Vážení rodiče,

pro děti v naší školce jsme připravili program průběžné logopedické prevence. Již v raném věku dítěte (cca od 3 let) je zapotřebí sledovat vývoj řečových a komunikačních schopností, abychom mohli včas diagnostikovat a odstranit případné potíže.

Jedním z hlavních vzdělávacích cílů předškolního vzdělávání je rozvoj komunikačních schopností. Mateřská škola má  - vedle rodiny - mimořádný prostor pro vytváření jazykových kompetencí svěřených dětí. Vzhledem k tomu, že v současné době byl zaznamenán vysoký výskyt řečových vad u dětí předškolního věku, rozhodli jsme se zefektivnit řečovou výchovu dětí a zařadit do programu „Školičky“ logopedickou prevenci.

Cílem logopedické prevence je aktivní vyhledávání dětí s narušenou komunikační schopností, předcházet poruchám komunikačních schopností a podpora správného řečového vývoje. V případě, že bude u dítěte diagnostikována řečová vada, bude rodič o vadě informován a doporučen k případnému klinickému logopedovi. Spolupráce mezi klinickým logopedem, logopedickou asistentkou a rodiči, která znamená vzájemné konzultace, co se daří doma a co ve škole, co naopak nejde a jaký postup zvolit, by měla směřovat ke společnému cíli, kterým je dobře připravené dítě na základní školu.

 

Koncepce logopedické prevence

  • Dechová cvičení - jejich hlavním cílem je prohloubení fyziologicky správného vdechu i výdechu při mluvení a jejich ovládání. Nacvičujeme správný nádech nosem a výdech  pusou, prodloužení a usměrňování výdechového proudu vzduchu, břišní dýchání
  • Fonační cvičení- jsou zaměřena na výcvik mluvního i pěveckého projevu, osvojení si měkkého hlasového začátku a hlasové hygieny
  • Artikulační cvičení – rozvoj motoriky mluvidel (pohyb rtů a jazyka), čímž vytváříme předpoklad ke správné výslovnosti jednotlivých hlásek
  • Motorika – zaměříme se na rozvoj hrubé a jemné motoriky
  • Smyslové vnímání- cvičení sluchové percepce (fonematický sluch), zrakové percepce, rozumových schopností

Logopedická prevence se bude konat 2x-3x týdně v dopoledních hodinách, max.počet  4-5 dětí ve skupině, popř. po domluvě možnost individuálně

 
© 2010 skolka-jesle.cz - školicka ® |