TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

“HURVÍNKŮV ROK”

pro předškolní vzdělávání

 

Platnost dokumentu: od 1. září 2016 do 31. srpna 2017

 

OBSAH

 

 • Identifikační údaje o mateřské škole

 • Obecná charakteristika školy

 • Podmínky vzdělávání

 • Organizace vzdělávání a provozu

 • Charakteristika vzdělávacího programu

 • Vzdělávací obsah

 • Evaluační systém

 

1. Identifikační údaje o mateřské škole

Název školy:

Mateřská škola Školička (pobočka Na Vyhlídce)

 

Zřizovatel:

Mateřská škola Školička, s.r.o.

 

Provozovatel:

Mateřská škola Školička,  Sinkulova 70/27, 147 00 Praha 4,  zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 98608.

Ředitelka:

Mgr. Kateřina Francová

Adresa sídla školy:

Na Vyhlídce 68/105, Praha 9

 

Telefon/fax:

734 600 222

 

e-mail:

info@skolka-jesle.cz

 

Právní forma:

soukromé zařízení s.r.o.

 

Název vzdělávacího programu:

Hurvínkův rok

ŠVP zpracován:

podle RVP PV č.j. 32 405 / 2004 – 22

 

Zpracovala:

Platnost dokumentu:

Lucie Pochylá, Tereza Hamhalterová                                          Od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017

Kapacita MŠ:

1 třída

Třída Berušky – 13 dětí

Provozní doba:

7:30 – 18:00 hodin

 

2. Obecná charakteristika MŠ

Mateřská škola se nachází v klidné městské části se starou zástavbou v Praze 9 - Proseku. Jedná se o třípodlažní budovu, která zcela slouží pro účely školky. Součástí je také zahrada vybavená herními prvky. V blízkém okolí se nachází dětská hřiště, park Přátelství, přírodní památka Prosecké skály i obchodní centrum.

Dopravní dostupnost školy je velmi dobrá, a to v docházkové vzdálenosti metra „C“ stanice Prosek a také autobusové zastávky Prosek.

 

3. Podmínky vzdělávání

Materiální podmínky:

 • dostatečné a vyhovující prostory pro celodenní pobyt dětí,
 • interaktivní tabule pro rozvoj a vzdělávání,
 • veškerý nábytek, hračky, didaktické pomůcky, vybavení odpovídají daným normám,

bezpečnostním podmínkám a vhodnému estetickému vzhledu,

 • hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je kdykoli samy nabídnout, eventuálně o ně požádat pedagogického pracovníka,
 • vzhled interiéru školy doplňují dětské výrobky, přírodní materiály a prvky pořízené s ohledem na bezpečnost dětí a estetické vnímání
 • na budovu MŠ navazují přilehlé venkovní prostory a zahrada, sloužící k rozvoji fyzických dovedností, pohybových aktivit a spontánních her dětí,
 • k dispozici je pískoviště, které je z hygienických důvodů po opouštění zakrýváno plachtou, hračky na pískoviště, průlezky, dětské dopravní prostředky, míče, kruhy, tyčky, lehací podložky, špalíky a jiné hrací prvky,
 • ke spokojenému pobytu dětí v MŠ a k jejich všestrannému rozvoji, naplňování cílů ŠVP a estetickému vzhledu školy napomáhají všechny pedagogické pracovnice údržbou, obnovováním a doplňováním hraček, didaktických pomůcek, tělovýchovného náčiní, výtvarného materiálu a celkového vybavení.

 

Životospráva a psychohygiena dětí:

Školička Na Vyhlídce nabízí a umožňuje:

