivně hodnotíme každého, kdo pracuje na úrovni svého osobního maxima, podporujeme u dětí iniciativu, tvořivost a vlastní fantazii
 • Posilujeme rozvoj pohybových schopností a zdokonalujeme pohybové dovednosti, vytváříme návyk správného držení těla v průběhu celého dne
 • Připravujeme děti na budoucí roli školáka, získávání pocitu jistoty a sebedůvěry ve spolupráci s rodinou
 • Intenzivní péči věnujeme dětem s odkladem školní docházky v návaznosti na vstup do základní školy – v úzké spolupráci s rodinou, se základní školou a pedagogicko psychologickou poradnou
 • Věnujeme zvýšenou pozornost a péči zdravotně znevýhodněným dětem, dětem s problémovým chováním ve spolupráci s rodinou, pediatrem a PPPP, SPC - prioritní je přínos pro dítě, jeho osobní pokrok

 

Za plnění pedagogického záměru školy odpovídá pedagogická pracovnice.


6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH

Rok 2021/2022


Integrovaný blok

Září a Maxipes Fík

 

Tematické části

 1. Začíná pohádkový rok: Máme rádi Maxipsa Fíka - přivítáme nové kamarády a společně se seznámíme. Povíme si o denním rozvrhu školky, stanovíme si společně pravidla. Poznáváme sami sebe i ostatní osoby ve svém okolí, zjišťujeme, co máme rádi, co se nám líbí a co naopak. Učíme se představit se ostatním, kolik je nám let, kde bydlíme atd. Vnímáme rozdíly, že každý člověk je jiný.
 2. Moje rodina – Povídáme si o tom, kam patříme, kdo s námi žije ve stejném domácnosti, kdo patří mezi naše nejbližší (užší rodina) a další příbuzné (širší rodina), děti se orientují v příbuzenských vztazích, učí se vzájemné pomoci a vcítění se do ostatních.

Charakteristika

Hlavním cílem tohoto bloku je rozvíjet schopnost projevovat se autenticky a autonomně, posilovat prosociální chování a aktivní přizpůsobování se společenskému prostředí a zvládání jeho proměn. Seznamujeme děti se světem lidí. Děti si osvojí základní poznatky o zejména sociálním prostředí, ve kterém žijí. Naučí se, jaký je rozdíl mezi rodinou a kamarády, budou se lépe orientovat v příbuzenských vztazích.

 

Vzdělávací cíle

 • Rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě
 • Rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy
 • Rozvoj schopnosti projevovat se autenticky a autonomně
 • Poznávání pravidel společného soužití
 • Posilování prosociálního chování ve vztahu ke svému okolí
 • Uvědomění si vlastního těla

 

Vzdělávací nabídka

 • Kooperativní činnosti ve dvojicích a ve skupinkách
 • Poznávání ročního období při vycházkách do okolí
 • Společné sdílení zážitků a aktivní naslouchání druhému
 • Matematická představivost – třídění do skupin dle velikosti
 • Různorodé společenské hry a skupinové aktivity
 • Rozvoj paměti a fantazie – co známe v dané barvě
 • Výzdoba školky laděná do pohádkové tématiky
 • Rozvoj zrakového vnímání – hry na přiřazování
 • Konstruktivní stavba svého domu z lega a dalších stavebnic
 • Zaměření na gramatickou rovinu řeči
 • Zpěv písní s tematikou kamarádů a pohádek
 • Relaxační hry s masážními pomůckami

Očekávané výstupy

 • Pochopení základních společenských pravidel
 • Uvědomění si své role (v rodině, ve třídě, v herní skupině) a chování se podle ní
 • Schopnost respektovat potřeby druhého dítěte, dělit se s ním o hračky a pomůcky
 • Rozšíření aktivní slovní zásoby
 • Námětové hry zaměřené na vztahy v rodině
 • Všímání si změn v rodině a okolí
 • Zvládání základní sebeobsluhy při stolování

 

Integrovaný blok

Říjen s Rumcajzem

 