 • plnohodnotnou a vyváženou stravu; vhodnou skladbu jídelníčku. Dodavatel stravy společnost Sodexo, akreditovaná MŠMT, zaručuje dodržování technologie přípravy pokrmů a nápojů,
 • pro účely stravování dětí slouží výdejna a výdej jídla zajišťují kvalifikovaní pracovníci
 • hospodářka školy sestavuje kvalitní a vyvážený jídelníček, který je vždy umístěn pro aktuální týden na nástěnce MŠ a na internetových stránkách,
 • dodržování pravidelného pitného režimu po celý den pobytu dítěte ve školce i na zahradě,
 • každodenní pobyt dětí venku - dostatečný, s ohledem na aktuální počasí,
 • dostatek volného pohybu dětí ve třídě, ve venkovním prostředí nebo při vycházce,
 • vyvážené střídání spontánních a řízených činností,
 • respektování individuality jedince – pedagogové zatěžují děti přiměřeně, dle jejich individuálních možností,
 • respektování individuální potřeby spánku – děti po obědě odpočívají na lůžku, nejsou však nuceny do spaní; děti, které nemohou spát, jsou vedeny ke klidným a tichým činnostem a hrám (např. prohlížení nebo čtení knížek, kreslení, apod.)
 • zajištění pravidelného denního režimu s dostatečnou flexibilitou, větší vstřícnost k různým požadavkům rodičů,

 

Psychosociální podmínky:

 • snahou a cílem je respektování individuálních potřeb dětí, pedagogové na ně reagují a napomáhají k jejich uspokojování,
 • děti mají rovnocenné postavení,
 • pedagogové a ostatní zaměstnanci vytvářejí takové prostředí, aby se děti cítily bezpečně a spokojeně, navozují situace klidu, pohody a relaxace,
 • třída je pro děti kamarádským společenstvím, které dětem pomáhá vytvářet si vlastní sounáležitost,
 • podporujeme v dětech sebedůvěru, odvahu nebát se nových zkušeností, učíme děti dovednosti komunikace v rozličných situacích, podporujeme děti v jejich přirozené touze po poznání,
 • otevřenými otázkami rozvíjíme v dětech schopnost hledat řešení a odpovědi,
 • je uplatňován individuální adaptační program.

Naším cílem je, aby se pedagogové nenásilně věnovali vztahům ve třídě, citlivě navazovali spolupráci s rodinou a vytvářeli pozitivní klima ve třídě.

Organizace chodu školy:

 • plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí,
 • denní režim je natolik flexibilní, aby vyhovoval aktuálním potřebám dětí,
 • pedagogové mají možnost se plně věnovat dětem a jejich vzdělání,
 • poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážen

 

Spoluúčast rodičů:

Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči se snažíme o vytvoření oboustranné důvěry a otevřenosti, vstřícnosti, porozumění, respektu a ochoty spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství. Rodiče jsou informováni prostřednictvím informačních nástěnek ve školce, individuálních konzultací s pedagogy a také prostřednictvím zpravodaje či emailové komunikace.

 

Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim porozumět, vyhovět a hledat vstřícná řešení. Společně s rodiči konzultují zdravotní stav a potřeby dítěte. Společně hledají optimální výchovné a vzdělávací postupy.

 

Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů a akcí

(besídky, karneval, průvody, apod.). Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje (nástěnky, zpravodaj, konzultace, webové stránky). Projeví-li zájem, mohou se spolupodílet při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů apod. Pedagogové rovněž nabízejí služby poradenských zařízení a odborníků, s nimiž škola spolupracuje.

 

Pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání. Rodiče dostávají každý den informace o tom, co děti dělaly, jak se dnes dítěti ve školce dařilo, co se mu povedlo, jak jedlo, spalo apod.

 

Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejích svěřených vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně a s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny, varují se horlivosti a poskytování nevyžádaných rad.

 

Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě; nabízí rodičům poradenství i osvětu v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí.

 

4. Organizace vzdělávání a provozu

Řízení školy:

 • Dle náplně práce má každý zaměstnanec školy vymezené pracovní povinnosti.
 • Velký důraz je kladen na týmovou práci.
 • Vedením MŠ je pověřena vedoucí mateřské školy.

 

Kolektiv mateřské školy:

Pedagogický personál

Tereza Hamhalterová – pedagog

Jana Hrabětová – hospodářka

 

 • Pedagogové jsou v přímém a stálém kontaktu s dětmi a dávají výchovně vzdělávací práci konkrétní podobu.
 • Na jejich práci i osobnosti závisí úroveň a pověst mateřské školy.
 • Naši mateřskou školu reprezentují.