Tematické části

 1. Máme rádi Rumcajze – Celou školičku proměníme do lesa Řáholce. Navštívíme dýňovou farmu, kde poznáme, jak se tato plodina pěstuje, pozorujeme ji v jejím přirozeném prostředí a zkoušíme, k čemu všemu se dá využít. Povídáme si o tom, jaké ovoce je pro podzim typické. Rozlišujeme a poznáváme, co vše se pěstuje u nás a co v jiných zemích. Ochutnáváme sezónní ovoce a zeleninu.
 2. Pestrobarevní draci a strašidla - vyrábíme papírové draky a společně je pouštíme venku. Seznámíme se se svátkem Halloween. Děti získají povědomí o kultuře jiných zemí.

 

Charakteristika

Cílem tematického bloku je, aby si děti osvojily základní znaky podzimu, uvědomily si rozdíl mezi ročními obdobími. Při pozorování měnící se přírody budou používat všechny své smysly – zrak, sluch, čich, hmat atd., a tím je budou neustále rozvíjet. Důraz bude kladen rovněž na rozvoj jazykových schopností jak expresivních, tak receptivních. Pomocí dramatizace se dále rozvíjí vnější a vnitřní emoce, fantazie a děti se učí zvládat trému a vystupovat před obecenstvem.

 

Vzdělávací cíle

 • Rozvoj užívání všech smyslů
 • Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností
 • Rozvoj základních kulturních postojů, návyků a dovedností
 • Rozvoj kooperativních dovedností
 • Rozvoj fantazie
 • Verbální i neverbální projev emocí

Vzdělávací nabídka

 • Rozvoj prostorové orientace - poznávání okolí školky
 • Vyřezávání z dýní
 • Výlet na „dýňovou farmu“
 • Poslech zvuků lesa a reakce na ně
 • Výtvarné práce s námětem multikulturní výchovy
 • Pohybová hra „Medvěd spí“
 • Četba a poslech pohádek
 • Zpěv písní a přednes básní s podzimní tematikou
 • Vytváření výrobků z listí a plodů stromů
 • Dramatizace pohádky „O Budulínkovi“

Očekávané výstupy

 • Schopnost poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • Schopnost vést rozhovor, umět naslouchat
 • Porozumění slyšenému
 • Schopnost vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
 • Uplatňování návyků při konverzaci s dospělými i dětmi
 • Bezpečná orientace ve známém i méně známém prostředí (domov x MŠ)

 

Integrovaný blok

Listopad s Křemílkem a Vochomůrkou

 

Tematické části

 1. Máme Křemílka a Vochomůrku - lesní barvy – Pozorujeme přírodu v lese, rozlišujeme stromy, rostliny, vnímáme klidnou atmosféru, vůni a zvuky lesa. Při vytváření výrobků využíváme přírodních materiálů. Chodíme na procházky do přírody, rozvíjíme ohleduplnost k obyvatelům lesa, poučení dětí o bezpečnosti při pobytu venku a zejména v lese. Učíme se rozeznávat plody stromů – přiřazujeme jednotlivé plody ke stromům.
 2. Zvířata usínají – Poznáváme zvířata, která žijí v lese. Stavíme pro ně domečky z jehličí, větviček - vytváření empatie a lásky ke zvířatům a svému okolí.

 

Charakteristika

Hlavním cílem tohoto bloku je rozvíjet pocit dětí, že jsou součástí přírody, a tak dbát na rozvoj spoluodpovědnosti za ni a za svět kolem nás. U dětí se rozvíjí empatie a snaha pomoci živým tvorům. Při vycházkách v přírodě děti rozvíjí své smysly a získané dojmy a prožitky se učí vyjadřovat pomocí slov. Při pozorování přírody se u dětí vytváří i smysl pro estetiku – schopnost vážit si a obdivovat krásné věci.

 

Vzdělávací cíle

 • · Rozvoj spoluodpovědnosti za přírodu
 • · Rozvoj sluchového vnímání
 • · Rozvoj kultivace estetického vnímání a cítění
 • · Rozvoj schopnosti sebeovládání
 • · Schopnost získané dojmy a prožitky vyjádřit
 • · Rozvoj ohleduplnosti a empatie
 • · Rozvoj matematické představivosti

 

Vzdělávací nabídka

 • Poznávání podzimní přírody při vycházkách do okolí
 • Zásady bezpečného chování při pobytu venku a ve městě
 • Poslech a četba pohádek – poznávání charakterových vlastností zvířat v pohádce
 • Prohlížení encyklopedií o počasí
 • Výroba a pouštění papírových draků
 • Práce s přírodním materiálem a barvami
 • Matematická představivost – porovnávání velikosti a výšky stromů
 • Matematická představivost – přiřazování plodů ke stromům

 

Očekávané výstupy

 • Být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem
 • Těšit se z hezkých a příjemných zážitků z přírodních krás
 • Vytváření základů pro práci s informacemi
 • Domluvit se slovy i gesty, improvizovat
 • Respektovat pravidla, uvědomovat si a přijímat zdůvodněné povinnosti
 • Rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí
 • Schopnost třídit a přiřazovat

 

Integrovaný blok

Prosinec s Krtkem

 

Tematické části

 1. Máme rádi Krtka – Vánoční hvězda – Povídáme si o měsíci plném vzácných návštěv. Vyrábíme vánoční ozdoby, píšeme dopis Ježíškovi, společně si vytvoříme adventní věnec.

Přišel k nám Mikuláš – Na začátku prosince nás navštíví Mikuláš s čertem a andělem, pro které si děti připraví básničky a písničky.

 1. Těšíme se na Ježíška - Prožíváme adventní čas v klidu, pohodě a lásce.

 

Charakteristika

Hlavním cílem tohoto bloku je seznámit se s vánočními zvyky a zdůrazňovat hlavní smysl vánočních svátků – klid, pohodu a lásku. Podporujeme ducha českých Vánoc, povídáme si o tradicích – štědrovečerní večeři, vánočním stromečku, zpíváme koledy, těšíme se na Ježíška a vyrábíme pro své blízké drobné dárečky, abychom jim udělaly radost. Důraz klademe na spolupráci a vzájemnou pomoc, zdůrazňována je tolerance, respekt, děti se rovněž učí přizpůsobovat se.

 

Vzdělávací cíle

 • Vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
 • Vytváření tolerance a respektu k lidem
 • Vytváření schopnosti přizpůsobit se
 • Poznávání vánočních zvyků u ostatních kultur
 • Rozvoj tvořivosti
 • Vytváření dovedností důležitých k podpoře osobní pohody i pohody prostředí

 

Vzdělávací nabídka

 • Poznávání změn v přírodě
 • Písničky a říkanky na Mikulášskou besídku
 • Práce na interaktivní tabuli – program „Vánoce“
 • Plnění úkolů v adventním kalendáři
 • Seznámení s vánočními tradicemi
 • Porovnávání vánočních zvyků u nás a ve světě
 • Vytvoření povědomí o vztazích mezi postavami
 • Zpěv vánočních koled
 • Píšeme dopis Ježíškovi
 • Poslech vánočních příběhů
 • Návštěva divadelního představení s vánoční tematikou
 • Hry se zimní a vánoční tématikou

 

Očekávané výstupy

 • Schopnost pracovat ve skupinkách
 • Sdílení zážitků a aktivní naslouchání druhému
 • Uvědomění si a respektování rozdílnosti mezi lidmi
 • Uplatňování základních hygienických návyků
 • Schopnost uvědomit si a vážit si osobní pohody
 • Využívání tvořivého myšlení

 

Integrovaný blok

Leden s Bobem a Bobkem

 

Tematické části

 1. Máme rádi Boba a Bobka- přivítání nového roku – Přivítáme se ve školce, děti si připomenou, co je to rok; roční období. Povyprávíme si o roce minulém a o tom, jak jsme strávili Vánoce. Povídáme si o Třech králích, učíme se koledy a zvyky s nimi spojené.
 2. Den, týden, měsíc – Učíme se, jaké známe dny v týdnu, poznáváme měsíce a uvědomujeme si je jako součást celého roku. Poznáváme charakteristické znaky pro jednotlivé měsíce.