 

Denní režim

07:30 – 09:00 Příchod dětí do MŠ, Volná hra

09:00 – 09:30 Hygiena, dopolední svačina

09:30 – 10:30 Řízená činnost - komunitní kruh, ranní cvičení, jazykové a rozumové

činnosti, tělesné a hudebně-pohybové činnosti, výtvarné a dramatické

činnosti

10:30 – 11:30 Pobyt venku

11:30 – 12:15 Hygiena, oběd, čistění zubů

12:15 – 14:00 Odpolední klid

14:00 – 14:30 Hygiena, odpolední svačina

14:30 – 15:00 Volná hra v herně

15:00 – 18:00 Odcházení dětí, aktivity dle přání dětí - hry, výtvarné či hudební

činnosti, pobyt venku, atd.

 

 • Organizace dne je pouze orientační, pedagog si program dne přizpůsobuje dle aktuální situace ve třídě. Musí však bezpodmínečně dbát na hygienické požadavky a individuální zájmy dětí.
 • V šatně školy má každé dítě svou přihrádku se značkou a ramínko, které slouží výhradně jemu.
 • Na počátku docházky je dítěti přiděleno lůžko, peřina a polštář, které náleží výhradně tomuto dítěti. V úložném prostoru je má označeno svým jménem.
 • Praní ložního prádla, společně s ostatními věcmi, zajišťuje hospodářka školy.

 

Spontánní činnosti

 • Prostřednictvím volných her umožníme dětem navázat kontakt se skupinou vrstevníků, získat nové zkušenosti, vědomosti, dovednosti a návyky.
 • Dětem pro hru poskytujeme dostatek prostoru, materiálu a hraček.
 • Učitelka hru obohacuje novými nápady, ale dbá na to, aby hru nenarušovala.

Řízené činnosti

 • V rámci řízených činností dětem zprostředkováváme poznání, vytváříme prostor pro získávání vědomostí a dovedností
 • Vycházíme ze zájmů a zkušeností dětí a doplňujeme je tak, abychom naplnili klíčové kompetence dětí.
 • Nabízíme dětem různorodé činnosti tematicky propojené v různých oblastech tak, aby se děti učily vnímání v logických souvislostech.

Pohybové činnosti

 • Děti mají dostatečný prostor pro pohybové vyžití po celý den, tzn.: při hře, při pobytu venku. Motivované cvičení zařazujeme každý den, ráno zahajujeme různě dynamickou rozcvičkou. Dbáme na správné držení těla a dýchání, vedeme děti k tělesné vytrvalosti a fyzické zdatnosti. Děti však do cvičení nenutíme, ale snažíme se je k pohybu pozitivně motivovat.

Hygiena a sebeobsluha

 • Děti od 3 let věku provádějí samostatně: návštěvu toalety a mytí rukou, nalévání nápojů do hrnků, jedí příborem, odnáší své nádobí po obědě na odkládací vozík, samostatně se obléká, apod. Pokud potřebují pomoc, je jim nabídnuta pedagogem kdykoli v průběhu dne.
 • Děti do 3 let věku jsou pravidelně přebalovány a vysazovány na nočníky. Pomoc pedagoga je neustálá.

Pobyt venku

 • Probíhá na zahradě, formou vycházky v blízkém okolí školky nebo výletem do vzdálenějších míst.
 • Obohacujeme dětem poznatky o okolí, přírodě. Podporujeme jejich pohybové vyžití.

Odpočinek

 • Děti mají zajištěný odpočinek v MŠ a to vždy po obědě mezi 12:30 – 14:30 hod.
 • Doba odpočinku je s přihlédnutím na individuální potřeby dítěte.

Doplňkové činnosti

 • Těmito aktivitami se snažíme obohatit život dětí a jejich rozvoj.
 • Připravujeme pro děti výlety či jiné aktivity (např. návštěva divadel, planetária apod.) mimo budovu školy.
 • Společně prožíváme oslavy svátků, narozenin, Vánoc, Velikonoc, Dne dětí, Dne matek a otců. Výlety, divadlo…

 

Formy vzdělávání

 • Mají charakter hry, zábavy a zajímavých různorodých činností pro děti.
 • Probouzejí v dítěti zájem a chuť se dívat kolem sebe, objevovat, naslouchat a ptát se.
 • Upřednostňujeme interaktivní a prožitkové učení s důrazem na smyslové vnímání rozvíjející tvořivost, fantazii a prosociální chování.
 • Činnosti provádíme jak v individuální, tak i v různě velkých skupinách v závislosti na typu činnosti dětí.

 

5. Charakteristika vzdělávacího programu

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Respektujeme tři základní rámcové cíle:

1) Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání

 • dostatek informačních zdrojů
 • práce s interaktivní tabulí
 • propojení informací se skutečným životem
 • práce v motivujícím prostředí
 • motivace kladným hodnocením
 • netradiční formy a metody práce

 

2) Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

 • dodržování stanovených pravidel
 • utváření ohleduplného a citlivého vztahu k lidem a všemu živému
 • vytváření vztahu k přírodě a poznávání ochrany přírody

 

3) Získání samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná bytost působící na své

okolí

 • vhodná organizace denního režimu
 • bezpečnost, estetičnost a čistota prostředí a péče o ně
 • hygienické a stravovací návyky
 • prevence sociálně patologických jevů
 • relaxace
 • respektování individuálních zvláštností a potřeb
 • osvojování si základních dovedností
 • rozvoj schopnosti empatie
 • ohleduplnost ke stáří a k handicapovaným

 

Specifické cíle:

Vedou k vytváření podmínek optimální výchovy a vzdělávání dětí, které by měly mít příležitost v předškolním vzdělávání získat základní kompetence, které jsou pro jeho osobní rozvoj a vzdělávání žádoucí.

 

Dítě a jeho tělo – oblast biologická

 • stimulace a podpora fyziologického vývoje dítěte
 • zlepšování tělesné zdatnosti
 • budování pohybové a zdravotní kultury
 • rozvoj pohybových a manipulačních dovedností
 • rozvoj sebeobslužných dovedností
 • získávání zdravých životních návyků

 

Dítě a jeho psychika – oblast psychologická

 • podpora duševní pohody, psychické zdatnosti a odolnosti
 • rozvoj intelektu, řeči, jazyka, poznávacích procesů a funkcí
 • rozvoj emoční inteligence, citů, vůle, rozvoj vzdělávacích schopností, sebereflexe, kreativity
 • podpora vyjadřování se
 • stimulace vzdělávacích dovedností
 • povzbuzovat a podporovat přirozenou touhu k dalšímu rozvoji poznání a učení

 

Dítě a ten druhý – oblast interpersonální

 • posilování a kultivace vzájemné komunikace
 • podpora vytváření vztahů k druhému
 • zajišťování pohody ve vztazích

 

Dítě a společnost – oblast sociálně kulturní

 • uvedení do života a kultury naší společnosti
 • uvedení dítěte do světa ostatních lidí i národností
 • pomoc při osvojování společenských dovedností, návyků, postojů
 • přijetí všeobecně uznávaných morálních a etických hodnot
 • podílet se na vytváření společenských hodnot

 

Dítě a svět – oblast environmentální

 • vytvářet znalosti o vlivu člověka na životní prostředí
 • vybudovat elementární povědomí o světě a jeho dění
 • budovat odpovědný postoj k životnímu prostředí

 

Klíčové kompetence

Představují cílové stavy k jejichž naplňování by mělo společně směřovat veškeré vzdělávání. Ve všech etapách je jedním z cílů vzdělávání vybavit každého jedince souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro něho dosažitelná.

 

Kompetence k učení

- objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje, užívá jednoduchých pojmů, znaků

- získanou zkušenost uplatňuje v denních situacích i v učení

- má základní poznatky o světě lidí, kultury, přírody a techniky

- orientuje se v prostředí, ve kterém žije

- aktivně si všímá, co se kolem něj děje, rozumí věcem, jevům, raduje se z úspěchů

- odhaduje své síly, hodnotí své výkony i druhých

- při ocenění se učí s chutí

 

Kompetence k řešení problémů

- všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí

- řeší problémy, na které stačí na základě vlastní zkušenosti

- při řešení využívá představivost a fantazii

- užívá logických a matematických postupů, upřesňuje početní představy

- chápe jednoduché algoritmy a základní matematické souvislosti

- rozlišuje funkční a nefunkční řešení, dokáže mezi nimi volit

- chápe, že vyhýbání se řešení nevede k cíli, že svou iniciativou může situaci ovlivnit