Charakteristika

Hlavním cílem tematického bloku je seznámit děti s elementárními časovými pojmy a díky tomu schopností lépe se orientovat v čase. Podporujeme v dětech touhu po vědění a poznávání stále nových věcí, seznamujeme je s tím, co krásného nám nové roční období nabízí. Neustále u dětí rozvíjíme formou her paměť a prodlužujeme schopnost soustředění a pozornosti. Další cíl představuje rozvoj tvořivého myšlení, které je důležité pro řešení problémů, schopnosti prosadit se a vyjádřit své názory.

 

Vzdělávací cíle

 • Rozvoj zvídavosti
 • Rozvoj orientace v čase
 • Rozvoj paměti a pozornosti
 • Rozvoj spolupráce
 • Vytváření schopnosti žít ve společnosti ostatních lidí
 • Vytváření prosociálních postojů (respektu a přizpůsobivosti)

Vzdělávací nabídka

 • Četba a poslech pohádek
 • Kreativní práce s knihou se zimní tematikou
 • Práce s přírodním materiálem
 • Pokusy s vodou
 • Pohybová hra Mrazík
 • Putování za Sněžným mužem
 • Poznávání zimní přírody pomocí smyslů

Očekávané výstupy

 • Umění prosadit se a vyjádřit své názory
 • Uvědomění si svých práv a povinností s ohledem na druhého
 • Porozumění neverbálním projevům
 • Osvojení si a pochopení elementárních časových pojmů (rok, měsíc, dnes, včera atd.)
 • Schopnost záměrného soustředění a udržení pozornosti
 • Zvládání jednoduchých pracovních úkonů
 • Zájem o vše, co se děje kolem nás

 

Integrovaný blok

Únor s Pejskem a kočičkou

 

Tematické části

 1. Máme rádi Pejska a kočičku – Poznáváme různá skupenství vody, se kterými se venku v zimě můžeme setkat – na procházce pozorujeme a rozlišujeme sníh, led, rampouch. Pomocí smyslů poznáváme rozdíl mezi studený, teplý atd. Hrátky s vodou. Povídáme si o sportech, které se v zimě provozují. Poznáváme pomůcky k těmto sportům a seznamujeme se s pravidly bezpečného chování při jejich výkonu.
 2. Od rána až do večera – Seznamujeme se s denním režimem, učíme se rozlišit ráno, dopoledne, odpoledne, večer. Vnímáme rozdíl mezi snídaní, svačinou, obědem, večeří. Povídáme si o pravidelných denních aktivitách a rozlišujeme den všední a víkend.

 

Charakteristika

Hlavní cíl bloku představuje poznávání a rozvíjení všech smyslů. Užíváním smyslů děti poznávají okolní svět a vše, co jim nabízí. Podporujeme v dětech touhu učit se nové věci právě pomocí jejich smyslů. Na konci bloku děti dokážou pojmenovat vlastnosti a znaky předmětů, které objeví díky hmatu, zraku, sluchu, chuti i čichu. Díky smyslům se rovněž vyvíjí schopnost lepší orientace v prostoru i v čase.

 

Vzdělávací cíle

 • Rozvoj a užívání všech smyslů
 • Schopnost pojmenování vlastností a charakteristických znaků předmětů
 • Rozvoj zájmu o učení
 • Rozvoj kooperativních dovedností
 • Osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
 • Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se prostředí

 

Vzdělávací nabídka

 • Aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v časovém období dne – procházky venku, pozorování prostředí ráno a večer
 • Výtvarná práce v netradičním prostředí
 • Hry s vodou – poznávání, co se s vodou děje v mrazu
 • Aktivity vedoucí k rozvoji estetického vnímání – pozorování zimní přírody
 • Určování a pojmenování vlastností a funkcí předmětů jako je barva, tvar, materiál, vůně, zvuk, atd. pomocí smyslů
 • Hry a činnosti, které vedou k ohleduplnosti

 

Očekávané výstupy

 • Vědomé užívání všech smyslů
 • Touha poznávat a učit se nové věci
 • Chápání základních časových pojmů (ráno, poledne, večer)
 • Spolupracovat s ostatními dětmi ve skupinkách
 • Orientovat se v prostoru a v rovině
 • Schopnost správného držení těla
 • Dodržovat a podílet se na vytváření pravidel při hře
 • Pomáhat pečovat o životní prostředí

 

Integrovaný blok

Březen s Včelími medvídky

 

Tematické části

 1. Máme rádi Včelí medvídky aneb jaro ťuká na dveře – Poznáváme nové roční období, které přichází. Seznamujeme se s prvními květinami, které na jaře kvetou a rozlišujeme různé druhy. Ty si poté ukazujeme na procházce, společně s hmyzem v trávě a okolo nás.

Březen je měsíc knihy, proto si připomínáme, že pomocí knížek a psané formy jazyka se mohou dozvědět spoustu nových a zajímavých informací nebo se pobavit a poslechnout si pěkný příběh.

 1. Povolání – proč dospělí pracují? – Co je to povolání? Jaká povolání známe? Představujeme si a rozlišujeme různé druhy povolání, poznáváme charakteristické znaky jednotlivých řemesel. Povídáme si o tom, jaká povolání vykonávají naši rodiče a čím bychom chtěli být až vyrosteme.

 

Charakteristika

Hlavní cíl bloku se zaměřuje na přiblížení knižního světa dětem, vzbuzení jejich zájmu o knížky. Seznamujeme se s knihou, učíme se, co to kniha je, jaké druhy známe (encyklopedie, pohádky atd.). Knížky si prohlížíme a posloucháme čtené Děti budou poznávat pomocí zraku či hmatu stejná a odlišná písmena a naučí se dle zraku poznat napsané své jméno. Dalším cílem je připravit děti na pohyb očí zleva doprava, který je důležitý pro čtení, využívat se budou různé řady předmětů a obrázků.

 

Vzdělávací cíle

 • Rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka
 • Rozvoj schopnosti řešit problémy
 • Rozvoj souvislého projevu a popisu zážitku
 • Rozvoj zrakového a sluchového vnímání
 • Rozvoj řečových schopností
 • Poznávání jiných kultur prostřednictvím literatury
 • Vytváření základů pro práci s informacemi

 

Vzdělávací nabídka

 • Poznávání měsíce března
 • Zrakové vnímání – rozlišujeme květiny dle barvy
 • Četba a prohlížení knih, práce s knihou
 • Grafomotorika – spirály (kreslíme květiny)
 • Výlety do okolí (poznávání jarní přírody)
 • Námětové hry – různá povolání
 • Logické skládačky – přiřazujeme předměty k jednotlivým profesím
 • Zpěv písní s jarní tématikou
 • Práce s knížkou – vyhledávání informací
 • Třídění knížek dle druhů (leporelo, encyklopedie, pohádková knížka)
 • Společné hry, práce ve dvojicích

 

Očekávané výstupy

 • Sledovat očima zleva doprava
 • Projevovat zájem o knížky a četbu
 • Schopnost práce s obrazovým materiálem
 • Schopnost vyprávět příběh či pohádku
 • Schopnost smysluplně vyjádřit a obhájit si své názory
 • Poznat napsané své jméno
 • Schopnost získávat informace od lidí kolem nás pomocí rozhovoru
 • Schopnost řešit problémy a tvořivě myslet
 • Přirozeně komunikovat s druhým dítětem
 • Návštěva knihovny

 

Integrovaný blok

Duben se Zajícem

 

Tematické části

 
© 2010 skolka-jesle.cz - školicka ® |