- nebojí se chyb, pokud nachází pozitivní odezvu za snahu

 

Kompetence komunikativní

- hovoří ve smysluplných větách, vyjadřuje myšlenky, sdělení, otázky, odpovědi, vede dialog

- sděluje své prožitky, pocity, nálady různými prostředky

- domluví se slovy, gesty, rozlišuje symboly, rozumí významu

- běžně komunikuje bez zábran s dětmi i dospělými, chápe, že komunikace je výhodou

- ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

- rozšiřuje slovní zásobu, aktivně ji používá v komunikaci s okolím

- využívá komunikativní a informativní prostředky /knihy, encyklopedie, počítač, interaktivní tabuli

- ví, že se lidé dorozumívají různými jazyky, má předpoklady k učení se cizímu jazyku

 

Kompetence sociální a interpersonální

- samostatně rozhoduje o svých činnostech, má svůj názor, umí jej vyjádřit

- umí odpovídat za své chování a nést důsledky

- přiměřeným způsobem projevuje ohleduplnost, citlivost k druhým, pomoc slabším,pozná nevhodné chování

- dokáže se prosadit ve skupině, i podřídit se a být týmovým hráčem, spolupracuje, uplatňuje základní

společenské návyky

- napodobuje prosociální chování

- spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá povinnosti, dodržuje dohodnutá pravidla

- při setkání s neznámými lidmi se chová obezřetně, umí odmítnout nepříjemnou komunikaci a chování

- je tolerantní k odlišnostem a jedinečnostem druhých, chápe, že nespravedlnost, ponižování, ubližování,

lhostejnost se nevyplácí, dokáže se bránit násilí druhého dítěte, řešit konflikty dohodou

 

Kompetence činnostní a občanské

- učí se plánovat, organizovat, vyhodnocovat své hry

- rozpozná a využívá své silné stránky

- odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, dokáže se přizpůsobovat

- chápe, že může rozhodovat, co udělá a za svá rozhodnutí odpovídá, má smysl pro povinnost ve hře, práci

učení, váží si práce druhých

- zajímá se o druhé i co se kolem děje, je otevřené

- má přiměřenou představu o lidských hodnotách a normách

- spoluvytváří pravidla soužití mezi vrstevníky a rozumí jim

- uvědomuje si svá práva i druhých, respektuje je

- uvědomuje si své chování vůči prostředí, kde žije

- dbá o zdraví, bezpečí své i druhých, chová se zodpovědně

 

6. Vzdělávací obsah

Měsíční plány:

 • pro školní rok 2016/2017 připravují pedagogové pro jednotlivé třídy a zohledňují potřeby vzdělávání dětí úměrně věkovému složení dětí ve třídě
 • jsou vždy aktuálně uveřejněny na informační nástěnce školy a také na internetových stránkách www.skolka-jesle.cz

V těchto plánech jsou jednotlivé aktivity měsíce ŠVP rozpracovány konkrétně s přihlédnutím na RVP pro předškolní vzdělávání.

 

Týdenní plány:

 • připravují pedagogové a blíže v nich specifikují jednotlivé činnosti v daných oblastech vzdělávání
 • slouží pedagogovi jako přípravný materiál obsahu práce s dětmi na následující týden
 • poskytují rodičům konkrétnější informace o aktuálně probíraných tématech
 • jsou umístěny na informační nástěnce ve školce

 

Název a charakteristika integrovaných bloků

Jak již název „Hurvínkův rok“ napovídá, bude nás během celého školního roku 2016/2017 provázet  postavička Hurvínka,  který bude děti seznamovat se vším, co je v životě obklopuje. Společně s ním budeme hledat odpovědi na otázky, cestovat, objevovat a zažívat různá dobrodružství.

Součástí bude také projekt s názvem „Hurvínkovy hravé úkoly“, kdy si pro děti Hurvínek každý měsíc přichystá jeden zábavný úkol, který budou muset společně s rodiči splnit a přinést nazpět do školky. Na konci měsíce je bude vyhodnocovat a děti odměňovat. Cílem je zapojit děti do společného projektu, být součástí celku a zároveň podpořit důležitost individuální práce každého jednotlivce. Společně pak můžeme sdílet radost a prohlubovat vzájemnou spolupráci s rodiči.

 

7.  Evaluační systém

Hlavním cílem evaluace je zhodnocení stavu – tzn. přinést informace o tom, jak funguje školní vzdělávací program, jaké je prostředí školy, v němž se realizuje výchova a vzdělávání. Tyto informace slouží jako zpětná vazba, prostřednictvím níž jsou vyvozovány kroky vedoucí k zefektivnění procesu výchovy a vzdělávání předškolních dětí a zkvalitnění vzdělávacího programu. Evaluační činnosti jsou prováděny jak na úrovni třídy, tak na úrovni školy.

 

Evaluace na úrovni školy

Autoevaluace na úrovni školy nám napoví, čeho jsme již dosáhli, čeho ne a proč, kde jsme nyní, a ukáže nám další cestu. Provádí všichni pracovníci školy.

 

Oblasti hodnocení:

 • vlastní hodnocení školy
 • vzdělávací program školy
 • podmínky vzdělávání
 • průběh vzdělávání
 • výsledky vzdělávání

 

Evaluační přehled

 

Předmět evaluace:                  Soulad ŠVP a RVPPV

Techniky hodnocení:                studium materiálů, pedagogické porady, neformální pohovory

Časový plán:                          2 x ročně

Odpovědnost zúčastněných:  pedagogičtí zaměstnanci, zástupce ředitele

Sledování vzdělávacích pokroků: zápis v hodnotícím listu

 

Předmět evaluace:                  Kvalita podmínek vzdělávání

Techniky hodnocení:                pedagogická rada, pozorování, kontrola

Časový plán:                          průběžně

Odpovědnost zúčastněných:  pedagogičtí zaměstnanci, provozní zaměstnanci

Sledování vzdělávacích pokroků: zápis na pedagogické radě

 

Předmět evaluace:                  Reálnost cílů ŠVP

Techniky hodnocení:                pozorování, hospitace

Časový plán:                          průběžně

Odpovědnost zúčastněných:  pedagogičtí zaměstnanci

Sledování vzdělávacích pokroků: zápisy na pedagogické radě

 

Předmět evaluace:                  Integrované bloky – obsahová stránka

Techniky hodnocení:                rozhovory, hospitace, pozorování

Časový plán:                          po skončení integrovaného bloku

Odpovědnost zúčastněných:  pedagogičtí zaměstnanci

Sledování vzdělávacích pokroků: evaluační arch dítěte

 

Předmět evaluace:                  Výsledky vzdělávání

Techniky hodnocení:               pozorování, rozhovory s dětmi, vyhodnocování prací,

Časový plán:                          čtvrtletně

Odpovědnost zúčastněných:  učitelky, vedoucí školy

Sledování vzdělávacích pokroků: evaluační arch dítěte

 

Evaluace na úrovni třídy

Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu v mateřské škole je hodnocení dětí. Hodnocení je běžnou činností, kterou pedagogové využívají průběžně během celého výchovně vzdělávacího procesu. Všechny děti mají vypracován Evaluační arch, na který je kladen největší důraz, a ve kterém jsou několikrát za školní rok hodnoceny výsledky vzdělávání. Evaluační činnosti jsou rovněž prováděny na pravidelných pedagogických radách. Rodiče dětí se mohou účastnit konzultačních schůzek, během kterých jsou seznamováni s výsledky výchovy a vzdělávání. Evaluace na úrovni třídy bude prováděna vždy na čtvrtletních pedagogických radách, učitelky hodnotí jednotlivé děti, kolektiv třídy, integrované bloky a sebereflexi. Hodnocení vzdělávacích výsledků dítěte provádí učitelka průběžně během celého roku do osobního evaluačního archu dítěte, kde se sleduje naplňování vzdělávacích cílů, individuální rozvoj dětí, jejich pokroky v učení, celkový vývoj dítěte a speciální vzdělávací potřeby. Předmětem hodnocení každého dítěte je úroveň kompetencí, kterých dosáhlo ve vzdělávacím procesu.

 

 

 
© 2010 skolka-jesle.cz - školicka ® |